URBACT

Inleiding

Sinds 2002 heeft URBACT in heel Europa veranderingen gestimuleerd door samenwerking en uitwisseling van ideeën tussen steden in thematische netwerken mogelijk te maken, door de vaardigheden van lokale belanghebbenden bij het ontwerpen en uitvoeren van geïntegreerd en participatief beleid te vergroten en door kennis en goede stadspraktijken te delen.

Voor de periode 2021-2027 bouwt URBACT IV voort op de erfenis van de vorige programma's en omvat het nog meer mogelijkheden voor steden om positieve veranderingen tot stand te brengen. Het huidige programma integreert de transversale EU-prioriteiten van digitale, groene en gendergelijke beleidsvorming in zijn activiteiten.

Eerder succesvolle soorten netwerken zoals actieplanning en overdracht zullen worden voortgezet, terwijl een nieuw soort netwerk zal worden ontwikkeld om de banden tussen het Europees stedelijk initiatief en de URBACT-methode te versterken.

Voor het eerst verleent URBACT steun aan steden in de EU-pretoetredingslanden - Albanië, Montenegro, Noord-Macedonië, Bosnië-Herzegovina en Servië. Hun deelname aan het URBACT-programma wordt gefinancierd door het EU-instrument voor pretoetredingssteun (IPA).

Meer informatie over het Operationeel programma URBACT IV is te vinden op de URBACT website.

Doelstellingen

Steden lopen voorop bij de grootste uitdagingen en kansen van vandaag. Klimaatverandering, kloof tussen de generaties en digitale ontwrichting zijn slechts enkele gemeenschappelijke keerpunten voor Europese steden. En toch herbergen steden ook culturele diversiteit, economische kansen en essentiële diensten. Door ervaringen te delen met andere steden kunnen we de vele mogelijkheden van duurzame stedelijke ontwikkeling benutten. Dit is waar URBACT om de hoek komt kijken.

URBACT bevordert geïntegreerde ontwikkeling om steden te helpen bij de uitvoering van horizontale en verticale beleidsintegratie. Positieve veranderingen kunnen het best worden bewerkstelligd wanneer lokale autoriteiten samenwerken met verschillende bestuursniveaus (regionaal, nationaal, EU) - verticale integratie - en wanneer zij uitdagingen en problemen op een holistische manier aanpakken, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met ecologische, economische en sociale dimensies - horizontale integratie.

URBACT heeft een reeks processen en instrumenten ontwikkeld als onderdeel van de URBACT-methode. Het moedigt steden aan om gecentraliseerde bestuursstructuren te heroverwegen en over te stappen op meer inclusieve en holistische modellen. De participatieve aanpak van URBACT erkent dat duurzame stadsontwikkeling wordt aangestuurd door actiegerichte strategieën, die samen met de plaatselijke bevolking worden gecreëerd en uitgevoerd.

Budget

Het programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met een budget van 79 769 000 euro en door het Instrument voor pretoetredingssteun met een budget van 5 000 000 euro voor de periode 2021-2027.

Begunstigden

 • Lokale overheid
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema's

 • Digitale agenda
 • Ondernemingsbeleid
 • Energie en klimaat
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie
 • Milieu
 • Regionaal beleid en vervoer
 • Cohesiebeleid
 • Plattelandsbeleid
 • Stedelijk beleid

Info & contact

Alle informatie over dit programma vind je op de website van URBACT

Specifieke informatie voor België vind je op de deze pagina

Vragen?

Urbact België

Contactpersoon: Joachim Vercruysse - Joachim.Vercruysse@UGent.be