Creative Europe: European Cooperation projects Small Scale

Deadline

23 januari 2024

Code

CREA-CULT-2024-COOP-1C

Inleiding

Met een totaalbudget van bijna 60 miljoen euro ondersteunt deze subsidieoproep projecten waarbij de samenwerking tussen verschillende organisaties in de creatieve en culturele sector centraal staan.

Europese samenwerkingsprojecten staan open voor alle culturele en creatieve sectoren.

Budget

maximaal € 200.000,- | financiering van max. 80% van het totaalproject

Doelstellingen

 • Doelstelling 1 - Transnationale creatie en verspreiding: de transnationale creatie en verspreiding van Europese werken en kunstenaars versterken;

Transnationale creatie en circulatie is belangrijk voor het bevorderen van samenwerkingsverbanden, een groter bereik en in veel gevallen noodzakelijk voor de levensvatbaarheid en ontwikkeling van culturele organisaties, instellingen en individuen. Coproductie is ook een instrument om creativiteit te stimuleren, middelen te delen en de transnationale distributie van inhoud en de circulatie van kunstenaars te vergemakkelijken. Projecten zullen rekening houden met de nieuwe context, zoals gezondheids- of milieuoverwegingen, en innovatieve (digitale) manieren integreren om inhoud te produceren en te verspreiden.

 • Doelstelling 2 - Innovatie: het vergroten van het vermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren om talenten te koesteren, te innoveren, te bloeien en banen en groei te genereren.

Innovatie in brede zin is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de culturele en creatieve sectoren en hun concurrentievermogen. Innovaties kunnen van technologische en artistieke aard zijn; ze kunnen de gezamenlijke creatie en productie van innovatieve Europese werken en de verspreiding ervan onder een breed en divers publiek omvatten. Innovaties omvatten ook de ontwikkeling van en het experimenteren met nieuwe praktijken of modellen, evenals de overdracht en verspreiding van innovatieve praktijken uit meer geavanceerde Europese regio's of sectoren of disciplines naar andere regio's in Europa.

Innovatiegebieden kunnen een sociale of maatschappelijke dimensie hebben, zoals: publieksbetrokkenheid/ontwikkeling, gendergelijkheid, de inclusie van mensen met een handicap, mensen die tot minderheden behoren en mensen die tot sociaal gemarginaliseerde groepen behoren, bestrijding van klimaatverandering, digitalisering, enzovoort, evenals de bijdrage van cultuur aan gezondheid en welzijn, met name geestelijke gezondheid, gezien het bestaande bewijs en de aanhoudende geestelijke gezondheidscrisis die met name jongeren treft.

Naast het kiezen van een van de bovengenoemde doelstellingen, moeten de projecten ten minste een (en niet meer dan twee) van de volgende prioriteiten aanpakken:

 • Publiek: het vergroten van de toegang tot, de betrokkenheid bij en de deelname aan cultuur en in het bijzonder inhoud uit andere landen dan het eigen land - voor alle soorten publiek;

 • Sociale inclusie: maatschappelijke veerkracht bevorderen, met inbegrip van de belangrijke rol van cultuur voor gezondheid en welzijn (met name geestelijke gezondheid), en sociale inclusie in/door cultuur bevorderen, met name van/voor mensen met een handicap, mensen die tot minderheden behoren en mensen die tot sociaal gemarginaliseerde groepen behoren, alsmede de interculturele dialoog;

 • Duurzaamheid: het co-creëren, invoeren en verspreiden van milieuvriendelijke praktijken, alsmede het bewustmaken van het publiek van duurzame ontwikkeling door middel van culturele activiteiten, in overeenstemming met de Europese Green Deal en het Nieuwe Europese Bauhaus;

 • Digitaal: de Europese culturele en creatieve sectoren helpen hun digitale overgang te maken of te versnellen, en de kansen te grijpen en de uitdagingen aan te gaan die kunstmatige intelligentie en andere opkomende technologieën met zich meebrengen (bijv. generatieve AI, big data, virtuele werelden, blockchain, NFT, enz;)

 • Internationale dimensie: het opbouwen van de capaciteit binnen de Europese culturele en creatieve sectoren, met inbegrip van basisorganisaties en micro-organisaties, om grensoverschrijdend actief te zijn - in Europa en daarbuiten - en bij te dragen aan de ontwikkeling van internationale culturele betrekkingen en de mondiale strategie van de Unie voor internationale betrekkingen door middel van cultuur.

