2018 CEF Telecom Call - eHealth

Deadline

Doelstellingen

Het doel is te zorgen voor een adequaat en efficiënt gebruik van de ERN (European Reference Networks) Core Services (Clinical Patient Management System en ERN Collaborative Platform) door de leden van de ERN's. Voorstellen moeten ten minste activiteit 1 en/of 2 bevatten, hieronder beschreven, kunnen ook activiteit 3 ​​bevatten en moeten duidelijk aangeven welke activiteit/activiteiten zij aanpakken:

 

 1. Implementatie van e-learning/e-training binnen de ERN door middel van instrumenten die door de Europese Commissie of door derden worden aangeboden. Dit kan coördinatieactiviteiten omvatten die gericht zijn op het identificeren van opleidingsbehoeften en/of interne of externe diensten met betrekking tot de productie van de e-training in termen van inhoud, formaat of ontwerp (bijvoorbeeld het gebruik van professionele trainers of communicatieprofessionals). Voorstellen moeten duidelijk de behoefte aan en de keuze van de e-learning/e-trainingstools rechtvaardigen en aangeven voor welk doel zij zullen worden gebruikt, evenals de doelgroep(en).
 2. Implementatie van een of meer nieuwe datasets voor ziektespecifieke aanpassing van het ERN Clinical Patient Management System (CPMS) en / of implementatie van maatregelen om de kwaliteit van de bestaande datareeks(en) en datavalidatie te verbeteren. Dit kan coördinatieactiviteiten omvatten met het oog op het ontwikkelen, standaardiseren of verbeteren van gegevenssets (bijvoorbeeld een overzicht van gegevenselementen die moeten worden opgenomen). In de voorstellen moet duidelijk worden beschreven hoe het netwerk voornemens is nieuwe gegevenssets in te voeren of de bestaande te optimaliseren in termen van kwaliteitscriteria, selectie van gegevenselementen, (gespecialiseerde) hulpmiddelen, enz.

 3. Aankoop van hardware, software en/of activabeheer nodig om activiteiten 1 en/of 2 hierboven uit te voeren en om de aansluiting van Health Care Providers (HCP's) bij de ERN Core Services te verzekeren. Dit kan het voortdurende onderhoud van de operationele helpdesks omvatten die zijn opgezet en gefinancierd in het kader van de CEF WP 2017 en / of apparatuur zoals camera's, microfoons, enz. Voorstellen moeten duidelijk de behoefte aan en het doel van aanschaf van apparatuur, software en activabehoud rechtvaardigen.

 

Budget

De CEF Telecom eHealth-oproep van 2018 maakt een indicatieve financiering van € 5 miljoen beschikbaar op dit gebied.

Begunstigden

Alleen de voorstellen die zijn ingediend door de volgende soorten aanvragers komen in aanmerking:

 • Een of meer lidstaten
 • Met instemming van de betrokken lidstaat of lidstaten, of EER-land(en), internationale organisaties, Joint Undertakings of openbare of particuliere ondernemingen of instanties die in de lidstaten zijn gevestigd.

Info & contact

Om aan de slag te gaan met uw aanvraag, raden wij u aan de lijst van relevante documenten en informatie voor de oproepen te raadplegen, zoals beschreven op deze website. Hier vindt u ook een link om uw aanvraag online in te dienen.

Call Text

2018 CEF Telecom Work Programme

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons