U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU4Health - Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants

Deadline

Code

EU4H-2022-PJ-12

Inleiding

In 2020 werd bij 2,7 miljoen mensen in de Unie kanker vastgesteld en nog eens 1,3 miljoen mensen verloren daaraan het leven. Als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen, zal het aantal aan kanker verloren levens in de Unie tegen 2035 met meer dan 24% stijgen, waardoor het de belangrijkste doodsoorzaak wordt. In een holistische benadering richten het Europese plan voor kankerbestrijding en de EU-missie voor kankerbestrijding zich op het hele continuüm van kankerbestrijding.

NCD's zoals hart- en vaatziekten, kanker, chronische ademhalingsziekten en diabetes vertegenwoordigen het grootste deel van de ziektelast in Europa en zijn verantwoordelijk voor 80% van de sterfgevallen. NCD's zijn het resultaat van een combinatie van genetische, fysiologische, milieu- en gedragsfactoren. Naast milieufactoren kan een aantal aanpasbare risicofactoren belangrijke gevolgen hebben voor de gezondheid en de mortaliteit van mensen; ongeveer 60% van de sterfgevallen wordt toegeschreven aan aanpasbare risicofactoren zoals tabaksgebruik, gebrek aan lichaamsbeweging, ongezonde voeding, overgewicht en obesitas, en alcoholgerelateerde schade. Hoewel deze sterfgevallen grotendeels te voorkomen zijn, bedragen de uitgaven voor preventieve zorg slechts ongeveer 3% van de nationale begrotingen voor gezondheidszorg in de Unie.

Het Europese plan ter bestrijding van kanker bevat doelstellingen in verband met de vermindering van de kankerlast en specifieke acties om bij te dragen tot de verwezenlijking daarvan. Deze acties zullen onder meer instrumenten aanbieden, zoals de Europese code tegen kanker en de mobiele EU-app voor kankerpreventie om de risicocommunicatie te versterken, en zullen de uitvoering ondersteunen van activiteiten inzake primaire en secundaire preventie van kanker, zoals vaccinatie tegen humane papillomavirussen, opsporing en behandeling van menselijke hepatitisvirussen, vroegtijdige opsporing van kanker en maatregelen ter beperking van tabaksgebruik en alcoholgerelateerde schade, maatregelen ter bevordering van gezonde voeding en lichaamsbeweging en ter vermindering van sedentair gedrag.

De Commissie steunt de inspanningen van de lidstaten om de last van NCD's te verminderen om de SDG's van de VN te bereiken. In dit verband werkt de Commissie aan een nieuw initiatief, "HealthierTogether - EU NCD Initiative", dat vijf actiepunten omvat: hart- en vaatziekten, diabetes, chronische ademhalingsziekten, geestelijke gezondheid en neurologische aandoeningen, en een horizontaal onderdeel over gezondheidsdeterminanten. In elk van deze onderdelen zal de vermindering van de ongelijkheden op gezondheidsgebied worden aangepakt.

Om het effect te bevorderen zullen de nationale autoriteiten worden ondersteund om verbeteringen in het nationale beleid te verankeren. NGO's, gezondheidswerkers en patiëntenverenigingen zullen de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan de uitvoering van de acties via diverse activiteiten die hun expertisegebieden weerspiegelen, zoals richtsnoeren voor de volksgezondheid, raadpleging van patiënten en zorgverleners of andere acties die de burgers rechtstreeks ten goede kunnen komen. Dit geldt ook voor de uitvoering van het Europees plan voor kankerbestrijding ter ondersteuning van nationale en EU-prioriteiten. Belanghebbenden zullen ook input leveren via het Platform gezondheidsbeleid, met name wat betreft hun rol bij de uitvoering.

Deze actie ondersteunt de beleidsdoelstelling om de last van kanker en andere NCD's te verminderen en geeft uitvoering aan de algemene doelstelling van het EU4Health-programma om de gezondheid in de Unie te verbeteren en te bevorderen (artikel 3, onder a)) via de specifieke doelstellingen van artikel 4, onder a) en i), van Verordening (EU) nr. 2021/522.

Doelstellingen

Het doel van deze actie is de uitvoering van de door de lidstaten geleide gezamenlijke actie "Preventie van kanker en andere NCD's - actie inzake gezondheidsdeterminanten" aan te vullen, en aldus de last van kanker en andere NCD's en daarmee samenhangende risicofactoren te helpen verminderen, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk niveau, met name door ondersteuning van het Europese plan ter bestrijding van kanker en beleidsinitiatieven inzake NCD's. Het kan ook andere initiatieven van de Unie ter verbetering van de volksgezondheid ondersteunen, zoals de Farm to Fork-strategie en het HealthyLifestyle4All-initiatief, voor zover het de doelstellingen van bevordering van duurzame voedselconsumptie en vergemakkelijking van de overgang naar gezonde, duurzame voeding en bevordering van een gezonde levensstijl deelt.

De activiteiten lopen parallel aan de gezamenlijke actie en omvatten de uitvoering van gerichte projecten waarbij maatschappelijke organisaties betrokken zijn die de inspanningen van de lidstaten aanvullen bij het ontwerpen, plannen en uitvoeren van beste praktijken, de opstelling van richtsnoeren voor de volksgezondheid, raadplegingen van patiënten en zorgverleners of andere acties die de burgers rechtstreeks ten goede kunnen komen, de voorbereiding en invoering van innovatieve praktijken (proefprojecten) en ondersteunende acties zoals opleiding en jumelage, gezondheidscommunicatie of gezondheidsvaardigheden. De activiteiten omvatten het leveren van input via het platform gezondheidsbeleid, met name wat betreft hun rol bij de uitvoering.

De activiteiten moeten ook een billijkheidsdimensie bevatten en gericht zijn op de vermindering van ongelijkheden op gezondheidsgebied.

Budget

8 miljoen euro

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
T. +32(0) 473 68 38 66 
FOD Volksgezondheid

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

EU4Health

Inleiding

EU4Health is een antwoord van de EU op COVID-19, dat grote gevolgen heeft voor het medisch en verplegend personeel, de patiënten en de gezondheidsstelsels in Europa. Met een investering van 5,1 miljard euro - in geld uitgedrukt het grootste gezondheidsprogramma ooit - verstrekt EU4Health financiering aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo's.

Doelstellingen

Met het programma worden de volgende algemene doelstellingen nagestreefd:

 • de gezondheid in de Unie verbeteren en bevorderen door de last van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten te verkleinen, door de gezondheidsbevordering en ziektepreventie te ondersteunen, ongelijkheden op gezondheidsgebied te verkleinen, gezonde levensstijlen te bevorderen en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen
   
 • mensen in de Unie beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en het responsvermogen van gezondheidszorgstelsels versterken en zorgen voor coördinatie tussen de lidstaten om met ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid om te gaan
   
 • de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de Unie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, alsook van crisisrelevante producten, verbeteren, en innovatie met betrekking tot dergelijke producten ondersteunen
   
 • de gezondheidszorgstelsels versterken door hun veerkracht en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, in het bijzonder door:
  • geïntegreerd en gecoördineerd werk tussen de lidstaten te ondersteunen
  • de toepassing van beste praktijken en gegevensuitwisseling te bevorderen
  • het zorgpersoneel te versterken
  • de gevolgen van demografische uitdagingen aan te pakken
  • de digitale transformatie te doen vooruitgaan. 

Acties

EU4Health kan gebruikt worden voor volgende acties: 

1. de paraatheid van de EU bij grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen vergroten door de aanleg van

 • reserves van medische voorraden voor crisissituaties
 • een reserve van gezondheidswerkers en -deskundigen die gemobiliseerd kunnen worden om te reageren op crises in de hele EU
 • meer toezicht op gezondheidsbedreigingen

2. de gezondheidsstelsels te versterken zodat zij het hoofd kunnen bieden aan epidemieën en aan uitdagingen op lange termijn, door het stimuleren van

 • ziektepreventie en gezondheidsbevordering  (overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten)
 • digitale transformatie van gezondheidsstelsels
 • toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen

3. geneesmiddelen en medische apparatuur beschikbaar en betaalbaar te maken, een verstandig en efficiënt gebruik van antimicrobiële stoffen te bepleiten en medische en farmaceutische innovatie en groenere productie te bevorderen.

De specifieke acties worden opgelijst in annex 1 van het akkoord over EU4Health.

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja

 • Cofinanciering

Maximaal 60%, in uitzonderlijke gevallen tot 80%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 3 jaar

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities

EU4Health is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/522 inzake de vaststelling van het EU4Health programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Horizon Europe
 • rescEU
 • Digital Europe 
 • Connecting Europe Facility

Budget

Budget 2021-2027: 5,1 miljard euro

  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Onderzoek en Innovatie
  Werk en Sociale Zaken
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  • Website fonds

  EU4Health

  • Belgisch contactpunt

  Laurence Ballieux
  E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
  T. +32(0) 473 68 38 66 
  FOD Volksgezondheid

  Lees meer
  Volg ons