Cascadefinanciering in I3: HIGHFIVE open call for innovation projects

Deadline

28 maart 2024

Inleiding

Het doel van het HIGHFIVE-project is het ondersteunen en faciliteren van de implementatie van digitale oplossingen in kleine en middelgrote voedselverwerkende bedrijven. Dit door middel van interregionale innovatie-investeringen om de duale (digitale en groene) transitie in Europa te versnellen.

HIGHFIVE wordt ondersteund door het Interregionale Innovatie Investeringen (I3) Instrument dat gericht is op het bevorderen van innovatie door Slimme Specialisatie en interregionale samenwerking.

Meer concreet zal HIGHFIVE

 • een portfolio van drie industriegedreven implementatieprojecten implementeren die als demo-cases zullen dienen en waardevolle lessen zullen opleveren voor zowel de clusterpartners als andere KMO's,

 • een voucherregeling implementeren om innovatie-investeringsprojecten van KMO's in de betrokken regio's te financieren,

 • op maat gemaakte individuele en collectieve ondersteuningsacties te bieden om het MKB in staat te stellen de hindernissen te overwinnen die de implementatie van innovatieve digitale technologieën in de weg staan, en

 • de resultaten en geleerde lessen uit de projectactiviteiten te extraheren en te valoriseren binnen het SS4AF-netwerk en over te dragen aan andere Europese belanghebbenden.

In dit project gaat een budget van 8,16 miljoen euro naar materiële (implementatieprojecten en voucherprojecten) en 1,2 miljoen euro naar immateriële bedrijfsondersteuning.

Budget

Financiële ondersteuning : max. € 60.000 per KMO, max. € 120.000 per project.

Doelstellingen

Projecten die in het kader van deze oproep worden ingediend, moeten betrekking hebben op een of meer digitale prioriteiten, zoals de installatie van sensoren om real-time kritische controleparameters te monitoren, integratie en implementatie van sensoren in de bestaande infrastructuur en slim gegevensbeheer en -analyse - om gegevens om te zetten in informatie en uiteindelijk in actie en interoperabiliteit tussen voedingsbedrijven en in de voedselwaardeketen. Alle informatie, met inbegrip van de subsidiabiliteitscriteria en activiteiten, is te vinden in het "Terms and Conditions" document dat hier beschikbaar is.

Reikwijdte innovatieprojecten: bijdragen aan activiteiten die een reeds ontwikkelde en geteste digitale oplossing, product, proces, dienst of technologie (TRL 6-9) demonstreren in een echte operationele voedselverwerkingsomgeving.

Activiteiten : Implementatie van de geteste digitale oplossing, product, proces, dienst of technologie in een reële omgeving.

Financiële ondersteuning : max. € 60.000 per KMO, max. € 120.000 per project.

Projectduur: max. 12 maanden

Begunstigden

KMO's in de voedselverwerkende industrie, KMO's die digitale oplossingen & technologie leveren uit de regio's die vallen onder het HIGHFIVE-consortium

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Interregional Innovation Investment Fund- I3

Inleiding

De programmaperiode 2021-2027 is gericht op de versterking van de interregionale samenwerking voor innovatie, zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie "Versterking van innovatie in de Europese regio's".
In dit verband heeft de Commissie een nieuw initiatief voor interregionale innovatie-investeringen voorgesteld om actoren die betrokken zijn bij slimme-specialisatiestrategieën (S3) te helpen zich te clusteren, op te schalen en innovatie naar de Europese markt te brengen.

Het nieuwe initiatief wil interregionale innovatieprojecten in hun commercialiserings- en opschalingsfase ondersteunen door hen de instrumenten te geven om regelgevings- en andere belemmeringen te overwinnen en hun project naar het investeringsniveau te tillen.

Wat wil I3 bereiken?

 • Meer interregionale industriële samenwerking via bottom-up mechanismen en ontsluiting van het innovatiepotentieel dat in de RIS 3-strategieën naar voren komt. In het bijzonder moet prioriteit worden gegeven aan innovatieve samenwerking die de groene en digitale transitie kan bevorderen.

