U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Support to reforms in health workforce field - Initiatives on medical deserts (Heading 1.2.1.1 of the AWP 2020)

Deadline

Code

PJ-01-2020-2

Inleiding

De Europese gezondheidswerkers worden geconfronteerd met grote uitdagingen als gevolg van een vergrijzende bevolking, een grotere vraag naar nieuwe modellen voor eerstelijnszorg en beter geïntegreerde en meer patiëntgerichte zorg, en de toename van chronische ziekten, in een bredere context van hardnekkige budgettaire beperkingen.

Bovendien vergrijst de beroepsbevolking in de gezondheidszorg zelf snel, terwijl financiële bezuinigingen leiden tot bredere migratiepatronen en ernstige tekorten aan arbeidskrachten in de gezondheidszorg in verschillende lidstaten.

Ten slotte worden verschillende EU-regio's geconfronteerd met het probleem van de zogenaamde "medische woestijnen" met een dalend aantal artsen. Het wordt meer dan dringend noodzakelijk om op feiten gebaseerde hervormingen te bevorderen om de uitdagingen waarmee de Europese gezondheidswerkers worden geconfronteerd, aan te pakken door middel van maatregelen die gericht zijn op retentiebeleid, medische woestijnen en taakverschuiving.

Doelstellingen

Doel van het initiatief is steun te verlenen aan de lidstaten bij het uitstippelen en uitvoeren van hun beleid met betrekking tot het behoud van arbeidskrachten in de gezondheidszorg, taakverschuivingen en regionale medische woestijnen. Dit moet worden bereikt door de ontwikkeling van ondersteunende instrumenten - richtsnoeren, het opschalen van goede praktijken, het creëren van een platform voor beleidsdialoog om vooruitgang te boeken met betrekking tot deze uitdagende kwesties.

De initiatieven zijn specifiek gericht op:

 • Het identificeren en analyseren van factoren die verband houden met de opzet en uitvoering van hervormingen op het gebied van retentiebeleid, medische woestijnen en taakverschuiving, en het ontwikkelen van praktische richtsnoeren voor de overheid en de zorgverleners die zullen dienen als operationele instrumenten ter ondersteuning van hun personeelsbeleid in de gezondheidszorg met betrekking tot de uitdagingen op deze gebieden;
 • het analyseren en voorstellen van mogelijke veranderingen in de juridische en beleidsmatige omgeving en het geven van stimulansen om wettelijke en andere belemmeringen voor de aanwerving en het behoud van personeel in de gezondheidszorg op onderbelaste gebieden uit de weg te ruimen;
 • het uitvoeren van doeltreffende strategieën, het identificeren van beste praktijken en het vergemakkelijken van de uitwisseling van deze praktijken, ook op regionaal of lokaal niveau (bijvoorbeeld door middel van informatiesessies), het beoordelen van de geschiktheid/grond voor een bredere verspreiding van de praktijk;
 • bijdragen aan een netwerk voor gezondheidswerkers dat verbonden is met het EU-platform voor gezondheidsbeleid (EU-HPP)[1], om de duurzaamheid van de in het kader van de afzonderlijke projecten behaalde resultaten te waarborgen, de verspreiding en de schaalvergroting van beste praktijken tussen de lidstaten na afloop van de actie voort te zetten;
 • het organiseren van workshops en seminars om te zorgen voor een gezamenlijke reflectie tussen de actoren die aan de geselecteerde initiatieven deelnemen en de relevante deskundigen en, indien relevant, voor de kruisbestuiving van ideeën op de drie betrokken hervormingsgebieden;
 • Verbetering van de kennis, onder meer door gerichte studies en verslagen met betrekking tot de ontwikkeling van retentiebeleid, de ontwikkeling van beleid inzake medische woestijnen en de uitvoering van taakverschuivende projecten;
 • het verstrekken van praktische opleiding en het ontwikkelen van educatief materiaal, dat verder kan worden benut door overheidsinstanties en zorgverleners die zich bezighouden met gezondheidswerkers;
 • het organiseren van evenementen om de geleerde lessen en de richtsnoeren aan de betrokken overheidsinstanties en zorgverleners te presenteren.

