Erasmus+: Kenniscentra voor Beroepsopleiding

Deadline

07 mei 2024

Code

ERASMUS-EDU-2024-PEX-COVE

Inleiding

Topkwaliteit op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding neemt in de algemene EU-beleidsagenda voor vaardigheden en voor beroepsonderwijs en -opleiding een prominente plaats in. De Europese agenda vaardigheden, de Europese onderwijsruimte, de aanbeveling van de Raad van 2020 inzake beroepsonderwijs en -opleiding, en de verklaring van Osnabrück, bevatten allemaal zeer duidelijke verwijzingen naar topkwaliteit op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding als drijvende kracht achter hervormingen in de sector beroepsonderwijs en -opleiding.

Het initiatief inzake kenniscentra voor beroepsopleiding is bedoeld om in te spelen op deze beleidsprioriteit ter ondersteuning van hervormingen in de sector beroepsonderwijs en -opleiding, door te zorgen voor hoogwaardige vaardigheden en competenties die leiden tot kwaliteitsvolle banen en kansen gedurende de hele loopbaan, die inspelen op de behoeften van een innovatieve, inclusieve en duurzame economie

Met het initiatief inzake kenniscentra voor beroepsopleiding wordt ook de uitvoering van de Europese Green Deal, de nieuwe digitale strategie, de mededeling van de Commissie over het aantrekken van vaardigheden en talent, en de nieuwe industriële en kmo-strategieën ondersteund, aangezien vaardigheden essentieel zijn voor het welslagen daarvan.

Kenniscentra voor beroepsopleiding zijn in een specifieke plaatselijke context actief, ontwikkelen ecosystemen voor vaardigheden gericht op innovatie, regionale ontwikkeling en sociale inclusie en werken tegelijkertijd door middel van internationale samenwerkingsnetwerken samen met kenniscentra voor beroepsopleiding in andere landen. Zij voorzien in een bottom-upbenadering voor topkwaliteit op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding waarbij een breed scala aan lokale belanghebbenden wordt betrokken, hetgeen instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding in staat stelt het vaardighedenaanbod snel aan te passen aan evoluerende economische en maatschappelijke behoeften.

Zij bieden jongeren de kans om een initiële opleiding te volgen en volwassenen de gelegenheid om bij te scholen en om te scholen, aan de hand van een flexibel en tijdig opleidingsaanbod dat inspeelt op de behoeften van een dynamische arbeidsmarkt, in het kader van de groene en de digitale transitie. Zij fungeren als katalysatoren voor lokale bedrijfsontwikkeling en -innovatie, door nauw samen te werken met bedrijven (met name kmo’s) aan toegepaste onderzoeksprojecten, kennis- en innovatiehubs te creëren en de ondernemersinitiatieven van hun lerenden te ondersteunen.

De netwerken streven naar “opwaartse convergentie” van topkwaliteit op het gebied van beroepsonderwijs en - opleiding. Zij staan open voor landen met goed ontwikkelde stelsels voor excellente vakbekwaamheid en voor landen die werken aan de ontwikkeling van een soortgelijke aanpak die gericht is op het benutten van het volledige potentieel van instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding om een proactieve rol te spelen bij de ondersteuning van groei en innovatie.

Dit initiatief introduceert een “Europese dimensie” in topkwaliteit op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding door steun te verlenen aan de uitvoering van EU-beleid en acties op dat gebied die zijn overeengekomen met de lidstaten, de sociale partners en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding.

Het hier voorgestelde begrip “topkwaliteit op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding” wordt gekenmerkt door een holistische, op de lerende gerichte aanpak waarbij beroepsonderwijs en -opleiding:

 • een integraal deel vormt van vaardigheidsecosystemen, dat bijdraagt aan regionale ontwikkeling, innovatie, slimme-specialisatiestrategieën en clusterstrategieën, evenals aan specifieke waardeketens en industriële ecosystemen;

 • deel uitmaakt van kennisdriehoeken, waarbij nauw wordt samengewerkt met andere onderwijs- en opleidingssectoren, de wetenschappelijke gemeenschap en het bedrijfsleven;

 • lerenden in staat stelt om beroepscompetenties (voor specifieke banen) en sleutelcompetenties te verwerven via een hoogwaardig aanbod dat op kwaliteitsborging is gestoeld

 • innovatieve partnerschapsvormen190 met de arbeidsmarkt opbouwt en door de voortdurende professionele ontwikkeling van onderwijzend en opleidend personeel, innovatieve onderwijsmethoden, de mobiliteit van lerenden en personeel en strategieën voor de internationalisering van beroepsonderwijs en -opleiding wordt ondersteund.

Doelstellingen

Deze actie ondersteunt de geleidelijke opzet en ontwikkeling van internationale samenwerkingsnetwerken van kenniscentra voor beroepsopleiding. Deze kenniscentra zijn op twee niveaus actief:

1. op nationaal niveau betrekken zij een breed scala van lokale belanghebbenden bij de totstandbrenging van vaardigheidsecosystemen voor lokale innovatie, regionale ontwikkeling en sociale integratie, terwijl zij via internationale samenwerkingsnetwerken samenwerken met kenniscentra voor beroepsleiding in andere landen.

2) Op internationaal niveau brengen zij kenniscentra voor beroepsopleiding bij elkaar die een gezamenlijke interesse delen in:

▪ specifieke sectoren191 of industriële ecosystemen innoverende benaderingen om economische en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken (bv. klimaatverandering, digitalisering, kunstmatige intelligentie, doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s)193, integratie van migranten en kansarme groepen, het bijscholen van lageropgeleiden enz.), of

▪ innoverende benaderingen om het bereik, de kwaliteit en doeltreffendheid van bestaande kenniscentra vooor beroepsopleiding te vergroten.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.

Meer info over de oproepen Erasmus+ 2024 vind je ook in de Programmagids 2024.

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Acties

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs

 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

 • mobiliteit van scholieren en personeel

 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie

 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma

 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa

 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA.

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties

 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen

 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma

 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie

 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties:

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs;

 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden;

 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice.

Goed om weten

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van EPOS Vlaanderen.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen),

 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)

 • Creative Europe

 • Horizon Europe

 • Digital Europe

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten.

Begunstigden

 • Individuele
 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Digitale agenda
 • Energie en klimaat
 • Justitie en burgerschap
 • EU-uitbreiding/buitenlandse acties
 • Milieu
 • Onderwijs
 • Cultuur en media
 • Onderzoek en innovatie
 • Sociale bescherming

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Naar Programma pagina