Erasmus+ Teacher Academies

Deadline

06 juni 2024

Code

ERASMUS-EDU-2024-PEX-TEACH-ACA

Inleiding

In de resolutie van de Raad van 2019 over het verder ontwikkelen van de Europese onderwijsruimte252 wordt de Commissie verzocht om nieuwe middelen te ontwikkelen om bekwame, gemotiveerde en hooggekwalificeerde leerkrachten, personeel op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie en opvang (ECEC), schoolleiders en ander personeel op te leiden en te ondersteunen, en hun voortdurende professionele ontwikkeling en een hoogwaardige, op onderzoek gebaseerde lerarenopleiding te bevorderen.

In de conclusies van de Raad van mei 2020 over Europese leraren en opleiders voor de toekomst253 is opnieuw gewezen op de rol van leerkrachten als hoekstenen van de Europese onderwijsruimte en is verzocht om de loopbaan- en competentieontwikkeling van leerkrachten en hun welbevinden in alle fasen van hun loopbaan verder te ondersteunen. In de conclusies wordt gewezen op de voordelen van de mobiliteit van leerkrachten en op het feit dat mobiliteit moet worden geïntegreerd in de initiële en nascholing van leerkrachten. In de conclusies wordt de Commissie er voorts om verzocht nauwere samenwerking tussen aanbieders van lerarenopleidingen te ondersteunen binnen een continuüm van professionele ontwikkeling van leraren.

In de mededeling van de Commissie van 2020 over de Europese onderwijsruimte tegen 2025 tot stand brengen wordt de sleutelrol van leerkrachten en opleiders erkend en wordt de visie uiteengezet van uiterst competente en gemotiveerde vormingswerkers die tijdens hun gevarieerde loopbaan kunnen profiteren van een reeks mogelijkheden op het gebied van ondersteuning en professionele ontwikkeling. Er worden een aantal maatregelen voorgesteld om de uitdagingen aan te pakken waarmee onderwijzende beroepen tegenwoordig worden geconfronteerd, waaronder het plan om de Erasmus+ Teacher Academies op te zetten.

In het actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027) van de Commissie is benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat alle leerkrachten en opleiders het vertrouwen en de vaardigheden hebben om technologie doeltreffend en creatief te gebruiken om hun lerenden bij het onderwijs te betrekken en te motiveren en te verzekeren dat alle lerenden hun digitale competenties ontwikkelen om in een steeds meer gedigitaliseerde wereld te leren, te leven en te werken.

In de resolutie van de Raad betreffende een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding met het oog op de Europese onderwijsruimte en verder (20212030) wordt verwezen naar het potentieel van de Erasmus+ Teachers Academies om netwerkvorming, kennisdeling en mobiliteit te vergemakkelijken en om leerkrachten en opleiders leermogelijkheden te bieden in alle fasen van hun loopbaan.

Het beroep moet aantrekkelijker worden gemaakt: in de EU-landen die deelnemen aan de TALIS-enquête van de OESO had gemiddeld minder dan 20 % van de leerkrachten in het lager secundair onderwijs de indruk dat hun beroep door de maatschappij werd gewaardeerd. De vergrijzing van het lerarenkorps strekt tot bezorgdheid, aangezien toekomstige pensioneringsgolven in bepaalde landen tot een lerarentekort zouden kunnen leiden.

Uit de Onderwijs- en opleidingsmonitor blijkt ook dat een aantal Europese landen wordt geconfronteerd met een ernstig tekort aan leerkrachten, hetzij algemeen, hetzij voor bepaalde vakken, zoals wetenschappen, of wat specifieke profielen betreft, zoals het onderwijzen van leerlingen met specifieke behoeften.

Ondanks een ruimer aanbod aan voortdurende professionele ontwikkeling melden leerkrachten zelf nog steeds een gebrek aan mogelijkheden tot professionele ontwikkeling, zo blijkt uit de TALIS-enquête van de OESO.

