U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Lidstaten keuren corona-voorstellen Europese Commissie goed

18 maart 2020 - door Maarten Libeer

De 27 lidstaten keurden op dinsdag 17 maart unaniem de voorstellen goed die de Europese Commissie voorstelt in de strijd tegen corona. Hoewel gezondheid primair een nationale bevoegdheid is, wil de EU coördineren en ondersteunen waar mogelijk door:

 • Noodmaatregelen op vlak van veiligheid, gezondheid en de economie op te zetten
 • De reisbeperkingen naar de EU gedurende 30 dagen te coördineren door de Europese Commissie
 • De fiscale - en staatssteunregels aan te passen, de interne markt te vrijwaren en Europese budgetten in te zetten. 
 • In te zetten op onderzoek en ontwikkeling.
 • Subsidie deadlines op te schuiven.

Lees hier alle info over het coronavirus en wat de EU hiervoor doet. 

Het VLEVA-team blijft ook beschikbaar voor al jullie specifieke vragen rond EU-initiatieven en subsidies, via mail en telefoon

Lidstaten keuren corona-voorstellen Europese Commissie goed

1. De verspreiding van het virus tegengaan

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kondigde maandag 16 maart aan dat alle niet-essentiële reizen (vrijetijdsreizen van onderdanen van niet-lidstaten naar lidstaten van de EU, het Schengengebied of met Schengen geassocieerde landen) voor een periode van 30 dagen beperkt zullen worden.

De tijdelijke reisbeperking stelt de onderdanen van alle EU-lidstaten vrij van deze reisban. Zo kunnen ze terugkeren naar hun lidstaat. 

Deze tijdelijke reisbeperking heeft enkel het gewenste effect wanneer men zich beperkt tot reizen voor essentiële doeleinden. De lijst van wat als 'essentieel' beschouwd wordt, vind je hier. Voor de Schengenlanden geldt ook nog een extra communicatie.

Om Europese burgers terug te krijgen in hun respectievelijke lidstaten, wordt het EU Civil Protection Mechanism ook ingezet. De algemene doelstelling van dit EU-mechanisme voor civiele bescherming is het versterken van de samenwerking tussen de lidstaten van de EU, met het oog op het verbeteren van de preventie, de paraatheid en de respons op rampen. Wanneer de omvang van een noodsituatie de responscapaciteit van een land overstijgt, kan het land via het mechanisme om bijstand verzoeken.

De EU wil nu, in samenwerking met de lidstaten en hun ambassadeposten, deze inspanningen versterken. Dit geldt niet voor alle Europeanen die buiten de EU wonen, maar alleen voor degenen die in de val zitten omdat "zij niet naar huis kunnen terugkeren volgens de methode die bij het begin van hun reis was gepland", vanwege de reisbeperkingen die naar aanleiding van de COVID-19-pandemie zijn opgelegd. Meer dan 100.000 mensen zijn getroffen.

2. Inzetten op onderzoek

De Europese Commissie richtte een adviespanel over COVID-19 op, bestaande uit epidemiologen en virologen uit verschillende lidstaten om EU-richtsnoeren voor wetenschappelijk onderbouwde en gecoördineerde risicobeheersmaatregelen op te stellen.

Dat panel, opgericht na een mandaat van de EU-lidstaten, wordt gezamenlijk voorgezeten door Ursula von der Leyen en Stella Kyriakides. Het panel zal de Europese Commissie over het volgende adviseren:

 • Responsmaatregelen aan lidstaten formuleren, rekening houdend met de specifieke context binnen de lidstaten en de verschillende stadia waarin de epidemie zich bevindt
 • Leemten, inconsistenties of tekorktkomingen in maatregelen trachten in te dammen en te beheersen en het effect te ondervangen
 • Maatregelen m.b.t. de gezondheidszorg, civiele bescherming en andere ondersteunende maatregelen krijgen prioriteit en de EU zal deze organiseren en coördineren
 • Beleidsaanbevelingen doen om te gevolgen van COVID-19 op lange termijn aan te pakken en te verzachten 

De Europese Commissie zoekt ook applicaties van KMO's voor innovatieve manieren om het coronavirus aan te pakken

3. Gecoördineerde economische aanpak

De garantie van solidariteit in de interne markt

Dit geldt bovenal voor medisch materiaal. De Europese Commissie neemt de volgende maatregelen: 

 • De commissie heeft een aanbestedingsprocedure voor persoonlijke beschermingsmiddelen georganiseerd en kan afhankelijk van de beschikbaarheid op de markt en de verslagen van de lidstaten, verdere gezamenlijke aanbestedingen uitschrijven.
   
 • Ten tweede heeft de Commissie samen met de lidstaten en het Europees Geneesmiddelenbureau een uitvoerende stuurgroep opgericht om toezicht te houden op potentiële tekorten aan geneesmiddelen als gevolg van COVID-19.
   
 • Ten derde analyseert de Commissie de behoeften en de vereiste productiecapaciteiten in Europa, met als doel ervoor te zorgen dat beschermingsmiddelen en geneesmiddelen beschikbaar zijn waar ze het meest nodig zijn. De Commissie steunt de industrie bij haar inspanningen om op deze uitzonderlijke situatie te reageren.
   