 • Jaarlijkse prioriteit: Ondersteuning van de Oekraïense culturele en creatieve sectoren. Met deze prioriteit wordt beoogd een passend antwoord te bieden op de gevolgen van de aanvalsoorlog in Oekraïne, die verwoestende gevolgen heeft voor het Oekraïense culturele erfgoed, voor culturele organisaties en kunstenaars, die niet kunnen functioneren en hun nationale en internationale publiek niet kunnen bereiken. Projecten die zich richten op deze prioriteit moeten hun inspanningen richten op het ondersteunen van Oekraïense culturele organisaties en professionals (waaronder kunstenaars), zodat zij door kunnen gaan met het creëren en tonen van Oekraïense cultuur en/of het naoorlogse herstel kunnen voorbereiden.

Begunstigden

Minstens 3 partners in 3 deelnemende landen 

Info & contact

Alle informatie over deze oproepen vind je op het Funding and Tenders portal

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Creative Europe

Inleiding

Onder het motto van ‘Imagine, Create, Share’ ondersteunt Creative Europe projecten met een Europese toegevoegde waarde. Het programma is ontwikkeld vanuit een blijvende overtuiging dat cultuur een belangrijke meerwaarde biedt aan de ontwikkeling van de Europese samenleving en betrokken moet zijn bij de Europese beleidsvoering.

Vanaf 2021 is Creative Europe in 3 volwaardige sub-programma’s ingedeeld: Cultuur, MEDIA en Cross-sectoraal met elk zijn specifieke doelstellingen en prioriteiten. Men bouwt verder op de fundamenten van Creative Europe en vernieuwt waar de snel veranderende context het vereist.

Daar bovenop benadrukken enkele overkoepelende Europese thema’s de coherentie in het Europese culturele en audiovisuele beleid. Zo staat de duurzaamheid van de Europese Green Deal voorop. Daarnaast krijgen digitale transformatie – dankzij een eerste echt actieplan – alsook gendergelijkheid, diversiteit en inclusie aandacht. Innovatie en het ontbolsteren van talent blijven fundamenteel.

Acties

1. Cultuur
Het Cultuur subprogramma (33% van het budget) omvat steun voor Europese grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten – van klein tot groot. Nieuw zijn de geboden kansen voor middelgrote projecten. De vertaling en promotie van literaire werken in de hele EU blijven een doel op zich zoals ook de extra ondersteuning van de creatie, verspreiding en promotie van Europese werken. Europese netwerken en internationale platformen komen eveneens weer aan bod. Daarnaast zet Creative Europe Culture nu ook structureel in op specifieke noden van bepaalde ecosystemen, met name architectuur, erfgoed, muziek en theaterkunsten.

2. MEDIA
In het MEDIA-subprogramma (58% van het budget) vindt men steun voor de gehele audiovisuele waardeketen in Europese film of TV-series (fictie, animatie, documentaires): van ontwikkeling over productie tot distributie in de cinemazalen en via online platformen of promotie op AV markten. Doel is een divers publiek te bereiken in Europa en daar buiten. Games en XR genieten opnieuw van ontwikkelingssteun.

Europese samenwerking tussen audiovisuele organisaties uit de deelnemende landen is een nieuwe rode draad, of het nu content, productie of business betreft. Zo krijgt de co-ontwikkeling en coproductie van innovatieve inhoud voor televisie en film extra aandacht, maar ook de verspreiding en verkoop van audiovisuele werken in Europa en daarbuiten. Netwerken tussen Europese filmfestivals en online distributienetwerken worden aangespoord om schaalvergroting op Europees niveau te realiseren en toch de beoogde diversiteit te vrijwaren en te stimuleren. Audiovisueel talent in alle aspecten van de sector wordt gestimuleerd via een waaier aan trainingen.

3. Sectoroverschrijdend
In het Cross-sectoraal (9 % van het budget) sub-programma slaat men grensoverschrijdende bruggen tussen de culturele en de audiovisuele werelden, maar ook met andere sectoren. Voor het eerst gaat men een verscheiden en pluralistisch mediaklimaat alsook mediageletterdheid propageren. De bestrijding van fake news staat hierbij voorop. Tenslotte blijven, zoals voorheen, de speciale acties zoals de culturele hoofdsteden van Europa, het Europees Erfgoedlabel en de Europese Literatuur-, Film en Architectuurprijzen de publieksgerichte initiatieven bij uitstek.

Goed om weten

 • Projecttype

Innovatie, internationale samenwerking, implementatie, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen

 • Cofinanciering

maximaal 90%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 4 jaar.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding & Tender opportunities.

Creatief Europa is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening 2021/818 inzake de oprichting van Creatief Europa

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Erasmus+

 • Europees Programma Rechten en waarden

 • ESF+

 • EFRO/Interreg

 • Interne Marktprogramma

 • Digital Europe

 • Horizon Europe

Doelstellingen

De brede algemene doelstellingen van het Creative Europe programma zijn:

 • Diversiteit Cultureel erfgoed: de bescherming, ontwikkeling en bevordering van de Europese culturele en taalkundige verscheidenheid en van het culturele erfgoed van Europa

 • Cultuur & audiovisuele sector als economisch ecosysteem: de verbetering van het concurrentievermogen en het economische potentieel van de culturele en creatieve sectoren, in het bijzonder de audiovisuele sector.

