U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Action grant to support a HERA laboratory network

Deadline

Code

EU4H-2021-PJ-20

Inleiding

Naar aanleiding van de voorstellen van de EU-Gezondheidsunie van 11 november 2020 heeft de Commissie op 16 september 2021 de Europese Autoriteit voor paraatheid en reactie inzake gezondheidscrises (HERA) opgericht op 16 september 2021. HERA zal bijdragen aan de verbetering van de ontwikkeling, productie, aankoop en distributie van belangrijke medische medische tegenmaatregelen in de Unie, om zo bij te dragen aan een betere paraatheid en reactie op ernstige grensoverschrijdende bedreigingen en noodsituaties - ongeacht of deze van natuurlijke accidentele of opzettelijke oorsprong. 

Met het oog op de ontwikkeling en de levering van medische tegenmaatregelen, is een van de taken van HERA het versterken van de de coördinatie binnen de Unie tijdens de paraatheids- en crisisresponsfase, en de lidstaten, de industrie en de belanghebbenden samen te brengen in een gemeenschappelijke inspanning. HERA zal dit onder meer doen door de beoordeling van gezondheids bedreigingen voor de gezondheid en het verzamelen van inlichtingen die relevant zijn voor medische tegenmaatregelen.

De COVID-19-crisis heeft aangetoond dat er grenzen zijn aan het vermogen om met kennis van zaken besluitvorming in termen van paraatheid en reactie op ernstige grensoverschrijdende bedreigingen. Dit omvatte bijvoorbeeld: de moeilijkheid om in een vroeg stadium opkomende gezondheidsbedreigingen op te sporen en te waarschuwen voor opkomende gezondheidsbedreigingen, met name die van buiten de Unie
gefragmenteerde betrokkenheid bij wereldwijde surveillance, en de toegang tot surveillanceresultaten en relevante biologische monsters uit derde landen; de schaarste aan en het gebrek aan vergelijkbaarheid van wetenschappelijke gegevens; de vertaling van wetenschappelijke gegevens (bv. biologische karakterisering) in operationele aanbevelingen over medische tegenmaatregelen voor preventie en behandeling.

Een stabiel langetermijnnetwerk van laboratoria en onderzoeksinstituten zou een oplossing kunnen bieden voor deze uitdagingen aangaan en de wetenschappelijke gegevens en analyses leveren die nodig zijn voor HERA's activiteiten op het gebied van medische tegenmaatregelen.

Doelstellingen

Dezeoproep ondersteunt de beleidsprioriteit om te reageren op de COVID-19-crisis en om de paraatheid voor toekomstige noodsituaties op gezondheidsgebied te vergroten, met bijzondere nadruk op het verzamelen van inlichtingen ter ondersteuning van de tijdige verstrekking van medische tegenmaatregelen. 

Met deze actie wordt beoogd een proefnetwerk op te zetten van toplaboratoria en -onderzoeksinstellingen die over de nodige deskundigheid en capaciteit beschikken om op zo kort mogelijke termijn de nodige informatie te verstrekken en HERA te ondersteunen bij het identificeren van opduikende ziekteverwekkers en het waarborgen van de beschikbaarheid van medische tegenmaatregelen voor een betere paraatheid en reactie op gezondheidsgebied.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 25 000 000.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep is terug te vinden op het Funding and Tenders portal

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
T. +32(0) 473 68 38 66 
FOD Volksgezondheid

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

EU4Health

Inleiding

EU4Health is een antwoord van de EU op COVID-19, dat grote gevolgen heeft voor het medisch en verplegend personeel, de patiënten en de gezondheidsstelsels in Europa. Met een investering van 5,1 miljard euro - in geld uitgedrukt het grootste gezondheidsprogramma ooit - verstrekt EU4Health financiering aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo's.

Doelstellingen

Met het programma worden de volgende algemene doelstellingen nagestreefd:

 • de gezondheid in de Unie verbeteren en bevorderen door de last van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten te verkleinen, door de gezondheidsbevordering en ziektepreventie te ondersteunen, ongelijkheden op gezondheidsgebied te verkleinen, gezonde levensstijlen te bevorderen en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen
   
 • mensen in de Unie beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en het responsvermogen van gezondheidszorgstelsels versterken en zorgen voor coördinatie tussen de lidstaten om met ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid om te gaan
   
 • de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de Unie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, alsook van crisisrelevante producten, verbeteren, en innovatie met betrekking tot dergelijke producten ondersteunen
   
 • de gezondheidszorgstelsels versterken door hun veerkracht en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, in het bijzonder door:
  • geïntegreerd en gecoördineerd werk tussen de lidstaten te ondersteunen
  • de toepassing van beste praktijken en gegevensuitwisseling te bevorderen
  • het zorgpersoneel te versterken
  • de gevolgen van demografische uitdagingen aan te pakken
  • de digitale transformatie te doen vooruitgaan. 

Acties

EU4Health kan gebruikt worden voor volgende acties: 

1. de paraatheid van de EU bij grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen vergroten door de aanleg van

 • reserves van medische voorraden voor crisissituaties
 • een reserve van gezondheidswerkers en -deskundigen die gemobiliseerd kunnen worden om te reageren op crises in de hele EU
 • meer toezicht op gezondheidsbedreigingen

2. de gezondheidsstelsels te versterken zodat zij het hoofd kunnen bieden aan epidemieën en aan uitdagingen op lange termijn, door het stimuleren van

 • ziektepreventie en gezondheidsbevordering  (overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten)
 • digitale transformatie van gezondheidsstelsels
 • toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen

3. geneesmiddelen en medische apparatuur beschikbaar en betaalbaar te maken, een verstandig en efficiënt gebruik van antimicrobiële stoffen te bepleiten en medische en farmaceutische innovatie en groenere productie te bevorderen.

De specifieke acties worden opgelijst in annex 1 van het akkoord over EU4Health.

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja

 • Cofinanciering

Maximaal 60%, in uitzonderlijke gevallen tot 80%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 3 jaar

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities

EU4Health is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/522 inzake de vaststelling van het EU4Health programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Horizon Europe
 • rescEU
 • Digital Europe 
 • Connecting Europe Facility

Budget

Budget 2021-2027: 5,1 miljard euro

  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Onderzoek en Innovatie
  Werk en Sociale Zaken
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  • Website fonds

  EU4Health

  • Belgisch contactpunt

  Laurence Ballieux
  E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
  T. +32(0) 473 68 38 66 
  FOD Volksgezondheid

  Lees meer
  Volg ons