U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals to promote and protect the rights of persons with disabilities

Deadline

Code

VP/2019/016

Inleiding

Tegen 2020 zal naar verwachting een vijfde van de EU-bevolking een of andere handicap hebben. De EU en haar lidstaten zetten zich in om de sociale en economische situatie van personen met een handicap te verbeteren en de actieve inclusie en volledige participatie van personen met een handicap in de samenleving te bevorderen. Sociaal-economische trends zoals de vergrijzing en de informatie- en communicatietechnologie (ICT) brengen nieuwe kansen op dit gebied met zich mee, maar ook bijzondere uitdagingen op gebieden die een EU-dimensie hebben, bijvoorbeeld met betrekking tot de toegankelijkheid en ondersteunende technologieën.

 

Doelstellingen

De doelstellingen van deze oproep zijn: 

 • De verzameling, uitwisseling en verspreiding van innovatieve goede praktijken voor de bevordering en bescherming van de rechten van personen met een handicap en voor hun actieve inclusie en volledige participatie in de samenleving te bevorderen, rekening houdend met sociaaleconomische trends zoals de vergrijzing van de bevolking en de digitalisering.
 • Het opvullen van leemten in de gegevens met betrekking tot de situatie van personen met een handicap op specifieke gebieden zoals bijvoorbeeld deïnstitutionalisering en zelfstandig wonen, sociale bescherming, onderwijs, toegankelijkheidsmarkten of dienstverlening op het gebied van ondersteunende technologie

Tot de soorten activiteiten die in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen kunnen worden gefinancierd, behoren:

 • studies, onderzoeken, analyses, enquêtes, evaluaties, verzameling van gegevens en statistieken; ontwikkeling van gemeenschappelijke methodologieën en, indien van toepassing, indicatoren of benchmarks; opstelling en publicatie van handleidingen, verslagen en educatief materiaal;
 • wederzijds leren, peer reviews, workshops, vergaderingen van deskundigen en conferenties;
 • opleidingsactiviteiten, train-the-trainerevenementen en de ontwikkeling van online-opleidingsinstrumenten of andere opleidingsmodules;
 • bewustmakings- en verspreidingsactiviteiten, zoals de identificatie en uitwisseling van goede praktijken, innovatieve benaderingen en ervaringen; mediacampagnes; compilatie en publicatie van materiaal voor de verspreiding van informatie over het programma en de resultaten daarvan; de ontwikkeling, het functioneren en het onderhoud van systemen en instrumenten die gebruik maken van informatie- en communicatietechnologieën.

De voorgestelde acties moeten creatief zijn en innovatieve maatregelen voorstellen, waarbij waar nodig wordt voortgebouwd op bestaande goede praktijken. 

Budget

EUR 1 320 000

Begunstigden

Om in aanmerking te komen moeten de hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) openbare entiteiten of particuliere organisaties of internationale organisaties zijn. Organisaties met een winstoogmerk moeten een aanvraag indienen in samenwerking met openbare instanties of particuliere organisaties zonder winstoogmerk.

Info & contact

Alle informatie vind je hier en in de bijlage beneden. Vragen moeten per e-mail worden gestuurd naar: empl-call-rec-disability@ec.europa.eu

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Type projecten

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming

Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Bekijk hier een korte video over het programma

Budget

Budget 2021-2027: € 1 554 000 000

Maximum cofinancieringspercentage: 90%

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid

Info & contact

Er is geen nationaal/Vlaams contactpunt voor CERV.

Voor meer informatie:

Lees meer
Volg ons