Budget

Beschikbaar budget voor dit onderwerp: 800.000 EUR

Begunstigden

Wettelijk opgerichte organisaties, overheidsinstanties, zorgverstrekkers, beroepsorganisaties in de gezondheidssector, overheidsorganen (met name onderzoeks- en gezondheidsinstellingen, universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs in de lidstaten en andere deelnemende landen).

Info & contact

Meer informatie is hier te vinden. Voor praktische vragen kan u ook steeds sturen naar het nationaal contactpunt (NCP) voor België: laurence.ballieux@health.belgium.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

EU4Health

Inleiding

EU4Health is een antwoord van de EU op COVID-19, dat grote gevolgen heeft voor het medisch en verplegend personeel, de patiënten en de gezondheidsstelsels in Europa. Met een investering van 5,1 miljard euro - in geld uitgedrukt het grootste gezondheidsprogramma ooit - verstrekt EU4Health financiering aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo's.

Doelstellingen

 

Met het programma worden de volgende algemene doelstellingen nagestreefd:

 • de gezondheid in de Unie verbeteren en bevorderen door de last van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten te verkleinen, door de gezondheidsbevordering en ziektepreventie te ondersteunen, ongelijkheden op gezondheidsgebied te verkleinen, gezonde levensstijlen te bevorderen en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen
   
 • mensen in de Unie beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en het responsvermogen van gezondheidszorgstelsels versterken en zorgen voor coördinatie tussen de lidstaten om met ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid om te gaan
   
 • de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de Unie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, alsook van crisisrelevante producten, verbeteren, en innovatie met betrekking tot dergelijke producten ondersteunen
   
 • de gezondheidszorgstelsels versterken door hun veerkracht en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, in het bijzonder door:
  • geïntegreerd en gecoördineerd werk tussen de lidstaten te ondersteunen
  • de toepassing van beste praktijken en gegevensuitwisseling te bevorderen
  • het zorgpersoneel te versterken
  • de gevolgen van demografische uitdagingen aan te pakken
  • de digitale transformatie te doen vooruitgaan. 

Welke soort acties:

EU4Health kan gebruikt worden voor volgende acties: 

1. de paraatheid van de EU bij grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen vergroten door de aanleg van

 • reserves van medische voorraden voor crisissituaties
 • een reserve van gezondheidswerkers en -deskundigen die gemobiliseerd kunnen worden om te reageren op crises in de hele EU
 • meer toezicht op gezondheidsbedreigingen

2. de gezondheidsstelsels te versterken zodat zij het hoofd kunnen bieden aan epidemieën en aan uitdagingen op lange termijn, door het stimuleren van

 • ziektepreventie en gezondheidsbevordering  (overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten)
 • digitale transformatie van gezondheidsstelsels
 • toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen

3. geneesmiddelen en medische apparatuur beschikbaar en betaalbaar te maken, een verstandig en efficiënt gebruik van antimicrobiële stoffen te bepleiten en medische en farmaceutische innovatie en groenere productie te bevorderen.

De specifieke acties worden opgelijst in annex 1 van het akkoord over EU4Health.

Type projecten

Studie, onderzoek, innovatie, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

Europese partners nodig?

Ja, er is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Budget

Budget 2021-2027: 5,1 miljard euro

Cofinancieringspercentage: max. 60%

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Horizon Europe
 • rescEU
 • Digital Europe 
 • Connecting Europe Facility
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Onderzoek en Innovatie
Werk en Sociale Zaken
Zorg en welzijn

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
T. +32(0) 473 68 38 66 
FOD Volksgezondheid

Website Europese Commissie

Het werkprogramma kan je hier vinden.

Lees meer
Volg ons