U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Provincie Oost-Vlaanderen: eerste projectoproep PDPO III: versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland

Deadline

Doelstellingen

De maatregel ‘versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland’ (OKW) van PDPO III helpt mee bij het opstarten van waardevolle plattelandsprojecten door inhoudelijke en financiële ondersteuning te bieden. De projecten passen in het Europese kader (PDPO III) en de provinciale plattelandsbeleidsplannen. De projecten krijgen Europese, Vlaamse en provinciale cofinanciering.  Het project moet een meerwaarde betekenen ten opzichte van het bestaande aanbod. Bepalende elementen daarbij zijn innovatie, samenwerking (al dan niet met de onderzoekswereld, universiteiten, hogescholen), additionaliteit ten opzichte van de eigen werking, plattelandsspecifieke invalshoek,.… Projecten die verschillende thema’s of deelthema’s van de maatregel behandelen, krijgen de voorkeur.  Elk project moet aansluiten bij de maatregel ‘versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland’ uit het door de Vlaamse Regering goedgekeurde PDPO III 2014 - 2020. De maatregel bevat vijf thema’s en verschillende subthema’s. Binnen het provinciaal uitvoeringsplan zijn de beleidskeuzes ondergebracht in 6 thema's met daaronder telkens een aantal doelen en acties: Ondernemen, Armoede en welzijn, Mobiliteit, Erfgoed en toerisme, Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen, Open ruimte. 

Budget

 Cofinancieringspercentage is afhankelijk van het soort project 

Begunstigden

 De volgende categorieën van begunstigden komen in aanmerking voor subsidiëring: - gemeenten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW’s en verzelfstandigde agentschappen van het OCMW - Provincies en provinciale verzelfstandigde agentschappen; - vereniging zonder winstoogmerk (vzw’s); - stichtingen; - publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de publiekrechtelijke rechtspersonen die hieronder vermeld worden.  De volgende categorieën van begunstigden komen niet in aanmerking voor subsidiëring: - de Vlaamse gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest; - natuurlijke personen; - vennootschappen en verenigingen met een winstoogmerk; - feitelijke verenigingen.

Info & contact

 Meer info en alle relevante documenten op http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/plattel… ! Projecten kunnen pas vanaf 4 september ingediend worden (na goedkeuring door de provincieraad). Meer lezen over PDPO III op http://www.ruraalnetwerk.be/pdpo-iii

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons