Europees Innovatiefonds oproep 2023: Net Zero Technologies

Deadline

09 april 2024

Code

NNOVFUND-2023-NZT

Inleiding

Het Innovatiefonds is een van de grootste financieringsprogramma's ter wereld voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën. Het fonds verstrekt subsidies voor projecten die gericht zijn op de commerciële toepassing van innovatieve koolstofarme technologieën, om industriële oplossingen op de markt te brengen om Europa koolstofarm te maken en de overgang naar klimaatneutraliteit te ondersteunen.

In deze oproep is een aanzienlijk budget beschikbaar voor vijf specifieke categorieën:

 • Grootschalige decarbonisatie met €1,7 miljard voor projecten met een CAPEX van meer dan €100 miljoen.

 • Middelgrote koolstofarme initiatieven met €500 miljoen voor projecten met een CAPEX tussen €20 miljoen en €100 miljoen.

 • Kleinschalige koolstofarme projecten met €200 miljoen voor projecten met een CAPEX tussen €2,5 miljoen en €20 miljoen.

 • Cleantech-productie met €1,4 miljard voor projecten met een CAPEX van meer dan €2,5 miljoen, gericht op de productie van componenten voor hernieuwbare energie, energieopslag, warmtepompen en waterstofproductie.

 • Pilotprojecten met €200 miljoen voor projecten met een CAPEX van meer dan €2,5 miljoen, gericht op diepgaande ontkoling.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 4 000 000 000

Doelstellingen

De doelstellingen van deze oproep zijn

 • Projecten te ondersteunen die zeer innovatieve technologieën, processen, bedrijfsmodellen of producten en diensten, die voldoende rijp zijn en een aanzienlijk potentieel hebben om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

 • Financiële steun te bieden die is afgestemd op de marktbehoeften en de risicoprofielen van in aanmerking komende projecten en tegelijkertijd aanvullende publieke en private middelen aantrekken.


Van de in het kader van deze uitnodiging te financieren projecten wordt verwacht dat ze bijdragen aan:

 • de overgang naar een klimaatneutrale economie tegen 2050

 • de doelstelling om de uitstoot tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990, zoals gedefinieerd in de Europese Klimaatverordening 2021/11194 en de Europese Green Deal5 , met inbegrip van de maatregelen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

 • de doelstellingen van het REPowerEU-plan6 inzake hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie en hernieuwbare waterstof.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Hier vind je de gedetailleerde oproepfiche

Vlaams contactpunt

Voor VEKA:

Voor VLAIO:

Europees Innovatiefonds

Inleiding

Het innovatiefonds is als opvolger van het NER3000- programma een belangrijk financieringsinstrument voor het nakomen van de economische verbintenissen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs en de doelstelling van het fonds om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. 

Het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS), het grootste koolstofprijssysteem ter wereld, levert de inkomsten voor het innovatiefonds uit de veiling van 450 miljoen emissierechten van 2020 tot 2030. Voor de periode 2020-2030 werd oorspronkelijk voorzien dat het fonds ongeveer 10 miljard euro zou bedragen, uitgaande van een koolstofprijs van €20. Aangezien de koolstofprijs nu hoger ligt, zal het fonds waarschijnlijk meer budget bevatten (15 euro miljard volgens de laatste schattingen). 

Het Innovatiefonds is gericht op grote projecten met kapitaalkosten van meer dan 2,5 miljoen euro. De nadruk ligt op zeer innovatieve projecten die kansen bieden voor een bredere toepassing en een zekere mate van volwassenheid bereikt hebben (klaar voor commercieel gebruik). Het fonds heeft speciale aandacht voor producten die koolstofintensieve producten kunnen vervangen, voor innovaties op het gebied van netto-koolstofverwijdering en voor ‘direct air capture’, het verwijderen van CO2 uit de lucht. Financiering door het Innovatiefonds wordt niet beschouwd als staatssteun.

Goed om weten 

 • Projecttype

Het Innovatiefonds ondersteunt verschillende typen projecten en acties: demonstratieprojecten: projecten die nieuwe innovatieve technologieën op de markt brengen; demonstratieprojecten: projecten die nieuwe innovatieve technologieën op de markt brengen; gevorderde R&D projecten (pilots)

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

Maximaal 60%

 • Maximale duur

Financiële afsluiting binnen 4 jaar na ondertekening subsidie. Rapportage en evaluatie in principe tot 3 jaar na inwerkingtreding van het project (uitzonderingen mogelijk).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tender opportunities

Het Innovatiefonds is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/856 inzake de aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • InnovFin Energy Demo Projects

 • Connecting Europe Facility

 • Horizon Europe

 • InvestEU 

 • Modernisation Fund

 • Just Transition Fund

Doelstellingen

Het innovatiefonds richt zich op zeer innovatieve technologieën en grote projecten met een Europese toegevoegde waarde die tot aanzienlijke emissiereducties kunnen leiden. 

Het is de bedoeling een gevarieerde projectpijplijn te financieren om een optimaal evenwicht te bereiken tussen een breed scala aan innovatieve technologieën in alle sectoren en lidstaten.

Specifiek focust dit fonds zich op:

 • Innovatieve koolstofarme technologieën en processen in energie-intensieve industrieën, met inbegrip van producten ter vervanging van koolstofintensieve technologieën en processen

 • Koolstofafvang en -gebruik (CCU)

 • Bouw en exploitatie van koolstofafvang en -opslag (CCS)

 • Innovatieve hernieuwbare energieopwekking

 • Energieopslag

Het innovatiefonds richt zich op zeer innovatieve technologieën en grote vlaggenschipprojecten binnen Europa die tot aanzienlijke emissiereducties kunnen leiden. Het gaat erom het risico te delen met projectontwikkelaars om te helpen bij de demonstratie van zeer innovatieve projecten van het eerste uur.

Het is de bedoeling een gevarieerde projectpijplijn te financieren om een optimaal evenwicht te bereiken tussen een breed scala aan innovatieve technologieën in alle in aanmerking komende sectoren. De projecten moeten geïmplementeerd worden in EU-lidstaten, Noorwegen en/of IJsland.

Tegelijkertijd moeten de projecten voldoende rijp zijn wat betreft planning, bedrijfsmodel en financiële en juridische structuur.

Het fonds ondersteunt horizontale projecten voor innovatieve koolstofarme oplossingen die leiden tot emissiereducties in meerdere sectoren, bijvoorbeeld door middel van industriële symbiose.

Het fonds staat ook open voor zowel grootschalige (met totale kapitaalkosten hoger dan 7,5 miljoen euro) als kleinschalige (met totale kapitaalkosten tussen de 2,5 miljoen en 7,5 miljoen euro) projecten.

Budget

20 miljard euro

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteit

Thema's

 • Milieu
 • Regionaal beleid en vervoer
 • Onderzoek en innovatie

Info & contact

 • Website fonds

Innovatiefonds

 • Vlaams contactpunt

Voor VEKA:

Voor VLAIO:

Neem contact op met het innovatiefondsteam van DG Klimaatactie bij CLIMA IF EXPERTGROUP. (E. CLIMA-IF-EXPERTGROUP@ec.europa.eu.) 

Naar Programma pagina