Erasmus+ - Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken

Deadline

06 maart 2024

Code

ERASMUS-YOUTH-2024-CB

Inleiding

Projecten voor capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken zijn internationale samenwerkingsprojecten die berusten op multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van jeugdzaken in de EU en met het programma geassocieerde derde landen, enerzijds, en in niet met het programma geassocieerde derde landen, anderzijds. Voor die laatste is deze actie uitsluitend gericht op landen in regio 1 (Westelijke Balkan), regio 2 (Oostelijk nabuurschap) en regio 3 (zuidelijk Middellandse Zeegebied). De projecten zijn erop gericht de internationale samenwerking op het gebied van jeugdzaken en niet-formeel leren te ondersteunen, als motor van duurzame socio- economische ontwikkeling en welbevinden bij jongerenorganisaties en jongeren.

Doelstellingen

De actie is gericht op organisaties die actief zijn op het gebied van jeugdzaken en is erop gericht:

• de capaciteit van organisaties die buiten formele leeractiviteiten met jongeren werken te vergroten;

• niet-formele leeractiviteiten in in aanmerking komende, niet met het programma geassocieerde derde landen te bevorderen, in het bijzonder in organisaties die gericht zijn op kansarme jongeren en de participatie van jongeren in al hun diversiteit te stimuleren, teneinde hun competentieniveau en mogelijkheden om actie te ondernemen te verbeteren en hen zo in staat te stellen de actieve participatie van jongeren in de samenleving te waarborgen;

• de ontwikkeling van jeugdwerk in in aanmerking komende, niet met het programma geassocieerde derde landen te ondersteunen en de kwaliteit en erkenning ervan te verbeteren;

• de ontwikkeling, het testen en het opzetten van regelingen en programma’s te stimuleren die organisaties in staat stellen de niet-formele leermobiliteit in de in aanmerking komende, niet met het programma geassocieerde derde landen te stimuleren;

• organisaties in de in aanmerking komende, niet met het programma geassocieerde derde landen te ondersteunen om bij te dragen aan de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren 2019-2027 en de elf Europese jeugddoelstellingen, de Europese jeugdwerkagenda, het actieplan voor jongeren in het externe optreden van de EU (2022-2027) en de follow-up van het in 2023 gestarte Europees Jaar van de Vaardigheden;

• samenwerking tussen jongerenorganisaties in verschillende regio’s in de wereld te stimuleren door middel van gezamenlijke initiatieven;

• de deelname van kleinere organisaties en organisaties uit afgelegen gebieden en kleinere gemeenten te bevorderen;

• de synergieën en complementariteit van jongerenorganisaties die buiten formele leeractiviteiten om met jongeren werken met formele onderwijsstelsels en/of de arbeidsmarkt te verbeteren.

Begunstigden

Om in aanmerking te komen moeten de aanvragers (begunstigden en eventuele gelieerde entiteiten):

— juridische entiteiten zijn:

• ngo’s (met inbegrip van Europese jeugd-ngo’s en nationale jeugdraden) die actief zijn op het gebied van jeugdzaken;

• overheidsinstanties op lokaal, regionaal of nationaal niveau;

• Ook kleine, middelgrote of grote ondernemingen uit de publieke of particuliere sector (met inbegrip van sociale ondernemingen) kunnen deelnemen, maar niet als coördinator.

— rechtmatig gevestigd zijn in een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land, of in een niet met het programma geassocieerd derde land uit regio 1 (Westelijke Balkan), regio 2 (Oostelijk nabuurschap335) en regio 3 (landen uit het zuidelijke Middellandse Zeegebied).

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.

Meer info over de oproepen Erasmus+ 2024 vind je ook in de Programmagids 2024.

Erasmus+ Jeugd

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma Erasmus+ Jeugd zich op de bevordering van de mobiliteit voor niet-formeel en informeel leren en de actieve participatie van jongeren, alsook van samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op jeugdgebied

Acties

Op het gebied van jeugdzaken ondersteunt het programma de volgende acties 

Kernactiviteit 1: 

 • de transnationale mobiliteit van jongeren

 • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie

 • activiteiten in het kader van DiscoverEU

 • de mobiliteit van jeugdwerkers

Kernactiviteit 2: 

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma 

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa

 • online platforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking

Kernactiviteit 3: 

 • voorbereiding en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie voor jongeren, met steun van het Youth Wiki-netwerk 

 • instrumenten en maatregelen van de Unie ter bevordering van de kwaliteit, transparantie en erkenning van competenties en vaardigheden, met name via de Youthpass 

 • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder netwerken in de gehele Unie, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van jeugdzaken, de EU-jeugddialoog en steun voor het Europees Jeugdforum 

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma; 

 • samenwerking met andere instrumenten van de Unie en ondersteuning van ander beleid van de Unie 

 • activiteiten voor bewustmaking over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma

Raadpleeg de programmagids hier.

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 

 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)  

 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)

 • Europees Solidariteitkorps

Doelstellingen

Niet-formele en informele leermobiliteit en actieve participatie van jongeren bevorderen, alsmede samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van jeugdzaken.

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 10,3% voorzien is voor jeugdgerelateerde activiteiten.

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Individuele
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteit

Thema's

 • Energie en klimaat
 • Justitie en burgerschap
 • EU-uitbreiding/buitenlandse acties
 • Jeugdbeleid
 • Cultuur en media

Info & contact

 • Website Fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

JINT vzw
projecten@jint.be

T 02 209 07 20
www.jint.be en www.erasmusplusjeugd.be

Contact Europese Commissie:

Naar Programma pagina