Specifieke doelstellingen:

 • Samenwerkingen op Europees niveau: de verbetering van artistieke en culturele samenwerking op Europees niveau, ter ondersteuning van het scheppen van Europese werken en ter versterking van de economische, sociale en externe dimensie van de innovatie en mobiliteit in de Europese culturele en creatieve sectoren.

 • Mobiliteit in de audiovisuele sector: de bevordering van het concurrentievermogen, schaalbaarheid, samenwerking, innovatie en duurzaamheid, onder meer door middel van mobiliteit in de Europese audiovisuele industrie.

 • Beleidssamenwerking in vrijheid & inclusieve diversiteit: de bevordering van beleidssamenwerking en innovatieve acties ter ondersteuning van alle programmaonderdelen en het stimuleren van een divers, onafhankelijk en pluriform medialandschap en van mediawijsheid, en daarbij de vrijheid van artistieke expressie, interculturele dialoog en sociale inclusie stimuleren.

Ieder subprogramma heeft aanvullend zijn eigen prioriteiten:

1. Cultuur

 • De transnationale, grensoverschrijdende samenwerking en creatie bevorderen; de verspreiding en zichtbaarheid van Europese werken aanmoedigen en de mobiliteit van culturele en creatieve actoren versterken.

 • De toegang tot cultuur verbeteren en publieksbetrokkenheid en -ontwikkeling in heel Europa aanmoedigen.

 • De maatschappelijke veerkracht versterken en sociale inclusie en interculturele dialoog via cultuur en cultureel erfgoed mogelijk maken.

 • De capaciteit van de Europese culturele en creatieve sectoren vergroten- met inbegrip van alle culturele actoren - om talenten te koesteren, te innoveren en op internationaal niveau actief te kunnen werken.

 • De Europese identiteit en waarden versterken door middel van cultureel bewustzijn, kunsteducatie en op cultuur gebaseerde creativiteit in het onderwijs en daarbuiten.

2. MEDIA

 • Talenten, competenties en vaardigheden koesteren en grensoverschrijdende samenwerking, mobiliteit en innovatie bij de creatie en productie van Europese audiovisuele werken te stimuleren, waarbij samenwerking tussen lidstaten met verschillende audiovisuele capaciteiten wordt aangemoedigd.

 • De verspreiding en promotie - zowel online als in cinema’s - van Europese audiovisuele werken binnen de Unie en internationaal in de nieuwe digitale omgeving verbeteren, onder meer door middel van innovatieve bedrijfsmodellen.

 • De Bevordering van Europese audiovisuele werken, met inbegrip van erfgoedwerken, en ondersteuning van de betrokkenheid en ontwikkeling van publiek van alle leeftijden, met name jonge doelgroepen, in heel Europa en daarbuiten.

3. Cross-sectoraal
De transnationale beleidssamenwerking verhoogt zowel de zichtbaarheid van het Creative Europe programma als de uitrol en toepassing van de resultaten in Europa.

 • Het aanmoedigen van innovatieve benaderingen in het creëren, toegankelijk maken, verspreiden en promoten van inhoud m.b.t. culturele en creatieve sectoren, onder meer door aandacht voor de digitale verschuiving (zowel markt- als niet-marktgericht).

 • Het bevorderen van sectoroverschrijdende activiteiten met focus op de structurele en technologische veranderingen waarmee de media worden geconfronteerd, met inbegrip van het bevorderen van een vrije, diverse en pluralistische mediaomgeving, kwaliteitsjournalistiek en mediageletterdheid, ook in de digitale omgeving.

 • De oprichting van programmabureaus in de deelnemende landen ondersteunen en grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van beste praktijken stimuleren.

Budget

Budget 2021-2027: 2,528 miljard euro

 • 33% voor subprogramma Cultuur

 • 58% voor subprogramma MEDIA

 • 9% voor sectoroverschrijdend subprogramma

Begunstigden

 • Individuele
 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Interne markt
 • Ondernemingsbeleid
 • Onderwijs, jeugd, cultuur en sport
 • Onderwijs
 • Jeugdbeleid
 • Cultuur en media
 • Onderzoek en innovatie

Info & contact

 • Website fonds

Creatief Europa

 • Nationaal contactpunt

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be

Jeroen Verhaeghe: jeroen.verhaeghe@vlaanderen.be 
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Ariane De Vriendt

ariane.devriendt@vlaanderen.be
creativeeuropeculture@vlaanderen.be
 
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Naar Programma pagina