CERV - Migration, de-colonisation and multicultural European societies

Deadline

06 juni 2024

Code

CERV-2024-CITIZENS-REM-HISTMIGRATION

Inleiding

Migratie, dekolonisatie, slavernij en imperialisme zijn ingebed in de Europese geschiedenis en hebben allemaal ingrijpende gevolgen voor de huidige samenleving.

Migratie heeft een lange en gevarieerde geschiedenis in Europa, maar wordt vaak alleen behandeld als een hedendaags fenomeen. Bevolkingsverplaatsingen in Europa, van economische migratie tot deportatie en uitzetting, van het ontvluchten van geweld en vervolging tot migratie na toetreding tot de EU, hebben de recente Europese geschiedenis echter getekend. Migratie is veelzijdig en de ervaringen van migratie naar, uit of binnen Europa zijn lessen voor toekomstige generaties.

Gedwongen migratie, interne ontheemding en verdrijving is een ervaring die veel Europeanen deelden tijdens oorlogsperiodes, zoals opnieuw duidelijk werd door de Russische agressie tegen Oekraïne.

Kolonialisme, slavernij en imperialisme hebben hun sporen nagelaten in de wereldgeschiedenis. Vooroordelen en stereotypen kunnen worden aangepakt door de historische wortels van racisme te erkennen, ook vanuit een intersectioneel perspectief. Dekolonisatie, de ontmanteling van koloniale rijken vooral in de 20e eeuw en de opkomende postkoloniale Europese samenlevingen zijn tot op de dag van vandaag gevormd door deze ervaring. Hoewel kolonialisme voor velen als een hoofdstuk uit de geschiedenis wordt beschouwd, zijn de gevolgen van imperialistische overheersing binnen en buiten Europa nog steeds voelbaar en verweven met structureel racisme en discriminatie. Deze debatten zijn echter veel te lang afwezig geweest en moeten stevig worden ingebed in een Europees verhaal. Zorgen voor herdenking is een belangrijk onderdeel van het aanmoedigen van inclusie en begrip.

Doelstellingen

Om bij te dragen aan de doelstellingen van het EU-actieplan tegen racisme 2020-2025 moeten projecten in het kader van deze prioriteit de erfenis van het kolonialisme binnen en buiten Europa onderzoeken, evenals de invloed ervan op de hedendaagse multiculturele Europese samenlevingen. Kwesties van discriminatie en racisme zijn nog steeds verbonden met deze ervaringen en spelen een belangrijke rol in het Europese geheugen in de meeste samenlevingen in de EU.

In overeenstemming met het strategisch kader van de EU voor de gelijkheid, integratie en participatie van de Roma kunnen projecten ook het bewustzijn van de geschiedenis en cultuur van de Roma vergroten als een manier om bij te dragen aan de versterking van de multiculturele Europese samenlevingen.

Projecten in het kader van deze prioriteit kunnen ook betrekking hebben op gemeenschappelijke Europese ervaringen met migratie die in verband kunnen worden gebracht met een breed scala aan gebeurtenissen zoals oorlogen, overgangsmomenten, kolonisatie en ont-kolonisatie, economische gevolgen, vervolging, enz.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Acties

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid

 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid

 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit

 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 

 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming.

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 90%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 2 jaar.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

CERV is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/692 inzake de vaststelling van het Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV)

Budget

Budget 2021-2027: € 1,55 miljard

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Ngo
 • Lokale overheid
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Justitie en burgerschap
 • EU-uitbreiding/buitenlandse acties
 • Jeugdbeleid
 • Regionaal beleid en vervoer
 • Cultuur en media

Info & contact

 • Website fonds

 Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

 • Nationaal contactpunt

Er is geen nationaal/Vlaams contactpunt voor CERV.

Voor meer informatie:

Naar Programma pagina