Driving Urban Transitions - call 2023

Deadline

30 april 2024

Inleiding

Deze oproep wil een aanzienlijke bijdrage leveren aan de Europese en wereldwijde missie voor klimaatneutrale steden, de Europese Green Deal en de stedelijke agenda voor de EU door een transformatief onderzoeks- en innovatieprogramma ("O&I") te ontwikkelen en uit te voeren. Om de impact van de R&I-investeringen voor lokale actie te vergroten, wordt een uitgebreid programma opgesteld met maatregelen voor capaciteitsopbouw en het creëren van feitenmateriaal met en voor steden en stedelijke actoren.

 • Elk project moet samenwerken met minstens drie partners uit drie landen die in aanmerking komen voor financiering. Kijk in de bijlage van de oproeptekst voor de landenlijst. Laat zien hoe samenwerking tussen verschillende landen waarde toevoegt aan je project.

 • De DUT Call 2023 staat open voor verschillende vakgebieden en moedigt interdisciplinair werk aan. De oproep ambieert verschillende soorten activiteiten ondersteunen, zoals onderzoek, innovatie en praktische toepassing.

 • Aan de aanvragers wordt ook gevraagd om belanghebbenden (bedrijven, overheden, ngo's ...) expliciet te betrekken bij de projecten en om rekening te houden met de behoeften van gebruikers bij het vaststellen van de projectdoelen. Van de projecten wordt een transdisciplinaire en bij voorkeur co-creatieve aanpak verwacht vanaf de eerste fasen van de projectfo

Budget

Het Vlaams Agentschap voor Innovatie & Ondernemerschap (VLAIO) ondersteunt de tweede ronde oproepen met 800.000 euro, met een projectplafond van 500.000 euro.

Doelstellingen

Het doel van deze oproep is om projecten te ondersteunen die zich richten op het oplossen van problemen in steden, zodat ze milieuvriendelijker en duurzamer worden. Deze projecten werken aan drie hoofdthema's: het creëren van energiezuinige buurten, het bevorderen van leefbare steden binnen 15 minuten bereik, en het ontwikkelen van economieën in steden die minder afhankelijk zijn van wegwerpproducten.

Dit is de tweede keer dat het Europese partnerschap "Driving Urban Transitions" (DUT) een oproep doet voor projectvoorstellen. Dit partnerschap krijgt financiële steun van de Europese Commissie via Horizon Europe

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op de website van Driving Urban Transitions

Vlaams contactpunt: NCP Flanders

Alfons Vanbesien - alfons.vanbesien@vlaio.be

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.

 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.

 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid

 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving

 • Civiele veiligheid voor de samenleving

 • Digitaal, industrie en ruimtevaart

 • Klimaat, energie en mobiliteit

 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 

 • Europese innovatie-ecosystemen

 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden

 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;

 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;

 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development

 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

 • European Regional Development Fund (ERDF)

 • European Social Fund Plus (ESF+)

 • Connecting Europe Facility (CEF)

 • Digital Europe Programme (DEP)

 • Single Market Programme

 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)

 • Erasmus Programme

 • European Space Programme

 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)

 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund

 • InvestEU Fund

 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)

 • Euratom Research and Training Programme

 • European Defence Fund

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Begunstigden

 • Individuele
 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Ondernemingsbeleid
 • Energie en klimaat
 • Veiligheid en defensie
 • Justitie en burgerschap
 • Milieu
 • Cultuur en media
 • Onderzoek en innovatie
 • Regionaal beleid en vervoer
 • Plattelandsbeleid
 • Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

Overzicht contactpersonen bij NCP Flanders

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be

 

Website Europese Commissie

Naar Programma pagina