U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese gecoördineerde roadmap voor het opheffen van de coronamaatregelen

16 april 2020 - door Maarten Libeer

Vandaag heeft de Europese Commissie een Europese routekaart voorgesteld om de inperkingsmaatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus geleidelijk af te schaffen. De Europese instellingen willen zo het voortouw nemen om de exitmaatregelen nu wel te coördineren. Dit in tegenstelling tot het begin van de coronacrisis, toen de asymmetrische reacties van de lidstaten hebben geleid tot een gebrek aan coördinatie op Europees niveau. Ze zijn gestructureerd volgens

 • Criteria

 • Principes

 • Aanvullende maatregelen

 • Een set van Europese aanbevelingen voor lidstaten

Europese gecoördineerde roadmap voor het opheffen van de coronamaatregelen

1. Criteria

Drie sets van criteria moeten in acht genomen worden: 

1. Epidemiologische criteria waaruit blijkt dat de verspreiding van de ziekte aanzienlijk is afgenomen en zich gedurende een langere periode heeft gestabiliseerd. Dit kan bijvoorbeeld worden aangegeven door een duurzame vermindering van het aantal nieuwe infecties, ziekenhuisopnames en patiënten op de intensive care. 

2. Voldoende capaciteit van het gezondheidsstelsel, bijvoorbeeld wat betreft de bezettingsgraad van de intensivecareafdelingen, een adequaat aantal ziekenhuisbedden, de toegang tot de in de intensivecareafdelingen benodigde farmaceutische producten, het opnieuw aanleggen van voorraden apparatuur, etc. Dit criterium is van essentieel belang omdat het aangeeft dat de verschillende nationale gezondheidszorgstelsels in de toekomst kunnen omgaan met een toename van het aantal gevallen na de opheffing van de maatregelen. 

3. Adequate monitoringcapaciteit, met inbegrip van grootschalige testcapaciteit om de verspreiding van het virus op te sporen en te monitoren, gecombineerd met het traceren van contacten en mogelijkheden om mensen te isoleren in geval van het opnieuw opduiken en de verdere verspreiding van infecties. De capaciteit voor het opsporen van antilichamen, wanneer deze specifiek voor COVID-19 is bevestigd, zal aanvullende gegevens opleveren over het deel van de bevolking dat de ziekte met succes heeft overwonnen en uiteindelijk de verworven immuniteit zal meten.
 

2. Principes

Het op gecoördineerde wijze onttrekken aan de door COVID-19 opgelegde maatregelen is een zaak van gemeenschappelijk Europees belang. De EU en haar lidstaten moeten zich laten leiden door drie basisbeginselen: 

1. Het besluit om een einde te maken aan restrictieve maatregelen is een multidimensionaal beleidsbesluit, waarbij de voordelen voor de volksgezondheid worden afgewogen tegen andere sociale en economische gevolgen. Tegelijkertijd moet de bescherming van de volksgezondheid op korte en lange termijn het hoofddoel van de besluiten van de lidstaten blijven. De beschikbare wetenschappelijke gegevens moeten zoveel mogelijk ten grondslag liggen aan de besluiten van de lidstaten en de lidstaten moeten bereid zijn hun aanpak te herzien naarmate er meer wetenschappelijke gegevens beschikbaar komen. 

2. De maatregelen moeten tussen de lidstaten worden gecoördineerd: een gebrek aan coördinatie bij het opheffen van beperkende maatregelen dreigt negatieve gevolgen te hebben voor alle lidstaten en politieke wrijving te veroorzaken. Hoewel er geen uniforme aanpak is, moeten de lidstaten elkaar en de Commissie ten minste tijdig via het Comité voor de bescherming van de gezondheid op de hoogte brengen voordat zij de opheffing van de maatregelen aankondigen en rekening houden met hun standpunten. De communicatie en de discussie moeten plaatsvinden in het kader van de geïntegreerde politieke crisisrespons. 

