U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

FAQ: Erasmus+ en Solidariteitsfonds

02 april 2020 - door Maarten Libeer

De Europese Commissie lanceerde een FAQ over het Erasmus+-programma en het solidariteitskorps. De factsheet van de Commissie heeft de vorm van een vraag-en-antwoordsessie en is gericht aan zowel de deelnemers als aan de instellingen die de twee programma's organiseren.

Lees de vragen hieronder: 

FAQ: Erasmus+ en Solidariteitsfonds

Algemeen

Waar moet ik terecht met mijn vragen over de gevolgen van de Covid-19-pandemie voor de activiteiten van Erasmus+ of het Europees Solidariteitskorps?

Individuele deelnemers (studenten, leerkrachten, jongeren, jongerenwerkers, vrijwilligers, enz.) die moeilijkheden ondervinden, moeten contact opnemen met hun thuisinstelling of -organisatie. Instellingen en organisaties moeten een open communicatiekanaal behouden met de deelnemers aan hun projecten, zelfs als hun lokalen gesloten zijn. Houd er rekening mee dat het beantwoorden van vragen over financiële kwesties (terugbetalingen, subsidiabiliteit van kosten, voorwaarden voor subsidies, enz. De onderstaande informatie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen van individuele deelnemers.

De begunstigde organisaties (universiteiten, scholen, jongerenorganisaties, enz.) moeten contact opnemen met het agentschap dat hun project heeft toegekend:

  • het nationale agentschap in hun land van herkomst, voor de meeste acties van het Erasmus+-programma en het Europees Solidariteitskorps. De nationale agentschappen zijn aanwezig in de EU-lidstaten en in Noord-Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, Servië en het Verenigd Koninkrijk.
  • Het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) voor Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps heeft de acties gecentraliseerd, zoals de gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus, Jean Monnet, Europese universiteiten, centra voor beroepsmatige excellentie, capaciteitsopbouw, het Europees Jeugdgezelschap of vrijwilligersteams in gebieden met hoge prioriteit

Andere projectpartners die geen projectbegunstigden zijn (universiteiten, scholen, jongerenorganisaties, enz.) moeten contact opnemen met de coördinator (projectbegunstigden) van hun project.

Vragen van deelnemers: 

Ik zat in een ander land in het kader van Erasmus+ of het Europees Solidariteitskorps, maar moest naar huis terugkeren. Mag ik mijn beurs houden?

Als u thuis bent, maar a) u hebt nog steeds kosten die rechtstreeks en uitsluitend verband houden met uw verblijf in het land van bestemming, zoals huur en elektriciteit en/of b) u neemt deel aan virtuele leer- of andere virtuele activiteiten (als de instelling/organisatie in het land van bestemming die ter beschikking heeft gesteld, als alternatief voor de oorspronkelijk geplande activiteiten), dan kunt u uw beurs behouden.

Bovendien kunt u mogelijk de extra reiskosten die u hebt gemaakt, terugkrijgen. U dient dit te controleren bij uw instelling/ondersteunende organisatie (afhankelijk van de beschikbaarheid van extra EU-middelen die de organisatie voor uw activiteit ter beschikking staan).

Als u geen kosten meer heeft in het land van bestemming, moet u wellicht het deel van de subsidie terugbetalen, dat betrekking heeft op de periode tussen de datum waarop u uw mobiliteitservaring heeft beëindigd en de geplande einddatum.

Ik zat op Erasmus+ in een ander land, maar mijn cursus werd geannuleerd omdat de instelling gesloten was. Ik besloot in het land van bestemming te blijven. Mag ik mijn beurs houden?

Als u in het land van bestemming blijft en a) u hebt nog steeds kosten die rechtstreeks en uitsluitend verband houden met uw verblijf in dat land, zoals huur en elektriciteit en/of b) u neemt deel aan virtuele leeractiviteiten (als de instelling in het land van bestemming deze beschikbaar heeft gesteld als alternatief voor de oorspronkelijk geplande activiteiten), dan kunt u uw beurs behouden.

Bovendien kunt u mogelijk een extra beurs krijgen om de extra tijd te overbruggen die u in het buitenland moest verblijven als gevolg van de uitbraak van Covid-19, na de oorspronkelijke planning. U dient dit te controleren bij uw instelling (afhankelijk van de beschikbaarheid van extra EU-middelen die de organisatie voor uw activiteit ter beschikking staan).

Ik was op een activiteit van het Europees Solidariteitskorps in een ander land, maar mijn activiteit werd geannuleerd omdat de organisatie gesloten was. Ik kon niet terugkeren naar mijn eigen land. Mag ik mijn zakgeld / verhuisvergoeding houden?

Als u in het land van bestemming verblijft en a) u hebt nog steeds kosten die rechtstreeks en uitsluitend verband houden met uw verblijf in dat land en/of b) u neemt deel aan virtuele activiteiten (als de gastorganisatie een online alternatief voor de oorspronkelijk geplande activiteiten heeft aangeboden), dan kunt u uw toelage behouden.

In de bovengenoemde gevallen kan de organisatie de subsidie ook krijgen om andere kosten in verband met uw verblijf te dekken.

Ik was van plan om in een ander land aan Erasmus+ of het Europees Solidariteitskorps deel te nemen, maar moest voor de start annuleren vanwege de Covid-19-uitbraak. Ik had al betaald voor mijn vliegticket en een deel van mijn accommodatie. Krijg ik de voorfinanciering die ik daarvoor heb gekregen, te behouden?

Als u reiskosten hebt betaald die verband houden met de geplande mobiliteit, zoals een vliegticket dat u nooit hebt gebruikt en dat niet kon worden terugbetaald, kunt u de subsidie voor reiskosten ontvangen, wanneer de financieringsregels van de actie voorzien in financiële steun voor de reis. Indien de actie niet voorziet in deze steun, hebt u recht op behoud of ontvangst van het deel van de voorfinanciering dat overeenkomt met de gemaakte kosten. Mogelijk kunt u ook de kosten voor het reserveren van een accommodatie terugkrijgen. U dient dit te controleren bij uw instelling/ondersteunende organisatie (afhankelijk van de beschikbaarheid van extra EU-middelen die de organisatie voor uw activiteit ter beschikking staan).

Kan ik mijn geplande mobiliteit in het kader van Erasmus+/Europees Solidariteitskorps uitstellen tot een latere datum?

Neem contact op met uw instelling/ondersteunende organisatie in eigen land, maar in principe zal het Nationaal Agentschap van uw instelling/ondersteunende organisatie instemmen met een verlenging van een Erasmus+-project (dat perioden van mobiliteit in het buitenland voor meerdere deelnemers kan omvatten) of een project van het Europees Solidariteitskorps met maximaal 12 maanden.

Ik was werkzaam bij een Europees Solidariteitskorps in een ander land, maar mijn activiteit is opgeschort omdat de organisatie is gesloten. Kan ik mijn activiteit in een later stadium voortzetten?

Neem contact op met uw ondersteunende organisatie, maar in principe kan dit worden beschouwd als een tijdelijke onderbreking van de activiteit en moet u uw activiteit daarna kunnen voortzetten.

Ik ben pas afgestudeerd in het hoger onderwijs of in het beroepsonderwijs en wilde een stageplaats in het buitenland doen. Deze staan echter alleen open voor pas afgestudeerden binnen 12 maanden na afronding van hun opleiding. Kan ik een uitzondering krijgen op deze regel?

Recent afgestudeerden van het hoger onderwijs of beroepsonderwijs en -opleiding die hun geplande stages in het buitenland moeten uitstellen, mogen deze binnen 18 maanden na hun afstuderen opnemen, in plaats van binnen de normale termijn van 12 maanden.
 

Vragen van organisaties: 

Veel Erasmus+-studenten in het hoger onderwijs vrezen dat hun studieperiode in het buitenland niet zal worden erkend. Welke hulp kan hun worden geboden om deze situatie het hoofd te bieden?

Van de instellingen voor hoger onderwijs wordt gevraagd zo flexibel en pragmatisch mogelijk te zijn om de studenten te helpen de in hun leerovereenkomsten aangegeven resultaten te bereiken, ongeacht de geografische locatie van de studenten. Bijvoorbeeld door middel van studieovereenkomsten op afstand met behulp van digitale hulpmiddelen. Deze flexibiliteit zal met name studenten die naar hun eigen land zijn teruggekeerd, helpen om hun cursus in hun gastinstelling af te ronden en om de studiepunten uit het Europees systeem voor de overdracht van studiepunten (ECTS) die door middel van regelingen voor studie op afstand zijn verkregen, volledig te laten erkennen.

Toen de grenzen begonnen te sluiten, moest een van onze deelnemers een extra vliegticket kopen om vroeg thuis te komen, omdat de luchtvaartmaatschappij niet akkoord ging om haar oorspronkelijke datum van terugkeer te wijzigen. Kunnen we deze extra of uitzonderlijke kosten dekken met middelen van Erasmus+ of het Europees Solidariteitskorps?

Ja, u kunt deze kosten als "subsidiabel" beschouwen zolang het totale budget voor uw project dat onder de betreffende subsidieovereenkomst valt, niet wordt overschreden. Als u later aan een audit wordt onderworpen, kan het zijn dat u het bewijs moet leveren dat deze extra kosten moeten worden vergoed.

Als gevolg van de ontwrichting door de Covid-19-pandemie moesten we enkele uitzonderlijke kosten dekken voor een deelnemer met een handicap, die voor langere tijd hulp nodig had. Zijn deze kosten subsidiabel?

Ja, u kunt deze kosten als "subsidiabel" beschouwen zolang het totale budget voor uw project dat onder de betreffende subsidieovereenkomst valt, niet wordt overschreden. Als u later aan een audit wordt onderworpen, moet u mogelijk het bewijs leveren dat deze extra kosten moeten worden vergoed.

Ik wilde een aanvraag indienen om deel te nemen aan een project waarvoor de deadline nadert. Maar ik kan geen contact opnemen met mijn partners in andere landen omdat hun kantoren gesloten zijn. Kan de Commissie de termijn voor het indienen van aanvragen verlengen?

De Commissie heeft de termijn voor het indienen van aanvragen voor een aantal oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps verlengd.

Gelieve contact op te nemen met uw nationaal agentschap, aangezien sommige administratieve procedures voor de indiening van de aanvraagformulieren zullen worden vereenvoudigd.

Ik werk aan de coördinatie van de projecten van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps en de organisatorische ondersteuning betaalt mijn loon en dat van mijn collega's. Kunnen we er, gezien de annulering van veel van de activiteiten, nog steeds zeker van zijn dat we de operationele steun waar we op rekenden, kunnen behouden?

In de bovengenoemde gevallen, waarin de individuele deelnemers in aanmerking komen voor het ontvangen of behouden van de individuele ondersteuningssubsidie, hebt u inderdaad recht op organisatorische steun in het kader van Erasmus+ of het Europees Solidariteitskorps.

Zelfs in gevallen waarin de activiteiten van het Erasmus+- of Europees Solidariteitskorps worden geannuleerd, hebt u recht op organisatorische steun. Bij deze aanpak wordt rekening gehouden met de huur van de lokalen voor de voorbereiding en de follow-up van de deelnemers vóór het vertrek en met de taken die u uitvoert om de deelnemers te ondersteunen bij het beheer van het uitzonderlijke karakter van de Covid-19-pandemie (annuleringen, contacten met gastpartners, advies, enz.).

Ik ben projectcoördinator en heb het project moeten opschorten. Mag ik de subsidie voor projectbeheer behouden? Kan ik vragen om mijn project te verlengen om de activiteiten later af te ronden?

Begunstigden van strategische partnerschappen of solidariteitsprojecten kunnen ervoor kiezen hun project tijdelijk op te schorten, een verlenging van de projectduur te vragen en de geplande activiteiten uit te voeren zodra de beperkingen in verband met de COVID-19-pandemie zijn opgeheven. In dit geval wordt de subsidie voor projectbeheer berekend op basis van de nieuwe projectduur, exclusief de opschorting, maar kan deze niet hoger zijn dan het totale overeengekomen subsidiebedrag.

Ik ben projectcoördinator. Ik heb activiteiten moeten annuleren, maar heb al kosten gemaakt die ik niet terugkrijg (huur van een kamer, accommodatie voor deelnemers etc.). Worden deze kosten gedekt?

Neem contact op met het Nationaal Agentschap in uw land. Wanneer de activiteiten van het Erasmus+ of het Europees Solidariteitskorps worden geannuleerd en organisaties kosten hebben gemaakt die niet kunnen worden vergoed, hebben zij de mogelijkheid om deze kosten te laten dekken.

Ik wil een subsidieovereenkomst voor een project afsluiten, maar kan niet de fysieke handtekening van mijn baas krijgen, die de overeenkomst moet ondertekenen. Is een gescande kopie voldoende?

Neem dan contact op met het Nationaal Agentschap in uw land. Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden kan het Nationaal Agentschap tijdelijk akkoord gaan met de uitwisseling van gescande en ondertekende kopieën van subsidieovereenkomsten. Dit zal echter moeten worden gevalideerd door een formele uitwisseling van fysieke handtekeningen zodra de beperkingen met betrekking tot de COVID-19-pandemie zijn opgeheven.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons