U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Arbeidsautoriteit: quid met de wegvervoersector?

29 november 2018 - door Hanne De Roo

EU-lidstaten hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over het al dan niet handhaven van de wegvervoersector binnen de werkingssfeer van de toekomstige Europese arbeidsautoriteit. Het probleem zal worden beslist op de volgende Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (EPSCO) op 6 december.

Polen en Hongarije willen de transportsector uit de reikwijdte van de activiteit van de autoriteit houden. Deze twee lidstaten willen de controles in de vervoerssector beperken om buitensporige administratieve lasten te voorkomen en te zorgen voor de vrijheid om diensten te verlenen.

Europese Arbeidsautoriteit: quid met de wegvervoersector?

Naam van de entiteit

Een andere vraag die nog moet worden besloten, is de naam van de entiteit. Zal het een autoriteit zijn of liever een Europees agentschap? De vraag is moeilijk te beantwoorden, aangezien de nomenclatuur niet duidelijk aangeeft wat de typische taken zijn van een Autoriteit en die van een Europees agentschap.

In juli 2012 hebben de Commissie, de Raad en het Europees Parlement een gemeenschappelijke verklaring aangenomen om de namen van de nieuwe Europese agentschappen te harmoniseren naar "European Union Agency for...".

Drie hoofdtaken

De nationale delegaties zouden hebben ingestemd om drie hoofdtaken toe te wijzen:

  • voorlichtingsrol voor burgers en bedrijven over de geldende nationale wetgeving, met name via het EURES - portaal, het Europees portaal voor beroepsmobiliteit,
  • een rol in ondersteuning van samenwerking tussen lidstaten (uitwisseling van goede praktijken) met het opzetten van gezamenlijke gecoördineerde en vrijwillige inspectieactiviteiten;
  • bemiddelingsrol bij de naleving van de arbeidswetgeving, maar niet bij de coördinatie van sociale zaken beveiligingssystemen.

De uitsluiting van bemiddeling in socialezekerheidsstelsels wordt verklaard door het feit dat er al een functionerend bemiddelingssysteem is voor de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels (the Conciliation Board of the Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems). Verscheidene delegaties zijn echter bezorgd dat standaardisering van bemiddeling onder dezelfde entiteit tot het verlies zou kunnen leiden van expertise en opgebouwde ervaring in een effectief mechanisme.

Toekomstig hoofdkantoor

Er werd nog niet beslist over de kwestie van de zetel van de toekomstige autoriteit. Ook tijdens de EPSCO-Raad op 6 december zal dit niet worden besloten. De selectieprocedure is onder discussie. Letland, Kroatië, Slowakije, Cyprus en Roemenië worden overwogen als potentiële kandidaat-lidstaten.

Maak een account aan

Volg ons