U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Verbetering van de expertise op het gebied van arbeidsverhoudingen

Deadline

Code

VP/2019/004

Inleiding

"Arbeidsverhoudingen" betreffen de collectieve - in plaats van individuele - aspecten van de arbeidsrelatie tussen werknemers, werkgevers en hun respectieve vertegenwoordigers. Dit omvat de tripartiete dimensie waar overheidsinstanties (op verschillende niveaus) bij betrokken zijn. Als zodanig verwijzen arbeidsverhoudingen naar de set regels die de werkgelegenheid en de verhoudingen op de werkplek regelen, samen met de manier waarop de regels worden gemaakt, veranderd, geïnterpreteerd en geïmplementeerd door vakbonden, werkgevers en de staat.

Acties die de volgende thema's behandelen, zijn bijzonder welkom:

  • De rol en bijdrage van de arbeidsverhoudingen, met inbegrip van de sociale dialoog op verschillende niveaus

- in antwoord op de grote uitdagingen / kansen van nieuwe vormen van werk, digitalisering - inclusief kunstmatige intelligentie, globalisering, demografische evoluties, klimaatverandering en technologische verandering;
- het aanpakken van de werkgelegenheid, sociale en economische uitdagingen zoals geïdentificeerd in de Europese pijler van sociale rechten;
- in de context van het Europees semester en de Economische en Monetaire Unie;
- het bereiken van economische en sociale resultaten in termen van: economische groei en concurrentievermogen; sociale inclusie en eerlijkheid; het creëren van banen en de kwaliteit van banen;

  • Werking en effecten van coördinatie van collectieve onderhandelingen over verschillende niveaus en territoria.

Doelstellingen

Het overkoepelende doel van deze oproep is het verbeteren van expertise en kennis over arbeidsverhoudingen door middel van analyse en onderzoek, zowel op EU-niveau als in vergelijkende bewoordingen (het identificeren van convergenties en verschillen in de systemen voor arbeidsverhoudingen in de lidstaten van de EU en in de kandidaat-lidstaten. ), waardoor wordt bijgedragen tot de ontwikkeling en versterking van de kwaliteit en doeltreffendheid van structuren en processen voor de arbeidsverhoudingen in de lidstaten en in Europa als geheel.

Budget

Het totale budget dat is gereserveerd voor de EU-medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep, wordt geraamd op 3 995 996 EUR.

De gevraagde EU-subsidie moet indicatief tussen 150 000 en 500 000 EUR zijn.

De Commissie behoudt zich het recht voor om niet alle beschikbare middelen te verdelen.

De Commissie behoudt zich het recht voor om het bedrag van de fondsen te verhogen in het geval van beschikbare middelen en deze te verdelen onder voorstellen die op de eventuele reservelijst worden toegelaten. Deze aanvulling van het budget is beperkt tot 20% van het oorspronkelijke budget van de oproep.

In het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen mag de EU-subsidie niet meer bedragen dan 90% van de totale subsidiabele kosten van de actie. De aanvragers moeten hun cofinanciering garanderen van het resterende bedrag dat door de eigen middelen van de aanvragers wordt gedekt of van andere bronnen dan de begroting van de Europese Unie

Hoewel internationale organisaties mogelijk recht hebben op verschillende medefinancieringsbepalingen in het kader van hun bilaterale overeenkomsten met de EU, moet worden opgemerkt dat de regel van de oproep prevaleert als een voorstel door een internationale organisatie wordt ingediend.

Begunstigden

a) Plaats van vestiging:

Rechtspersonen die behoorlijk zijn gevestigd en geregistreerd in de volgende landen komen in aanmerking als individuele aanvragers of hoofdaanvragers:
- EU-lidstaten;

Rechtspersonen die behoorlijk zijn gevestigd en geregistreerd in de volgende landen komen in aanmerking als mede-aanvragers, geassocieerde organisaties of gelieerde entiteiten:
- EU-lidstaten;
- Kandidaat-lidstaten (Albanië, Montenegro, Republiek Noord-Macedonië, Servië en Turkije).

In afwijking van deze vereisten komen internationale organisaties waarvan het hoofdkantoor zich buiten de in aanmerking komende landen bevindt, ook in aanmerking.

b) Typen entiteiten:

  • Individuele aanvragers, hoofdaanvragers, mede-aanvragers en gelieerde entiteiten moeten rechtspersonen zijn. In toepassing van artikel 197, lid 2, van het Financieel Reglement zijn sociale partnerorganisaties zonder rechtspersoonlijkheid ook subsidiabel op voorwaarde dat de voorwaarden van het daarmee verband houdende Financieel Reglement wordt voldaan
  • Aanvragers moeten onder een van de volgende categorieën vallen: organisaties zonder winstoogmerk zoals universiteiten en onderzoeksinstituten; sociale partners; overheidsinstanties; internationale organisaties.
  • Internationale organisaties kunnen zich aanmelden als enige aanvrager, hoofd- of mede-indiener en als geassocieerde organisatie.

c) Individuele aanvragers of consortia

1) Individuele aanvragers

De enige aanvrager moet een internationale organisatie zijn.

2) Consortia

- Acties kunnen worden uitgevoerd door consortia.
- Om in aanmerking te komen als consortium, moeten de acties een hoofdaanvrager en ten minste één mede-aanvrager omvatten.
- