Transitie Leven, Leren en Werken 2050

Deadline

Doelstellingen

De wereld verandert snel. Door technologische ontwikkelingen zullen er banen verdwijnen en nieuwe bijkomen. De banen die blijven, zullen onherkenbaar zijn en de vaardigheden die nodig zijn om ze uit te oefenen zullen sterk veranderen. De technologische evoluties hebben ook een invloed op de manier waarop we zorg dragen voor elkaar of ons inzetten voor de samenleving. Ook andere evoluties, zoals de vergrijzing en de klusjeseconomie, dwingen ons om anders na te denken over leven, leren en werken. De structuren van onderwijs of arbeidsmarkt oplappen of verbouwen zal niet volstaan. We zullen leren en werken op een nieuwe leest moeten schoeien.

De Vlaamse regering wil deze transitie versnellen in het kader van VISIE 2050. Daarom vroegen Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits aan een groep van 16 fris- en dwarsdenkers, kantelaars en koplopers, vernieuwers en wegbereiders om een inspirerende visie uit te werken voor het leven, leren en werken van (over)morgen. Het resultaat van hun oefening is beschikbaar op de website van de Vlaamse Regering .

Deze visie vormt de leidraad voor de onderstaande thema’s van de ESF-oproep waarbij transitie-experimenten de toekomst dichterbij brengen:

• Mozaïek van leren, werken en leven:
• Een oeuvre voor iedereen:
• Verrijkende netwerken
• Grass-roots met vertrouwen:
• Sturen op passie en talent:
• Individuen samen:

Deze thema’s worden verder in de oproepfiche besproken onder 1.1.

Projecten binnen deze oproep zijn veranderprojecten die de beoogde toekomst vandaag al laten zien. De focus van deze projecten is leren hoe men vanuit nieuwe principes een persistent maatschappelijk probleem kan aanpakken op langere termijn.

Budget

Er zijn in principe geen maximum of minimumbedragen per project maar als indicatie wordt een totale kost tussen 50 000 EUR en 300 000 EUR meegegeven, die uiteraard gerechtvaardigd moet zijn in functie van de aard en duurtijd van de acties die uitgevoerd zullen worden. Projecten kunnen voor maximaal 90% gesubsidieerd worden. 10% moet met eigen private middelen gedekt worden.

Begunstigden

De oproep richt zich naar pioniers in de werelden van werk en onderwijs (en daarbuiten), met een goede dosis verwondering, ambitie en dadendrang.

Projecten worden ingediend via een trechterprocedure met twee rondes, waarbij enkel ideeën die in de eerste ronde geselecteerd worden als project uitgewerkt en ingediend worden in ronde 2.

Organisaties, ondernemingen of vakbonden kunnen een project indienen voor de tweede ronde als zij aan een van volgende voorwaarden voldoen:
1° zij hebben hun zetel en werking in het Nederlandse taalgebied;
2° zij hebben hun zetel en werking op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en worden wegens hun activiteiten beschouwd als behorende tot de Vlaamse Gemeenschap.

Info & contact

Meer informatie.

Contactpersonen: 

Benedict Wauters

T: 02/552 83 50

E: benedict.wauters@wse.vlaanderen.be

Eline Vermeersch

T: 02/552 83 44

E: eline.vermeersch@wse.vlaanderen.be

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
  • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
  • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
  • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

  • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
  • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
  • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons