U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU4Health: Call for proposals to monitor and strengthen the implementation of innovative approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level

Deadline

Code

EU4H-2022-PJ-01

Inleiding

Kankerpreventie en vroegtijdige opsporing bieden de beste kans om kanker te verslaan en levens te redden. De aanbeveling van de Raad van 2003 over kankerscreening in de Unie onderschrijft momenteel kankerscreening op bevolkingsniveau voor de vroege opsporing van borst-, baarmoederhals- en colorectale kanker. In 2020 hadden 25 lidstaten in hun nationale kankerbestrijdingsplannen screening op bevolkingsniveau ingevoerd voor borstkanker, 22 landen voor baarmoederhalskanker en 20 voor colorectale kanker. Zoals aangekondigd in het "Europa tegen kanker"-plan, zal de Commissie uiterlijk in 2022 een voorstel indienen om die aanbeveling van de Raad te actualiseren en ervoor te zorgen dat de meest recente wetenschappelijke gegevens daarin worden verwerkt, met inbegrip van de mogelijke uitbreiding van de screening tot andere vormen van kanker, bijvoorbeeld prostaat-, long- en maagkanker.

Uit de raming van de directe kosten van deze drie soorten kanker blijkt dat zij tot de hoogste behoren in vergelijking met andere vormen van kanker, waarbij long- en prostaatkanker de twee duurste vormen van kanker zijn.

Deze actie vloeit voort uit het "Europa tegen kanker"-plan en geeft uitvoering aan de algemene doelstelling van het programma "EU4Health" om de gezondheid in de Unie te verbeteren en te bevorderen (artikel 3, onder a)) door middel van de specifieke doelstellingen die zijn vastgesteld in artikel 4, onder a), van Verordening (EU) nr. 2021/522.

Doelstellingen

Het doel van deze projectoproep is de lidstaten te voorzien van empirisch onderbouwde kennis die kan worden overgedragen voor het verder ontwerpen, plannen en uitvoeren van screenings op prostaat-, long- en maagkanker. De methodologische benaderingen zullen worden afgestemd op en gecoördineerd met de Europese richtsnoeren en kwaliteitsborgingsprogramma's voor borstkanker.

Begunstigden

Academische instellingen en onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten, nationale en regionale gezondheidsautoriteiten die zich bezighouden met kanker screeningsprogramma's, ziekenhuizen, maatschappelijke organisaties (verenigingen, stichtingen, NGO's en soortgelijke entiteiten), netwerken van deskundigen en gevestigde netwerken op het gebied van de volksgezondheid

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
T. +32(0) 473 68 38 66 
FOD Volksgezondheid

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

EU4Health

Inleiding

EU4Health is een antwoord van de EU op COVID-19, dat grote gevolgen heeft voor het medisch en verplegend personeel, de patiënten en de gezondheidsstelsels in Europa. Met een investering van 5,1 miljard euro - in geld uitgedrukt het grootste gezondheidsprogramma ooit - verstrekt EU4Health financiering aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo's.

Doelstellingen

Met het programma worden de volgende algemene doelstellingen nagestreefd:

 • de gezondheid in de Unie verbeteren en bevorderen door de last van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten te verkleinen, door de gezondheidsbevordering en ziektepreventie te ondersteunen, ongelijkheden op gezondheidsgebied te verkleinen, gezonde levensstijlen te bevorderen en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen
   
 • mensen in de Unie beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en het responsvermogen van gezondheidszorgstelsels versterken en zorgen voor coördinatie tussen de lidstaten om met ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid om te gaan
   
 • de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de Unie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, alsook van crisisrelevante producten, verbeteren, en innovatie met betrekking tot dergelijke producten ondersteunen
   
 • de gezondheidszorgstelsels versterken door hun veerkracht en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, in het bijzonder door:
  • geïntegreerd en gecoördineerd werk tussen de lidstaten te ondersteunen
  • de toepassing van beste praktijken en gegevensuitwisseling te bevorderen
  • het zorgpersoneel te versterken
  • de gevolgen van demografische uitdagingen aan te pakken
  • de digitale transformatie te doen vooruitgaan. 

Acties

EU4Health kan gebruikt worden voor volgende acties: 

1. de paraatheid van de EU bij grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen vergroten door de aanleg van

 • reserves van medische voorraden voor crisissituaties
 • een reserve van gezondheidswerkers en -deskundigen die gemobiliseerd kunnen worden om te reageren op crises in de hele EU
 • meer toezicht op gezondheidsbedreigingen

2. de gezondheidsstelsels te versterken zodat zij het hoofd kunnen bieden aan epidemieën en aan uitdagingen op lange termijn, door het stimuleren van

 • ziektepreventie en gezondheidsbevordering  (overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten)
 • digitale transformatie van gezondheidsstelsels
 • toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen

3. geneesmiddelen en medische apparatuur beschikbaar en betaalbaar te maken, een verstandig en efficiënt gebruik van antimicrobiële stoffen te bepleiten en medische en farmaceutische innovatie en groenere productie te bevorderen.

De specifieke acties worden opgelijst in annex 1 van het akkoord over EU4Health.

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja

 • Cofinanciering

Maximaal 60%, in uitzonderlijke gevallen tot 80%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 3 jaar

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities

EU4Health is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/522 inzake de vaststelling van het EU4Health programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Horizon Europe
 • rescEU
 • Digital Europe 
 • Connecting Europe Facility

Budget

Budget 2021-2027: 5,1 miljard euro

  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Onderzoek en Innovatie
  Werk en Sociale Zaken
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  • Website fonds

  EU4Health

  • Belgisch contactpunt

  Laurence Ballieux
  E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
  T. +32(0) 473 68 38 66 
  FOD Volksgezondheid

  Lees meer
  Volg ons