 • Ten vierde kunnen er maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat in geval van schaarste medische en persoonlijke beschermingsmiddelen op de markt worden gereserveerd en worden doorgesluisd naar degenen die ze het meest nodig hebben. Nationale maatregelen kunnen daartoe noodzakelijk zijn.

Ook voor transport werkt de Europese Commissie samen met de lidstaten aan manieren om de economische continuïteit te waarborgen, de goederenstroom en de toeleveringsketen te garanderen, essentiële reizen te waarborgen, alsmede de werking van de interne markt en de veiligheid van het vervoer. Hiervoor heeft de Commissie richtlijnen voorgesteld voor grensmaatregelen om tegelijk de gezondheid van Europese burgers te beschermen en de beschikbaarheid van essentiële goederen en diensten te verzekeren.

Mobilisatie van het EU-budget:

Om de onmiddellijke opvang van zwaar getroffen kleine en middelgrote ondernemingen te vergemakkelijken, zal de EU-begroting haar bestaande instrumenten inzetten om deze ondernemingen met liquiditeit te ondersteunen, als aanvulling op de maatregelen die op nationaal niveau worden genomen:

 • De komende weken zal 1 miljard euro uit de EU-begroting ter beschikking worden gesteld als garantie voor het Europees Investeringsfonds (EIF) om ongeveer 8 miljard euro aan werkkapitaalfinanciering te ondersteunen en ten minste 100 000 Europese kmo's en kleine middelgrote ondernemingen te helpen. 
   
 • Bovendien stelt de Commissie voor het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds van de EU uit te breiden door ook een volksgezondheidscrisis in het toepassingsgebied ervan op te nemen, zodat het fonds kan worden ingezet als dat nodig is voor de zwaarst getroffen lidstaten. In 2020 is maximaal 800 miljoen euro beschikbaar. 

  Het EU-solidariteitsfonds (EUSF) werd opgericht als reactie op de zware overstromingen in de zomer van 2002 in Midden-Europa, met als belangrijkste objectief om lidstaten die getroffen worden door natuurrampen financieel bij te staan. 
   
 • Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering beschikt over 175 miljoen euro om steun te verlenen aan ontslagen werknemers en zelfstandigen.
   
 • Met het vandaag voorgestelde "Coronavirus Response Investment Initiative" (CRII) stelt de Commissie voor om in het kader van het cohesiebeleid 37 miljard euro uit te trekken voor de COVID-19-uitbraak en deze in 2020 volledig ten uitvoer te leggen door middel van uitzonderlijke en versnelde procedures.

De impact op werkloosheid verminderen

Er zijn specifieke maatregelen nodig om het effect op de werkgelegenheid voor particulieren en de zwaarst getroffen sectoren te verlichten wanneer de productie wordt onderbroken of de verkoop afneemt. De EU staat klaar om de lidstaten waar mogelijk te ondersteunen bij het verlichten van het effect op de werknemers. 

Zij helpt hen al bij het voorkomen en aanpakken van de werkloosheid, bijvoorbeeld via de structuurfondsen van de EU, met inbegrip van het Europees Sociaal Fonds, en het nieuwe investeringsinitiatief in het kader van de Coronavirus-respons, zoals hierboven uiteengezet.

Bovendien zal de Commissie de voorbereiding van haar wetgevingsvoorstel voor een Europees herverzekeringssysteem voor de werkloosheid versnellen.
 

Flexibiliteit in staatssteunregels

Gezien de beperkte omvang van de EU-begroting zal de belangrijkste fiscale respons op het Coronavirus afkomstig zijn uit de nationale begrotingen van de lidstaten. De lidstaten kunnen ruime steunmaatregelen uitwerken in overeenstemming met de bestaande staatssteunregels:

 • Ten eerste kunnen de lidstaten besluiten maatregelen te nemen die voor alle ondernemingen gelden, bijvoorbeeld loonsubsidies en opschorting van de betaling van vennootschaps- en omzetbelasting of sociale premies.
   
 • Ten tweede kunnen de lidstaten rechtstreeks financiële steun verlenen aan de consumenten.
   
 • Ten derde stellen de staatssteunregels te voorzien in acute liquiditeitsbehoeften en steun te verlenen aan bedrijven die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 failliet zijn gegaan. 
   
 • Ten vierde kunnen de lidstaten bedrijven vergoeden voor de schade die zij hebben geleden in uitzonderlijke omstandigheden, zoals die welke zijn veroorzaakt door de uitbraak van COVID-19.
   
 • Ten vijfde kan dit worden aangevuld met een reeks aanvullende maatregelen, zoals in het kader van de de minimis-verordening en de algemene groepsvrijstellingsverordening , die ook onmiddellijk door de lidstaten kunnen worden ingevoerd, zonder tussenkomst van de Commissie.

Lees het hele document hier. 

4. Subsidie-deadlines

Op dit moment worden verschillende deadlines voor subsidie aanvragen ook uitgesteld, wij monitoren dit ook van nabij en passen dit structureel aan op onze website en communiceren dit via nieuwsberichten en sociale media. 

 • Alle Horizon 2020-calls met een oorspronkelijke deadline van 17 maart tot 15 april zijn bijvoorbeeld verlengd, met uitzondering van de IMI en EIC pilot calls. Check de Funding and Tenders Portal en neem bij twijfel contact op met NCP Flanders.
   
 • Ook de Erasmus+-deadlines worden uitgesteld, lees de concrete data hier. 

 

Maak een account aan

Volg ons