U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Sustainable Intensification in Africa

Deadline

Code

SFS-35-2019-2020

Doelstellingen

Afrikaanse en Europese landbouw delen de gemeenschappelijke uitdaging om te komen tot meer duurzame manieren van landbouwproductie. Beide regio's streven ernaar de voedselproductie te waarborgen en de milieueffecten van landbouwactiviteiten te verminderen in het licht van de klimaatverandering, een meer onvoorspelbare watervoorziening en een verhoogde aantasting van (land)hulpbronnen. Er zijn systeembenaderingen nodig om de landbouwproductiviteit en de levering van ecosysteemdiensten te optimaliseren.

Milieumodificaties zoals klimaatverandering en globalisering verhogen het risico dat besmettelijke dierziekten vaker op nieuwe locaties opduiken, en dit is vooral relevant bij vectorziekten. Deze ziekten hebben niet alleen grote gevolgen voor de veehouderij en de daarmee verband houdende economie, maar ook voor de wereldwijde voedselzekerheid en handel. Sommige van deze opkomende ziekten bedreigen ook de gezondheid van de mens (zoönosen). Het Afrikaanse continent lijdt aan een aantal door vectoren overgedragen ziekten, soms met zware lasten, hoewel het niet altijd volledig is vastgesteld. Een aantal van deze ziekten komt voor of vormt een risico op introductie en verspreiding, ook in Europa. De complexe transmissiecycli kunnen het moeilijk maken om risico's te beoordelen en controle te organiseren. We moeten meer kennis verwerven over deze ziekten, niet in het minst over hun vectoren, om hun controle te verbeteren en hun potentiële verspreiding in heel Europa te beoordelen.

Budget

Het budget voor deze oproep is 12 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Subonderwerp A: Vanwege de specifieke uitdaging van dit onderwerp, omvatten het voorstel, naast het minimumaantal deelnemers dat in de algemene bijlagen is vermeld, ten minste vijf deelnemers uit een specifieke regio van Afrika (zoals gedefinieerd door de Afrikaanse Unie) en minimaal acht deelnemers uit Afrika.

Subonderwerp B: Vanwege de specifieke uitdaging van dit onderwerp, moeten voorstellen, naast het minimumaantal deelnemers dat in de algemene bijlagen is vermeld, ten minste acht deelnemers uit Afrika omvatten. Vanwege logistiek moet het laboratorium voor grondmonsteranalyse zich op het Afrikaanse continent bevinden.

Subsidies worden toegekend aan voorstellen volgens de ranglijst. Om echter een evenwichtige portefeuille van ondersteunde acties te garanderen, wordt ten minste het hoogst gerangschikte voorstel per subonderwerp gefinancierd, op voorwaarde dat het alle drempels bereikt.

Subonderwerp C: Vanwege de specifieke uitdaging van dit onderwerp, moeten voorstellen, naast het minimumaantal deelnemers dat in de algemene bijlagen is vermeld, ten minste vijf deelnemers uit Afrika omvatten.

Info & contact

Funding & Tenders Portal

Voor meer informatie kan je terecht bij Patrick De Molder (patrick.demolder@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons