CERV - Call for proposals to promote civil society organisations’ awareness of, capacity building and implementation of the EU Charter of Fundamental Rights

Deadline

18 september 2024

Code

CERV-2024-CHAR-LITI

Inleiding

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bevat een breed scala aan mensenrechten en bevestigt dat de EU gebaseerd is op waarden zoals mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. Omdat het Handvest juridisch bindend is, heeft de EU zich kunnen ontwikkelen tot een belangrijk voorbeeld in de bescherming van mensenrechten.

Deze projectoproep heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

 • CERV-2024-CHAR-LITI-CHARTER: Capaciteitsopbouw en bewustmaking van het EU-Handvest van de grondrechten;

 • CERV-2024-CHAR-LITI-CIVIC: Bevordering van rechten en waarden door empowerment van de burgerlijke ruimte;

 • CERV-2024-CHAR-LITI-LITIGATIE: Strategisch procederen;

 • CERV-2024-CHAR-LITI-SPEECH: Bescherming van EU-waarden en -rechten door bestrijding van haatzaaien en haatmisdrijven;

 • CERV-2024-CHAR-LITI-WHISTLE: Ondersteuning van een omgeving voor de bescherming van klokkenluiders.

Doelstellingen

Het doel van deze oproep is om organisaties te ondersteunen die werken aan het beschermen en bevorderen van mensenrechten. Dit gebeurt door financiële steun te geven aan verschillende groepen die op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau actief zijn. Deze steun moet ervoor zorgen dat de waarden van de Europese Unie, zoals respect voor de wet en democratische principes, worden beschermd en versterkt. Het uiteindelijke doel is om bij te dragen aan een meer democratische Unie, waar open dialoog, transparantie en goed bestuur centraal staan.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep is terug te vinden op het Funding and Tenders portal.

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Acties

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid

 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid

 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit

 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 

 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming.

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 90%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 2 jaar.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

CERV is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/692 inzake de vaststelling van het Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV)

Budget

Budget 2021-2027: € 1,55 miljard

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Ngo
 • Lokale overheid
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Justitie en burgerschap
 • EU-uitbreiding/buitenlandse acties
 • Jeugdbeleid
 • Regionaal beleid en vervoer
 • Cultuur en media

Info & contact

 • Website fonds

 Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

 • Nationaal contactpunt

Er is geen nationaal/Vlaams contactpunt voor CERV.

Voor meer informatie:

Naar Programma pagina