U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De Europese Commissie start het debat over vergrijzing

02 februari 2021 - door Maarten Libeer

De Europese Commissie heeft een groenboek over vergrijzing gepresenteerd om een breed beleidsdebat op gang te brengen over de uitdagingen en kansen van de vergrijzende samenleving in Europa. Het groenboek is gefocust op vier assen: 

  • Het leggen van de grondslagen: levenslang leren en gezond ouder worden
  • Het meeste uit de werkjaren halen
  • Nieuwe kansen en uitdagingen voor gepensioneerden
  • Voorzien in de toenemende behoeften van een vergrijzende bevolking

In het groenboek worden de gevolgen van deze uitgesproken demografische trend voor onze economie en samenleving uiteengezet en wordt het publiek uitgenodigd zijn mening te geven over hoe hierop moet worden gereageerd in een openbare raadpleging, die 12 weken loopt.

De Europese Commissie start het debat over vergrijzing

Het groenboek: 

Het doel van dit groenboek is een breed beleidsdebat over vergrijzing op gang te brengen. Dit debat moet dan leiden tot verschillende opties en reacties ten opzichte van zowel de uitdagingen én de kansen van vergrijzing.  

De bevoegdheden voor het omgaan met de gevolgen van de vergrijzing berusten grotendeels bij de lidstaten. De Europese Unie zal daarom een ondersteunende rol spelen, door trends te signaleren en maatregelen op lidstatelijk, regionaal en lokaal niveau te ondersteunen.  

In dit groenboek wordt uitgegaan van een levensloopbenadering die de universele gevolgen van de vergrijzing weerspiegelt en de nadruk legt op zowel de persoonlijke als de bredere maatschappelijke gevolgen van de vergrijzing. De levensloopbenadering houdt rekening met het feit dat de traditionele fasen van onderwijs en opleiding, werk en pensionering minder strak omlijnd en flexibeler worden. 

Het groenboek is opgebouwd rond de volgende vier overkoepelende thema's. 

1. Het leggen van de grondslagen doorheen het leven:

In dit deel van het groenboek worden verschillende factoren geschetst die sommige uitdagingen van de vergrijzing nu al kunnen voorkomen, beperken en uitstellen.

Met name wordt het belang onderstreept van gezond ouder worden, levenslang leren en toegang tot onderwijs.

2. Het meeste uit de werkende jaren halen:

De Commissie begint dit hoofdstuk met de aandacht te vestigen op het feit dat de beroepsbevolking in de EU al een decennium lang afneemt, wat schadelijk is voor de instandhouding van de productie en de dienstverlening, maar ook voor de welvaart en het welzijn.

Om deze problemen aan te pakken, roept de Commissie op tot de uitvoering van beleidsmaatregelen die meer mensen op de arbeidsmarkt brengen, langer werken mogelijk maken, de productiviteit verbeteren en de economische ontwikkeling van de minder ontwikkelde regio's van de EU ondersteunen.

3. Nieuwe kansen en uitdagingen voor gepensioneerden: 

Nu de levensverwachting in de EU blijft toenemen en mensen langer en gezonder leven, wordt in het groenboek opgemerkt dat ervoor moet worden gezorgd dat pensionering geen last wordt voor zowel ouderen als socialezekerheidsstelsels.

4. Voorzien in de toenemende behoeften van een vergrijzende bevolking:

Het groenboek waarschuwt dat gezond ouder worden, goede arbeidsomstandigheden, een langer werkzaam leven of een actief sociaal leven de uitdagingen van de vergrijzing weliswaar kunnen beperken of uitstellen, maar dat er onherroepelijk ook een structurele toename van de vraag naar gezondheidszorg en langdurige zorg komt. 

Evenzo brengt de vergrijzing nieuwe problemen met zich mee op het gebied van de verhoudingen tussen de generaties, alsook eenzaamheid en sociaal isolement.

Lees het volledige groenboek hier.

Openbare raadpleging: 

In elk hierboven geschetst deel stelt de Commissie vragen om de openbare raadpleging en het bredere debat over de vergrijzing in goede banen te leiden. 

De openbare raadpleging staat open voor belangstellende burgers en organisaties uit alle lidstaten, ook op regionaal en lokaal niveau. Aan de hand van de resultaten van de raadpleging zal kunnen worden vastgesteld welke steun nodig is voor de mensen, hun regio's en gemeenschappen. 

 

Lees het persbericht hier. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons