EU4Health: EU4H Action Grants 2024

Deadline

10 oktober 2024

Code

EU4H-2024-PJ-02

Inleiding

Op 24 maart 2021 werd de EU4Health-verordening vastgesteld als onderdeel van het meerjarig financieel kader van de EU voor 2021-2027. Dit programma ondersteunt lidstaten bij het opbouwen van sterkere, veerkrachtigere en toegankelijkere gezondheidsstelsels en speelt een cruciale rol bij het herstel na COVID-19. Het programma richt zich op het verbeteren van de volksgezondheid, beschermen tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, verbeteren van de toegang tot medische producten en versterken van nationale gezondheidsstelsels.

De oproep voor 2024, beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitale media (HaDEA), omvat vier onderwerpen:

- EU4H-2024-PJ-02-1: Ondersteuning voor de integratie van kankerbeelden in de pan-Europese infrastructuur voor screeningprogramma's.

- EU4H-2024-PJ-02-2: Verhoging van gezondheidsvaardigheden voor kankerpreventie en -zorg.

- EU4H-2024-PJ-02-3: Ontwikkeling van sociale diensten voor psychosociale ondersteuning en rehabilitatie voor kinderen en hun families in kinderoncologische klinieken.

- EU4H-2024-PJ-02-4: Oprichting van een EU-netwerk van jongeren die kanker hebben overleefd.

Deze initiatieven dragen bij aan het Europese kankerbestrijdingsplan en de doelstellingen van het EU4Health-programma.

Doelstellingen

Introductie van de Oproep 2024: Ondersteuning voor Kankerbeeldvorming en Data-infrastructuur

Deze actie biedt ondersteuning aan aanbieders van kankerbeeldvormingsdata om deel te nemen aan en te profiteren van het European Cancer Imaging Initiative. Het doel is om nationale, regionale en lokale datarepositories te integreren in de Cancer Image Europe-infrastructuur, opgezet onder het DIGITAL-programma (EUCAIM-project). Deze infrastructuur zal worden gebruikt voor data-verrijking en het verkrijgen van inzichten door middel van de tools en methodologieën van EUCAIM.

Deze actie is ook van belang voor de voorgestelde Europese gezondheidsdataruimte (EHDS). Om bij te dragen aan de EHDS, zal deze actie verbinding zoeken met relevante EHDS-infrastructuren, zoals MyHealth@EU en HealthData@EU. Waar mogelijk zullen kankerbeeldvormingsdatabanken worden gekoppeld aan relevante organen en infrastructuren binnen de EHDS, met speciale aandacht voor instanties die toegang hebben tot gezondheidsgegevens.

Daarnaast zal de actie onderzoeken hoe de interoperabiliteitsspecificaties van het EHDS kunnen worden toegepast, inclusief richtlijnen voor e-gezondheidsnetwerken en minimumspecificaties voor datasets die gebruikt worden voor onderzoek en innovatie.

Deze actie ondersteunt het Europese kankerbestrijdingsplan door te streven naar hoge normen in de kankerzorg en draagt bij aan de doelstellingen van het EU4Health-programma om de gezondheid in de EU te verbeteren en de last van ziektes te verminderen. Het versterkt de gezondheidsstelsels door middel van verbeterde data-uitwisseling en samenwerking.

Deze oproep valt binnen de werkprogramma's van 2024 en wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitale media (HaDEA).

Info & contact

Alle informatie over deze oproepen vind je op het Funding and Tenders portal.

 • Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
T. +32(0) 473 68 38 66 
FOD Volksgezondheid

Partner call

Naam Organisatie

Beschrijving

EU4Health

Inleiding

EU4Health is een antwoord van de EU op COVID-19, dat grote gevolgen heeft voor het medisch en verplegend personeel, de patiënten en de gezondheidsstelsels in Europa. Met een investering van 5,1 miljard euro - in geld uitgedrukt het grootste gezondheidsprogramma ooit - verstrekt EU4Health financiering aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo's.

Acties

EU4Health kan gebruikt worden voor volgende acties: 

1. de paraatheid van de EU bij grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen vergroten door de aanleg van

 • reserves van medische voorraden voor crisissituaties

 • een reserve van gezondheidswerkers en -deskundigen die gemobiliseerd kunnen worden om te reageren op crises in de hele EU

 • meer toezicht op gezondheidsbedreigingen

2. de gezondheidsstelsels te versterken zodat zij het hoofd kunnen bieden aan epidemieën en aan uitdagingen op lange termijn, door het stimuleren van

 • ziektepreventie en gezondheidsbevordering  (overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten)

 • digitale transformatie van gezondheidsstelsels

 • toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen

3. geneesmiddelen en medische apparatuur beschikbaar en betaalbaar te maken, een verstandig en efficiënt gebruik van antimicrobiële stoffen te bepleiten en medische en farmaceutische innovatie en groenere productie te bevorderen.

De specifieke acties worden opgelijst in annex 1 van het akkoord over EU4Health.

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja

 • Cofinanciering

Maximaal 60%, in uitzonderlijke gevallen tot 80%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 3 jaar

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities

EU4Health is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/522 inzake de vaststelling van het EU4Health programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

 • Horizon Europe

 • rescEU

 • Digital Europe 

 • Connecting Europe Facility

Doelstellingen

Met het programma worden de volgende algemene doelstellingen nagestreefd:

 • de gezondheid in de Unie verbeteren en bevorderen door de last van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten te verkleinen, door de gezondheidsbevordering en ziektepreventie te ondersteunen, ongelijkheden op gezondheidsgebied te verkleinen, gezonde levensstijlen te bevorderen en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen
   

 • mensen in de Unie beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en het responsvermogen van gezondheidszorgstelsels versterken en zorgen voor coördinatie tussen de lidstaten om met ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid om te gaan
   

 • de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de Unie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, alsook van crisisrelevante producten, verbeteren, en innovatie met betrekking tot dergelijke producten ondersteunen
   

 • de gezondheidszorgstelsels versterken door hun veerkracht en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, in het bijzonder door:

  • geïntegreerd en gecoördineerd werk tussen de lidstaten te ondersteunen

  • de toepassing van beste praktijken en gegevensuitwisseling te bevorderen

  • het zorgpersoneel te versterken

  • de gevolgen van demografische uitdagingen aan te pakken

  • de digitale transformatie te doen vooruitgaan.

Budget

Budget 2021-2027: 5,1 miljard euro

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteit

Thema's

 • Digitale agenda
 • Zorg en welzijn
 • Werk en sociale zaken

Info & contact

 • Website fonds

EU4Health

 • Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
T. +32(0) 473 68 38 66 
FOD Volksgezondheid

Naar Programma pagina