EU4Health: Action Grants 2024 (HERA)

Deadline

05 september 2024

Code

EU4H-2024-PJ-01

Inleiding

Op 24 maart 2021 is de EU4Health-verordening vastgesteld als onderdeel van het meerjarig financieel kader van de EU voor 2021-2027. Dit programma is opgezet om de lidstaten te ondersteunen bij het opbouwen van sterkere, veerkrachtigere en toegankelijke gezondheidsstelsels. Het EU4Health-programma betekent een ongekend niveau van financiële steun op gezondheidsgebied en speelt een cruciale rol bij het herstel na COVID-19. Het richt zich op het verbeteren van de volksgezondheid, het beschermen tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, het verbeteren van de toegang tot geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, en het versterken van nationale gezondheidsstelsels door digitale transformatie en innovatie.

De oproep voor 2024, beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitale media (HaDEA), omvat vier belangrijke onderwerpen:

- EU4H-2024-PJ-01-1: Voorstellen voor de Europese hub voor vaccinontwikkeling (HERA).

- EU4H-2024-PJ-01-2: Voorstellen voor de ontwikkeling van de volgende generatie ademhalingsbescherming (HERA).

- EU4H-2024-PJ-01-3: Voorstellen ter ondersteuning van innovatieve productietechnologieën en -processen voor geneesmiddelen in de EU (HERA).

- EU4H-2024-PJ-01-4: Voorstellen voor de ontwikkeling van nieuwe antivirale middelen (HERA).

Deze oproep ondersteunt de beleidsprioriteit om de crisisparaatheid en -respons te verbeteren voor toekomstige gezondheidsnoodsituaties met een focus op medische tegenmaatregelen tegen pathogenen met pandemisch potentieel.

Doelstellingen

Deze oproep heeft als doel de voorbereiding en reactie op toekomstige gezondheidscrises te verbeteren, vooral met betrekking tot medische middelen voor ziekten die een pandemie kunnen veroorzaken. Dit sluit aan bij het algemene doel van het EU4Health-programma om ervoor te zorgen dat producten die belangrijk zijn tijdens crises beter beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar zijn.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.

 • Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
T. +32(0) 473 68 38 66 
FOD Volksgezondheid

EU4Health

Inleiding

EU4Health is een antwoord van de EU op COVID-19, dat grote gevolgen heeft voor het medisch en verplegend personeel, de patiënten en de gezondheidsstelsels in Europa. Met een investering van 5,1 miljard euro - in geld uitgedrukt het grootste gezondheidsprogramma ooit - verstrekt EU4Health financiering aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo's.

Acties

EU4Health kan gebruikt worden voor volgende acties: 

1. de paraatheid van de EU bij grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen vergroten door de aanleg van

 • reserves van medische voorraden voor crisissituaties

 • een reserve van gezondheidswerkers en -deskundigen die gemobiliseerd kunnen worden om te reageren op crises in de hele EU

 • meer toezicht op gezondheidsbedreigingen

2. de gezondheidsstelsels te versterken zodat zij het hoofd kunnen bieden aan epidemieën en aan uitdagingen op lange termijn, door het stimuleren van

 • ziektepreventie en gezondheidsbevordering  (overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten)

 • digitale transformatie van gezondheidsstelsels

 • toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen

3. geneesmiddelen en medische apparatuur beschikbaar en betaalbaar te maken, een verstandig en efficiënt gebruik van antimicrobiële stoffen te bepleiten en medische en farmaceutische innovatie en groenere productie te bevorderen.

De specifieke acties worden opgelijst in annex 1 van het akkoord over EU4Health.

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja

 • Cofinanciering

Maximaal 60%, in uitzonderlijke gevallen tot 80%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 3 jaar

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities

EU4Health is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/522 inzake de vaststelling van het EU4Health programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

 • Horizon Europe

 • rescEU

 • Digital Europe 

 • Connecting Europe Facility

Doelstellingen

Met het programma worden de volgende algemene doelstellingen nagestreefd:

 • de gezondheid in de Unie verbeteren en bevorderen door de last van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten te verkleinen, door de gezondheidsbevordering en ziektepreventie te ondersteunen, ongelijkheden op gezondheidsgebied te verkleinen, gezonde levensstijlen te bevorderen en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen
   

 • mensen in de Unie beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en het responsvermogen van gezondheidszorgstelsels versterken en zorgen voor coördinatie tussen de lidstaten om met ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid om te gaan
   

 • de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de Unie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, alsook van crisisrelevante producten, verbeteren, en innovatie met betrekking tot dergelijke producten ondersteunen
   

 • de gezondheidszorgstelsels versterken door hun veerkracht en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, in het bijzonder door:

  • geïntegreerd en gecoördineerd werk tussen de lidstaten te ondersteunen

  • de toepassing van beste praktijken en gegevensuitwisseling te bevorderen

  • het zorgpersoneel te versterken

  • de gevolgen van demografische uitdagingen aan te pakken

  • de digitale transformatie te doen vooruitgaan.

Budget

Budget 2021-2027: 5,1 miljard euro

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteit

Thema's

 • Digitale agenda
 • Zorg en welzijn
 • Werk en sociale zaken

Info & contact

 • Website fonds

EU4Health

 • Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
T. +32(0) 473 68 38 66 
FOD Volksgezondheid

Naar Programma pagina