 • Versterking van de banden tussen onderzoek, innovatie en bedrijven op interregionaal niveau.

 • Versterking van de EU op het wereldtoneel, door te investeren in strategische en toekomstgerichte bedrijfsgebieden waar het vergroten van het concurrentievoordeel van de EU en de veerkracht van waardeketens groei kunnen genereren (over industriële sectoren, waardeketens en regio's heen).

 • Synergieën en complementariteit met andere initiatieven op EU-, nationaal en regionaal niveau (zoals Horizon, LIfe, NextGenEU)

Het I3-voorstel voorziet in twee onderdelen met een ongeveer gelijke verdeling van de financiële middelen:

 • Onderdeel 1 richt zich op goed ontwikkelde ecosystemen en is gericht op het deel van de waardeketens waar zwakheden of markttekortkomingen worden geconstateerd (versnippering, onvoldoende onderlinge verbindingen, financiële of technologische kloof, interregionale vallei des doods voor de invoering van innovatieve technologieën) en een oplossing zou kunnen komen van de interregionale triple/quadruple helix-samenwerking.

 • Onderdeel 2 richt zich op minder ontwikkelde regio's en is gericht op het versterken van de regionale innovatie-ecosystemen, het ontsluiten van onderbenutte capaciteiten, die de waardeketens van de EU kunnen versterken.

Goed om weten 

 • Projecttype

Financiering uit I3 is beschikbaar voor projecten waarvan de productontwikkeling al ver gevorderd is, namelijk Technology Readiness Level (TRL) 6-9. Het product valt zit dan minstens in de TRL-fase van demonstratie, commercialisatie of opschaling. Dit instrument biedt in principe financiering voor projecten met een budget tussen 4 en 10 miljoen euro, maar ook projecten met een begroting buiten deze bandbreedte kunnen zich aanmelden en succesvol zijn in hun aanvraag.

 • Europese partners nodig?

ja, 3-5 partners afhankelijk van het onderdeel

 • Cofinanciering

70%

 • Maximale duur

Maximale looptijd van het project: 3 jaar, verlenging is mogelijk

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

I3 is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening 2021/1058 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds (art. 13).

Doelstellingen

Het is de bedoeling publiek-private investeringen te mobiliseren door het effect van het beschikbare budget als hefboom te gebruiken. De doelstellingen van het nieuwe initiatief zijn

 • Versnellen van innovatie en overdracht van onderzoeksresultaten, omzetten van innovatie in concrete producten, diensten en toepassingen, inspelend op een duidelijke behoefte van klanten en burgers.

 • Aanmoedigen van marktnabije investeringen in innovatieve producten en diensten door de toepassing van nieuwe technologieën of processen. Hoewel de te ontwikkelen waardeketen zich in traditionele sectoren kan bevinden, moet het product of proces ten minste nieuw zijn voor de markt.

 • Het op de markt brengen van onderzoeksresultaten waarbij bedrijven worden geholpen om rijpe gezamenlijke innovatieprojecten (TRL6-8) uit te voeren met het oog op commercialisering en schaalvergroting.

 • Onderzoek naar en versterking van de complementariteit tussen verschillende EU-, nationale en regionale instrumenten.

 • publieke/particuliere investeerders mobiliseren, particuliere investeringen risicovrij maken en het effect van EU-financiering versterken

 • Ontwikkeling van een reeks interregionale investeringen, geformaliseerd in concrete bedrijfs- en investeringsplannen, die de waardeketens van de EU een nieuwe vorm geven.

Budget

Beschikbaar budget: € 0,57 miljard

Begunstigden

 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteit

Thema's

 • Energie en klimaat
 • EU-algemeen
 • Milieu
 • Onderwijs, jeugd, cultuur en sport
 • Regionaal beleid en vervoer
 • Onderzoek en innovatie
 • Werk en sociale zaken

Info & contact

 • Website fonds

Interregionaal Innovatie Investeringsinstrument (I3)

 • Uitvoerend agentschap

European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) 

Naar Programma pagina