Belgische Voorzitterschap relevant voor jongeren ?

05 december 2023 - door VLEVA team

In mei hebben we de prioriteiten ontdekt die Vlaanderen heeft vastgesteld voor het Europees Jaar van de Jeugd. Nu, met het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de EU bijna voor de deur, lijkt dit het perfecte moment om Pauline Coenen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid  aan het woord te laten. Ze zal ons inzicht geven in hoe het Voorzitterschap ook relevant is voor jongeren en hoe zij integraal deel uitmaken van de activiteiten.

Waarom is het Belgisch Voorzitterschap Jeugd van de Raad relevant voor jongeren ?

Het aankomende Belgische voorzitterschap Jeugd van de Raad van de EU zal inspelen op de noden, behoeften, dromen en verwachtingen van Europese jongeren. Het is de bedoeling om een platform te creëren waar jonge stemmen niet alleen worden gehoord, maar ook actief bijdragen aan beleidsaanbevelingen. Zo werken we samen aan beleidsadviezen die het algemene welzijn en de kansen van jonge Europeanen verbetert, die aansluiten bij hun aspiraties en die een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking stimuleren.

In Vlaanderen neemt ons Departement Cultuur, Jeugd en Media de trekkersrol op voor het voorzitterschap, met Jan Vanhee, als coördinator van een EU team (departement en JINT vzw) voor het voorzitterschap Jeugd.

In het Europese jeugdbeleid staat de participatie van jongeren centraal en ook tijdens ons voorzitterschap zetten we die lijn verder. Tijdens het Belgische EU voorzitterschap, hebben we als voorzitter de kans om onze ideeën en doelstellingen in de kijker te zetten. Voor het jeugdbeleid krijgen jongeren via verschillende participatiemechanismen de kans om ook hun stem luider te laten horen.

Het Belgisch EU-voorzitterschap Jeugd zal twee Raadsconclusies en één Raadsresolutie introduceren in de discussies van de Raad. Eén van de Raadsconclusies focust op het thema 'inclusieve samenlevingen voor jongeren'. In het participatief traject van de EU-Jeugddialoog hebben jongeren deze doelstelling geformuleerd. Met de raadsconclusies willen we de sociale cohesie binnen Europa versterken met het accent op gezonde en leefbare buurten voor jongeren.

Tot slot wilt het Belgisch voorzitterschap ook een stevige basis leggen voor de Strategische Agenda 2024-2029 van de EU aangezien het Belgische voorzitterschap op het einde van de ambtstermijn van de Commissie valt. Op die manier kunnen we mee vormgeven aan de grote lijnen van de EU in de nabije toekomst.

Wat zijn de prioriteiten van Vlaanderen voor het beleidsdomein jeugd tijdens het Belgisch voorzitterschap ?

We zorgen als voorzitter niet alleen voor de continuïteit van de EU-agenda en de goede samenwerking tussen de lidstaten, maar krijgen ook de kans om onze eigen klemtonen te leggen.

De Vlaamse jeugdprioriteiten tijdens het Belgisch voorzitterschap zijn jongeren betrekken, empoweren en verbinden, met bijzondere aandacht voor het geestelijk welzijn van en de publieke ruimte voor jongeren. Het EU-voorzitterschap Jeugd focust op de volgende onderwerpen:

  1. Sociale inclusie van jongeren bevorderen en de Europese jeugddoelstelling inclusieve samenlevingen uitvoeren.

  2. Het jeugdwerk binnen Europa verder helpen ontwikkelen met een focus op lokaal jeugdwerk en democratie.

  3. De Europese en internationale beleidsagenda’s evalueren inzake kinderen, jongeren en kinderrechten.

Een algemene focus die het Belgisch voorzitterschap wilt leggen is op het thema "Youth Mainstreaming", een cruciaal concept van ons beleid. Hiermee willen we jeugdbeleid niet beperken tot de Raadconfiguratie dat verantwoordelijk is voor de jeugdportefeuille. In plaats daarvan zullen we nadruk leggen op het belang om rekening te houden met jeugd in alle beleidsdomeinen die een impact hebben op kinderen en jongeren.

Ten laatste zetten we ook in op communicatie voor en met jongeren. We ontwikkelen een website voor het voorzitterschap Jeugd en doen ons best om onze (beleid)teksten toegankelijker te maken. Bij elke stap betrekken we jongeren die hun mening en input geven. Ontdek onze website vanaf januari op www.euyouth2024.be.

Zijn er evenementen tijdens het Belgisch Voorzitterschap Jeugd waar jongeren aan kunnen deelnemen ?

Jongeren staan centraal in al ons werk en onze evenementen. We gaan steeds participatief te werk in onze voorbereidingen en we moedigen jongeren in de delegaties aan. 
Het evenement waar het meeste jongeren deelnemen is de Europese Jeugdconferentie. Die gaat door in Gent van 2 tot 5 maart 2024. 4 dagen lang gaan zo’n 300 jongeren, politici, experten en beleidsmakers uit de Europese Unie met elkaar in debat. De aanbevelingen die de jongeren zullen formuleren, nemen we mee naar de Raadswerkgroepen, de Raad van Ministers en de Directeurs-Generaal vergadering. 
De Jeugdconferentie is deel van de EU-Jeugddialoog, het grootste gestructureerde burgerparticipatieproces in de wereld. De EU-Jeugddialoog wordt georganiseerd in cycli van 18 maanden en dus tijdens 3 voorzitterschappen. Het trio van voorzitters werkt samen aan hetzelfde thema en organiseert telkens een jeugdconferentie. België zal samen met zijn triopartners Spanje en Hongarije focussen op het thema van inclusieve samenlevingen.

Nu het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU nadert, is Vlaanderen dus klaar om jeugdbetrokkenheid en -participatie als prioriteit te stellen. Zowel op de evenementen als in de beleidsteksten. Het voorzitterschap wil Raadsconclusies en resoluties over belangrijke jeugdgerichte thema's voorleggen. We kijken er naar uit om tijdens het voorzitterschap de stem van jongeren te versterken en beleid te vormen met en voor jongeren dat een betekenisvolle impact heeft.

Meer informatie ?

  • Meer informatie kan je hier terugvinden.

  • Ontdek vanaf 5 januari 2024 onze voorzitterschapswebsite: www.euyouth2024.be