Ondanks de voordelen ervan is mobiliteit nog steeds niet doeltreffend in de lerarenopleiding geïntegreerd vanwege talrijke praktische belemmeringen die moeten worden weggenomen door een samenhangender beleid.

De Erasmus+ Teacher Academies zullen deze kwesties aanpakken door nauwe samenwerking te bevorderen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van initiële en postinitiële lerarenopleidingen, een aanvulling te vormen op ander werk dat wordt gedaan om de onderwijsruimte te verwezenlijken, en de resultaten te helpen overdragen naar nationale en regionale beleidsvorming en uiteindelijk naar lerarenopleiding en ondersteuning voor scholen.

Zij zullen voortbouwen op de vernieuwingen en doeltreffende praktijken die binnen de nationale lerarenopleidingen en de Europese samenwerking bestaan en deze verder ontwikkelen. Er zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de verspreiding en benutting van doeltreffende praktijken in de verschillende landen en bij verschillende aanbieders van lerarenopleidingen, en aan het waarborgen van feedback en effecten, ook op beleidsniveau.

Doelstellingen

De algemene doelstelling van deze actie is Europese partnerschappen van aanbieders van lerarenopleidingen tot stand te brengen om Teacher Academies op te richten die een Europese en internationale kijk op lerarenopleidingen zullen ontwikkelen.

In deze Teacher Academies zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor meertaligheid, taalbewustzijn en culturele diversiteit, worden lerarenopleidingen ontwikkeld overeenkomstig de EU-beleidsprioriteiten op het gebied van onderwijs en wordt een bijdrage geleverd aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese onderwijsruimte.

De Erasmus+ Teacher Academies zullen aan de volgende doelstellingen tegemoetkomen:

 • Bijdragen aan het verbeteren van beleidslijnen en praktijken op het gebied van lerarenopleiding in Europa door netwerken en praktijkgemeenschappen inzake lerarenopleiding tot stand te brengen waarin aanbieders van initiële lerarenopleidingen (vooropleiding van toekomstige leerkrachten), aanbieders van postinitiële professionele ontwikkeling (bij- en nascholing) en andere relevante actoren zoals leerkrachtenverenigingen, ministeries en belanghebbenden bijeen worden gebracht om strategieën en programma’s voor beroepsleren te ontwikkelen en te testen, die doeltreffend en toegankelijk zijn en naar andere contexten kunnen worden overgedragen;

 • Gezamenlijk verschillende mobiliteitsmodellen (virtueel, fysiek en gemengd) ontwikkelen en testen in de initiële lerarenopleiding en als onderdeel van de postinitiële professionele ontwikkeling, om zo de kwaliteit van en het aantal deelnemers aan mobiliteit te vergroten en mobiliteit een integraal onderdeel van lerarenopleidingen in Europa te maken;

 • Een duurzame samenwerking ontwikkelen tussen aanbieders van lerarenopleidingen om de kwaliteit van lerarenopleidingen in Europa te verbeteren en input te leveren voor beleid inzake lerarenopleidingen op Europees en nationaal niveau;

 • De Europese dimensie en internationalisering van de lerarenopleiding versterken door innovatieve en praktische samenwerking met lerarenopleiders en leerkrachten in andere Europese landen en door ervaringen uit te wisselen voor de verdere ontwikkeling van de lerarenopleiding in Europa.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.

Meer info over de oproepen Erasmus+ 2024 vind je ook in de Programmagids 2024.

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Acties

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs

 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

 • mobiliteit van scholieren en personeel

 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie

 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma

 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa

 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA.

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties

 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen

 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma

 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie

 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties:

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs;

 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden;

 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice.

Goed om weten

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van EPOS Vlaanderen.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen),

 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)

 • Creative Europe

 • Horizon Europe

 • Digital Europe

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten.

Begunstigden

 • Individuele
 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Digitale agenda
 • Energie en klimaat
 • Justitie en burgerschap
 • EU-uitbreiding/buitenlandse acties
 • Milieu
 • Onderwijs
 • Cultuur en media
 • Onderzoek en innovatie
 • Sociale bescherming

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Naar Programma pagina