CERV - Strengthening the remembrance of the Holocaust, genocide, war crimes and crimes against humanity to reinforce democracy in the EU

Deadline

06 juni 2024

Code

CERV-2024-CITIZENS-REM-HOLOCAUST

Inleiding

De 20e eeuw in Europa werd gekenmerkt door gruwelijke misdaden zoals de Holocaust en misdaden begaan door autoritaire en totalitaire regimes. De erfenis van deze misdaden moet voortdurend worden gedeeld en herdacht, evenals onderzoek om vervorming tegen te gaan. Onderwijs gericht op alle generaties over het belang van het waarborgen van democratie en fundamentele rechten moet lessen trekken uit deze misdaden.

Jongeren moeten in staat worden gesteld om ambassadeurs van deze herinnering te worden, om het verhaal van overlevenden zowel offline als online te vertellen, om het bewustzijn over hun tragedie te vergroten en om in contact te komen met herdenkingsplaatsen en musea. De getuigenissen van de getuigen van deze misdaden zijn bijzonder waardevol om jongeren op te voeden, vooral omdat er steeds minder van deze getuigen zijn. Dit omvat het tegengaan van vervorming, ontkenning en bagatellisering van historische feiten. Bij het hooghouden van de waarden van de EU zijn het herdenken van deze misdaden, onderwijs over grondrechten en de actieve betrokkenheid van mensen om ervan te leren noodzakelijk, vooral voor actoren in de frontlinie van de verdediging van rechten, zoals verdedigers van grondrechten, ambtenaren, leden van de rechterlijke macht, rechtshandhavers en beleidsmakers.

Bovendien is de onderdrukking van grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, vergadering, gedachte, geweten en godsdienst een integraal kenmerk van totalitaire en autoritaire regimes. Georganiseerde oppositie en/of verzet vanuit de samenleving speelde een sleutelrol in het bestrijden van buitenlandse bezetting en/of het omverwerpen van totalitaire en autoritaire regimes. Het blijft van cruciaal belang om actoren en groepen aan deze gebeurtenissen te herinneren en hen op te voeden als voorbeelden om fundamentele rechten voor vandaag en de toekomst te verdedigen.

Doelstellingen

Projecten onder deze prioriteit moeten zich richten op specifieke misdaden zoals de Holocaust, totalitaire misdaden of andere misdaden uit de 20e eeuw zoals genociden, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid en moeten analyseren hoe deze misdaden werden georganiseerd, welke actoren erbij betrokken waren en hoe ze werden gepleegd.

Projecten onder deze prioriteit worden aangemoedigd om nieuwe manieren te vinden om te herdenken en te onderwijzen over deze misdaden om de samenleving te beschermen tegen terugkerende dreigingen van haat, antisemitisme, racisme, xenofobie, zigeunerhaat en LGBTIQ-fobie.

Projecten worden aangemoedigd om op zoek te gaan naar nieuwe lesmethoden en moderne vormen van onderwijs over historische gebeurtenissen zoals de Holocaust. Nieuwe en moderne benaderingen moeten inclusiviteit garanderen en een leeromgeving creëren waarin deelnemers van alle geslachten kunnen leren. In overeenstemming met de EU-strategie ter bestrijding van antisemitisme en ter bevordering van het joodse leven en met de andere belangrijke beleidsinitiatieven die deze prioriteit ondersteunt, kunnen projecten in dit verband gericht zijn op de ontwikkeling van netwerken van jonge Europese ambassadeurs om de herinnering aan de holocaust te bevorderen. Jonge Europeanen moeten leren hoe ze toegang kunnen krijgen tot accurate informatie over de holocaust, genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid en deze informatie kunnen delen.

Projecten kunnen gericht zijn op het tegengaan van de vervorming, banalisering en ontkenning van de holocaust en het digitaliseren van historisch materiaal en getuigenissen voor educatieve en opleidingsdoeleinden. Deze projecten worden aangemoedigd om ook met jongeren te werken, samen met andere generaties, om de herinnering aan de gebeurtenissen door te geven.

Projecten kunnen er ook op gericht zijn om nieuwkomers en migranten te bereiken en te onderwijzen over de geschiedenis van de Holocaust, genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Daarnaast kunnen projecten op grond van deze prioriteit ook verzet tegen en/of georganiseerde oppositie tegen totalitaire regimes analyseren en belichten.

Projecten in het kader van deze prioriteit kunnen ook tot doel hebben het bewustzijn en de herinnering aan de Roma-holocaust en verzoeningsprocessen in de samenleving te bevorderen, vooroordelen en zigeunerhaat als belangrijke oorzaken van discriminatie te helpen verminderen en bij te dragen aan de verwezenlijking van de gelijkheidsdoelstellingen van het strategisch kader van de EU voor de Roma.

Info & contact

Alle informatie over deze opdracht vind je op het Funding and Tenders portal.

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Acties

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid

 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid

 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit

 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 

 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming.

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 90%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 2 jaar.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

CERV is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/692 inzake de vaststelling van het Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV)

Budget

Budget 2021-2027: € 1,55 miljard

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Ngo
 • Lokale overheid
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Justitie en burgerschap
 • EU-uitbreiding/buitenlandse acties
 • Jeugdbeleid
 • Regionaal beleid en vervoer
 • Cultuur en media

Info & contact

 • Website fonds

 Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

 • Nationaal contactpunt

Er is geen nationaal/Vlaams contactpunt voor CERV.

Voor meer informatie:

Naar Programma pagina