U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Innovative actions for improving urban health and wellbeing - addressing environment, climate and socioeconomic factors

Deadline

Code

SC1-BHC-29-2020

Doelstellingen

De natuurlijke en gebouwde omgeving en het sociale weefsel zijn cruciale bepalende factoren voor gezondheid en welzijn. Driekwart van de Europese bevolking woont nu in steden en de verstedelijking zet zich voort op hoge snelheid, aangedreven door economische groei en werkgelegenheid. De gerelateerde omgevingsveranderingen, b.v. vervuiling van lucht en water, transportproblemen, verminderde sociale cohesie en stress beïnvloeden zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid. Hoewel de gezondheid in de EU de afgelopen decennia is verbeterd, bestaan ​​er nog steeds grote verschillen in gezondheid tussen en binnen alle landen in de EU. Deze verschillen worden veroorzaakt door vele factoren, zoals levensomstandigheden, gezondheidsgerelateerd gedrag, opleiding, beroep, inkomen en gezondheidszorg. Sommige van deze ongelijkheden worden groter. Naarmate Europese steden groeien, nemen ze steeds meer maatregelen en voeren ze beleid in om duurzamer en leefbaarder te worden, zich aan te passen aan klimaatverandering, te investeren in een reeks slimme en innovatieve oplossingen zoals schoon en duurzaam vervoer, hogere energie-efficiëntie en een sterkere sociale cohesie. Soortgelijke initiatieven zijn aan de gang, b.v. zowel in Canada, de VS als in Azië en Afrika die waardevolle kennis kunnen opleveren.

Op EU-niveau is de stedelijke agenda voor de EU gericht op het verbeteren van het leven van hun burgers, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van digitale oplossingen, het verminderen van stedelijke armoede en een betere integratie van migranten en vluchtelingen. De kerndoelen in de EU 2020-strategie zijn bedoeld om van de EU een slimme, duurzame en inclusieve economie te maken die een hoog niveau van werkgelegenheid, productiviteit en sociale samenhang biedt.

Verbetering van de stedelijke gezondheid en verkleining van ongelijkheden op gezondheidsgebied kunnen worden bereikt door veranderingen in individueel gedrag en door beleid zoals stadsontwerp en duurzaam vervoer, (her)creatie van groene en blauwe ruimte of verbeterde woonnormen. Het is nodig om overheidsbeleid in alle sectoren aan te pakken om gezondheidsvoordelen te behalen, waarbij systematisch rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de gezondheid van beslissingen, om synergieën te zoeken en schadelijke gezondheidseffecten te voorkomen (gezondheid in alle beleidsmaatregelen).

Budget

Het budget voor deze oproep is 35 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het H2020-werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie, neem contact op met Lieve Apers (lieve.apers@vlaio.be) van NCP Flanders

Partneroproep(en)

Naam organisatie
ISINNOVA
Omschrijving

ISINNOVA gaat een consortium leiden voor de H2020-oproep SC1-BHC-29-2020: Innovative actions for improving urban health and wellbeing - addressing environment, climate and socioeconomic factors, gericht op gezondheid en welzijn in de stad.

ISINNOVA zal zich richten op beleid en maatregelen op het gebied van stadsvervoer en mobiliteit om bij te dragen aan de verbetering van de stedelijke gezondheid en een grotere gelijkheid in gezondheidsresultaten in alle groepen in de samenleving te bereiken.

Ze vragen om blijken van belangstelling om aan het voorstel deel te nemen, inclusief basisinformatie van uw kant over het volgende:

 • Hebt u in uw stad gezondheidsgerichte strategieën / acties op het gebied van stadsvervoer en mobiliteit vastgesteld, die ons project zal helpen ontwikkelen en evalueren?
 • Hebt u de data-infrastructuur die ervoor kan zorgen dat de gezondheidseffecten - of proxy's daarvan - daadwerkelijk kunnen worden gemeten / geschat / gemodelleerd?

Als u denkt dat u in overeenstemming bent met de bovenstaande twee vereisten en u bent uiteraard nog niet betrokken bij een ander consortium, dan zouden zij u graag aan boord hebben.

Overweeg dat dit een oproep in twee fasen zal zijn en dat we de 10 pagina's voor de eerste fase op 24 september moeten indienen. We kijken uit naar uw snelle feedback. Neem uiterlijk op 30 augustus contact op met Florinda Boschetti (FBoschetti@polisnetwork.eu).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons