U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF - oproep: Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid

Deadline

Code

(oproep 436)

Inleiding

ESF wil samen met de Vlaamse overheid de werkbaarheid van jobs in Vlaanderen aanwakkeren.

Doelstellingen

Met projecten binnen deze oproep willen we de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt

verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Een duurzaam

loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Enerzijds

schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer

gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het beleid gericht op het waarborgen van de

continuïteit van de organisatie. We moedigen organisaties dan ook aan om beleidsinstrumenten en –

systemen te ontwikkelen die de duurzaamheid van loopbanen voor zowel werknemers als organisaties

ten goede komen, zodat een zo hoog mogelijke werkzaamheidsgraad gerealiseerd kan worden in

Vlaanderen.

 

Budget

Het oproepbudget voor de oproepen ‘Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid’ en ‘Werkbaar Werk -

Anders organiseren’ bestaat uit 1.000.000 EUR ESF-financiering en 1.500.000 EUR Vlaamse cofinanciering, onder voorbehoud van de beschikbare middelen. In 2018 zullen deze oproepen periodiek opnieuw opengesteld worden. Dit tot uitputting van dit oproepbudget.

 

Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project met volgende verdeling:

 • Maximaal 32.000 euro ESF (40%)
 • Maximaal 48.000 euro VCF (60%)

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een KMO en 50% voor een

grote onderneming. De SALK-middelen zijn inbegrepen in de oproep.

Begunstigden

In deze oproep werken projecten aan een duurzaam loopbaanbeleid door acties op te zetten binnen de

domeinen werving & selectie, onthaal, work-life, loopbaanbeleid, competentiebeleid, leiderschap,

jobinhoud en uitstroom. Binnen ieder domein kunnen promotoren kiezen voor acties op de korte termijn

- zogenaamde quick wins - of acties op de middellange termijn - gesitueerd op een hoger strategisch

niveau. Dit laat projecten toe om zowel te werken aan de fundamentele bouwstenen van het

loopbaanbeleid als aan de strategische integratie ervan in een duurzaam geheel. Hoewel het mogelijk is

voor projecten om acties op te zetten binnen elk van onderstaande domeinen is dit geen vereiste.

 

Essentieel is dat de organisatie kan aantonen dat de gekozen acties op maat van de onderneming zijn en

in verhouding staan tot de fase waarin het loopbaanbeleid zich momenteel bevindt. Voor een dieper

inzicht in de ontwikkeling van het eigen loopbaanbeleid raden we geïnteresseerde organisaties aan

voorafgaandelijk een werkbaarheidsanalyse uit te voeren. Zo kunnen de uitdagingen die zich stellen op

het vlak van duurzame loopbanen helder worden benoemd en kan vervolgens worden duidelijk gemaakt

op welke manier de projectacties hierop zullen inspelen. Dit wordt sterk aangeraden maar is niet verplicht

voor projecten binnen deze oproep.

 

Verder is het belangrijk dat de projectacties bijdragen aan de creatie van een beleid. Dit betekent dat alle

activiteiten binnen het project gericht moeten zijn op het ontwikkelen en het testen van systemen en

instrumenten voor de totstandkoming van een duurzaam loopbaanbeleid. Dit impliceert dat de structurele

uitvoering van het nieuw tot stand gekomen of reeds bestaande beleid geen deel kan uitmaken van het

project. Verder vallen wettelijk verplichte acties (bv. rond preventie en veiligheid op het werk, het

afnemen van burn-out enquêtes…) buiten de scope van deze oproep. Ook het volgen van jobtechnische

opleidingen en opleidingen inzake leiderschap is niet mogelijk binnen deze oproep. Het geven en volgen

van opleidingen kan mogelijks ondersteund worden via onze oproep ‘Opleidingen in bedrijven’.

 

Indien je als organisatie een structurele kanteling beoogt – bv. de hervorming van een organisatie met

klassiek functionele afdelingen naar een organisatie met multidisciplinaire teams die elk verantwoordelijk

zijn voor een afgebakend klantensegment – dan verwijzen we graag door naar de oproep ‘Werkbaar Werk

- Anders Organiseren’. Beperkt het project zich tot het finetunen – ofwel het verduidelijken van de

taakverdeling – van bestaande teams, dan kan je indienen binnen de oproep Werkbaar Werk - Duurzaam

Loopbaanbeleid. Als je twijfelt over welke oproep het meest geschikt is voor jouw organisatie, neem je

best op voorhand contact op met een van de oproepbeheerders.

 

Cumul met de KMO-portefeuille van het Agentschap Innoveren en Ondernemen is niet toegestaan. Acties

die reeds gefinancierd worden met middelen uit de KMO-portefeuille kunnen niet opgenomen worden in

het project.

Info & contact

Voor de volledige call, klik hier. 

Heeft u nog vragen over deze call, neem dan contact op volgende personen:

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
 • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
 • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
 • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

 • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
 • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
 • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

 • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons