U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU4Health - Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme

Deadline

Code

EU4H-2022-PJ-14

Inleiding

Een doelstelling van het Europees plan voor kankerbestrijding is het opbouwen van een sterker multidisciplinair personeelsbestand voor kankerbestrijding. Hoogwaardige kankerzorg is afhankelijk van hooggekwalificeerd personeel. Patiënten verdienen de best mogelijke zorg en gezondheidswerkers hebben steun nodig om ervoor te zorgen dat zij gedurende hun hele beroepsleven opleidingen kunnen volgen en hun vaardigheden kunnen blijven bijwerken.

Het inter-specialistische opleidingsprogramma voor kankerbestrijding zal ertoe bijdragen dat er door grensoverschrijdende opleiding en informatie-uitwisseling meer geschoolde en mobiele arbeidskrachten voor kankerbestrijding komen. Aangezien de zorg voor kankerpatiënten van hoge kwaliteit afhangt van een continue en duurzame opleiding en scholing van hooggekwalificeerd personeel, zal deze actie een groter aantal infrastructuren voor kankerzorg in de hele Unie en voor opleiders en stagiairs ondersteunen.

Deze actie ondersteunt de uitvoering van de doelstelling van het "Europa tegen kanker"-plan om te zorgen voor gezondheidswerkers van hoge kwaliteit en geeft uitvoering aan de algemene doelstelling van het EU4Health-programma om de gezondheid in de Unie te verbeteren en te bevorderen (artikel 3, onder a)) via de specifieke doelstellingen van artikel 4, onder a) en g), van Verordening (EU) nr. 2021/522.

Doelstellingen

Het doel van deze actie is om de uitvoering van het eerste luik van het inter-specialistische kankeropleidingsprogramma uit te breiden door nieuwe kankercentra en extra stagiairs en opleiders aan te trekken.

In het kader van deze actie zal het tweede deel cursisten worden opgeleid en zal bovendien een evenement worden georganiseerd om de resultaten van de opleiding te presenteren. De actie zal naar verwachting worden aangevuld met de organisatie van evenementen om de tijdens de opleiding opgedane ervaringen te delen, waardoor ook het netwerken van de stagiairs en opleiders in de hele Unie zal worden versterkt.

Tot de specifieke activiteiten behoort een selectieprocedure voor de stagiairs, opleiders en kankercentra die aan het inter-specialistische kankeropleidingsprogramma zullen deelnemen. Het programma moet artsen en verpleegkundigen en ander gespecialiseerd personeel (zoals degenen die betrokken zijn bij medische beeldvorming en stralingsoncologie, met inbegrip van stralingstechnologen, medische fysici, radiobiologen, enz...) die in kankercentra werken, opleiden in de drie specialismen klinische oncologie, chirurgie, radiologie en stralingsoncologie, met als doel de inter-specialistische aanpak en samenwerking te optimaliseren. De opleiding wordt gebaseerd op eerder voor de actie ad hoc ontwikkelde curricula en omvat technologisch leren, simulaties en opleiding op de werkplek. Het opleidingsprogramma zal een coachings- en mentorbenadering volgen met regelmatige verslaglegging en beoordeling van de ontwikkelde vaardigheden en taken; casestudies zullen deel uitmaken van het opleidingsprogramma.

Budget

7 miljoen euro

Begunstigden

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal 

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal 

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
T. +32(0) 473 68 38 66 
FOD Volksgezondheid

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

EU4Health

Inleiding

EU4Health is een antwoord van de EU op COVID-19, dat grote gevolgen heeft voor het medisch en verplegend personeel, de patiënten en de gezondheidsstelsels in Europa. Met een investering van 5,1 miljard euro - in geld uitgedrukt het grootste gezondheidsprogramma ooit - verstrekt EU4Health financiering aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo's.

Doelstellingen

Met het programma worden de volgende algemene doelstellingen nagestreefd:

 • de gezondheid in de Unie verbeteren en bevorderen door de last van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten te verkleinen, door de gezondheidsbevordering en ziektepreventie te ondersteunen, ongelijkheden op gezondheidsgebied te verkleinen, gezonde levensstijlen te bevorderen en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen
   
 • mensen in de Unie beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en het responsvermogen van gezondheidszorgstelsels versterken en zorgen voor coördinatie tussen de lidstaten om met ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid om te gaan
   
 • de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de Unie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, alsook van crisisrelevante producten, verbeteren, en innovatie met betrekking tot dergelijke producten ondersteunen
   
 • de gezondheidszorgstelsels versterken door hun veerkracht en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, in het bijzonder door:
  • geïntegreerd en gecoördineerd werk tussen de lidstaten te ondersteunen
  • de toepassing van beste praktijken en gegevensuitwisseling te bevorderen
  • het zorgpersoneel te versterken
  • de gevolgen van demografische uitdagingen aan te pakken
  • de digitale transformatie te doen vooruitgaan. 

Acties

EU4Health kan gebruikt worden voor volgende acties: 

1. de paraatheid van de EU bij grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen vergroten door de aanleg van

 • reserves van medische voorraden voor crisissituaties
 • een reserve van gezondheidswerkers en -deskundigen die gemobiliseerd kunnen worden om te reageren op crises in de hele EU
 • meer toezicht op gezondheidsbedreigingen

2. de gezondheidsstelsels te versterken zodat zij het hoofd kunnen bieden aan epidemieën en aan uitdagingen op lange termijn, door het stimuleren van

 • ziektepreventie en gezondheidsbevordering  (overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten)
 • digitale transformatie van gezondheidsstelsels
 • toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen

3. geneesmiddelen en medische apparatuur beschikbaar en betaalbaar te maken, een verstandig en efficiënt gebruik van antimicrobiële stoffen te bepleiten en medische en farmaceutische innovatie en groenere productie te bevorderen.

De specifieke acties worden opgelijst in annex 1 van het akkoord over EU4Health.

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja

 • Cofinanciering

Maximaal 60%, in uitzonderlijke gevallen tot 80%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 3 jaar

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities

EU4Health is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/522 inzake de vaststelling van het EU4Health programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Horizon Europe
 • rescEU
 • Digital Europe 
 • Connecting Europe Facility

Budget

Budget 2021-2027: 5,1 miljard euro

  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Onderzoek en Innovatie
  Werk en Sociale Zaken
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  • Website fonds

  EU4Health

  • Belgisch contactpunt

  Laurence Ballieux
  E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
  T. +32(0) 473 68 38 66 
  FOD Volksgezondheid

  Lees meer
  Volg ons