3. Respect en solidariteit tussen de lidstaten blijft van essentieel belang: een belangrijke succesfactor in deze fase is het voortbouwen op elkaars sterke punten. Niet alle gezondheidsstelsels staan onder dezelfde druk, er is een schat aan kennis die moet worden gedeeld tussen beroepsbeoefenaren en de lidstaten en wederzijdse bijstand in crisistijd is van essentieel belang. Hoewel de coördinatie en de solidariteit tussen de lidstaten aan het begin van de pandemie ter discussie zijn gesteld, zijn er de afgelopen weken in de hele EU steeds meer voorbeelden van solidariteit geweest, waarop moet worden voortgebouwd. 


3. Aanvullende maatregelen

 • Verzamel gegevens en ontwikkel een robuust rapportagesystee
   
 • Creëer een kader voor het traceren en waarschuwen van contacten met behulp van mobiele apps, waarbij de privacy van gegevens wordt gerespecteerd.
   
 • De testcapaciteit uitbreiden en de testmethodologieën harmoniseren door
  - ontwikkeling en opvoering van een duurzame COVID-19-diagnosecapaciteit
  - opzet van een adequaat testschema
  - Uitrol van zelftestkits
   
 • Vergroten van de capaciteit en de veerkracht van de gezondheidszorgsystemen
   
 • De capaciteit van de medische en persoonlijke beschermingsmiddelen blijven vergroten
   
 • De ontwikkeling van een veilig en effectief vaccin is van cruciaal belang om een einde te helpen maken aan de COVID-19-pandemie.
   
 • Tegelijkertijd de ontwikkeling van veilige en doeltreffende behandelingen en geneesmiddelen, met name door bestaande geneesmiddelen die momenteel voor andere ziekten of aandoeningen zijn toegelaten, opnieuw te gebruiken.


4. Een set van Europese aanbevelingen voor lidstaten

Op basis van het wetenschappelijk advies van het ECDC en het adviespanel voor COVID-19 heeft de Commissie een reeks aanbevelingen aan de lidstaten opgesteld over de wijze waarop de inperkingsmaatregelen geleidelijk kunnen worden opgeheven:

 • De maatregelen zullen geleidelijk worden uitgevoerd
   
 • Algemene maatregelen moeten geleidelijk worden vervangen door gerichte maatregelen
  - De meest kwetsbare groepen moeten langer worden beschermd
  - De gediagnosticeerde mensen of mensen met milde symptomen moeten in quarantaine blijven en adequaat worden behandeld.
  - Veilige alternatieven moeten de bestaande algemene verbodsbepalingen vervangen
  - Algemene noodtoestanden met uitzonderlijke noodbevoegdheden voor regeringen moeten worden vervangen door meer gerichte interventies van regeringen.
   
 • De opheffing van de maatregelen moet beginnen met maatregelen met een lokaal effect en geleidelijk worden uitgebreid tot maatregelen met een bredere geografische dekking, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke nationale kenmerken.
   
 • Er is een gefaseerde aanpak nodig voor de openstelling van onze binnen- en buitengrenzen.
   
 • De herstart van de economische activiteit moet geleidelijk worden ingevoerd, zodat de autoriteiten en de bedrijven zich op een veilige manier kunnen aanpassen aan de toenemende activiteiten. 
   
 • Het verzamelen van mensen moet geleidelijk worden toegestaan. Bij het nadenken over de meest geschikte volgorde moeten de lidstaten zich richten op de specifieke kenmerken van de verschillende categorieën van activiteiten.
   
 • De inspanningen om de verspreiding van het virus te voorkomen, moeten worden voortgezet.
   
 • De maatregelen moeten voortdurend worden gecontroleerd en er moet worden gezorgd voor de nodige voorbereiding op de terugkeer naar striktere inperkingsmaatregelen.

Lees het hele document hier en vind alle informatie terug op deze pagina

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons