U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EaSI: Rights, Equality and Citizenship Programme Operating grants 2019 to Framework Partners active in the area of disability

Deadline

Code

VP/2018/015

Inleiding

Call in het kader van het Programma Rechten, gelijkheid en burgerschap: Exploitatiesubsidies 2019 voor kaderpartners die actief zijn op het gebied van beperkingen.

Doelstellingen

Het doel van deze call is om de rechten van mensen met een beperking te beschermen en promoten, om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking volledig kunnen genieten van hun rechten.

Meer bepaald moeten de activiteiten onder deze call bijdragen tot één van de volgende prioriteiten:

 • ondersteuning van de uitvoering van de prioriteiten van de ‘Europese strategie voor mensen met een handicap 2010-2020’, rekening houdend met zowel het voortgangsverslag over de uitvoering ervan en de belangrijkste resultaten van de openbare raadpleging zoals hierboven vermeld;

 • bijdragen aan het evaluatieproces van de ‘Europese strategie voor mensen met een handicap 2010-2020’

 • bijdragen aan de bezinning op de strategische strategie voor gehandicapten na 2020 kader;

 • bijdragen aan de uitvoering van het UNCRPD en de betrokkenheid bevorderen van de nationale lidorganisaties bij de uitvoering;

 • ondersteuning van het mensenrechtenmodel van handicaps, inclusief de beoordeling van invaliditeit en vastberadenheid alsmede in kwesties van sociale bescherming;

 • ondersteuning en bijdrage aan de uitvoering van de VN-slotconclusies over de verslag uitbrengen over de uitvoering van het UNCRPD door de EU;

 • ondersteuning van de verwezenlijking van de Europa 2020-streefdoelen voor de werkgelegenheid, armoede en onderwijs;

 • ondersteuning van de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van EU en nationaal beleid en wetgeving op het gebied van handicaps, inclusief de ontwikkeling van statistische gegevens;

 • bijdragen tot mainstreaming van de verschillende aspecten van handicaps in de EU en nationaal beleid en wetgeving, met name op het gebied van toegankelijkheid, werkgelegenheid, onderwijs, sociale inclusie, sociale bescherming, gezondheid - inclusief mentaal gezondheid -, mensenrechten, internationale samenwerking en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat de rechten en behoeften van personen met een handicap worden naar behoren behandeld;

 • ondersteuning van de Europese pijler van sociale rechten, inclusief bijdragen aan zijn tenuitvoerlegging, met name het beginsel 17 inzake handicaps en mainstreaming handicap in al zijn relevante gebieden;

 • bijdragen aan de verbetering van de toegankelijkheid van producten en diensten, onder meer door ondersteuning van het werk aan de Europese toegankelijkheidswet en andere toegankelijkheid van de EU wetgeving;

 • ondersteuning van het behalen van de Sustainable Developments Goals (SDG's) van de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling, met name die met directe gevolgen voor mensen met een handicap;

 • ondersteuning en bijdrage aan EU-jeugdinitiatieven voor jongeren;

 • inclusief mensen met een handicap, om inclusief onderwijs en opleiding aan te moedigen, toegang tot werk, participatie en zelfstandig wonen, en inclusief nieuw initiatieven zoals het European Solidarity Corps;

 • bijdragen aan de ontwikkeling van specifiek beleid dat van belang is voor handicaps in het gebied van zelfstandig wonen, met name wat betreft de overgang van institutioneel naar gemeenschapszorg.

Tenslotte moeten deelnemers ook bijdragen aan een aantal initiatieven waarbij hun rol een duidelijke meerwaarde heeft:

 • het jaarlijkse werkforum over de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap in de EU en de lidstaten;

 • de Europese Commissie Conferentie over de Europese dag van personen met handicaps in november / december;

 • de Access City Award, de Europese prijs voor het toegankelijker maken van steden mensen met een handicap en ouderen;

 • het EU-gehandicaptenkaartproject, de promotie en evaluatie ervan;

 • de civiele dialoog van de Commissie op relevante gebieden, en met name de jaarlijkse Conventie voor inclusieve groei en de bijbehorende strategische dialoogbijeenkomsten.

Budget

Het totale budget voor deze call bedraagt  €2,801,000.00

De Commissie wil 7 projecten ondersteunen.

Begunstigden

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich met name richten op de volgende activiteitsdomeinen:

 • ondersteuning van de Europese Commissie bij de uitvoering van de bovengenoemde prioriteiten door het leveren van analyses en gegevens voor kritieke of opkomende problemen, met name die waar er een kennisleemte is;

 • input leveren voor de openbare raadplegingen van de Europese Commissie en opstellen standpunten op relevante EU-beleidsterreinen.

 • ondersteuning van nationale lidorganisaties bij hun betrokkenheid bij de uitvoering, op nationaal niveau, van de belangrijkste politieke EU-gedreven processen;

 • uitrusten van ledenorganisaties met de nodige vaardigheden en competenties om de belangen en rechten van mensen met een handicap bevorderen, in het bijzonder om te verbeteren

 • gelijke kansen voor mensen met een handicap, met name op de arbeidsmarkt, en bestrijding van discriminatie op grond van handicap;

 • informatie- en campagnemiddelen ontwikkelen (websites, publicaties of andere manieren) informeren over EU-doelstellingen, -beleid en -acties op het gebied van gehandicapten, vergroting van de netwerkcapaciteit en bewustmaking van het publiek.

Types van acties die door deze call ondersteund worden zijn:

 • analytische activiteiten

 • trainingactiviteiten

 • wederzijds leren, samenwerking, bewustmaking en verspreidingsactiviteiten

 • management activiteiten

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Lees meer
Volg ons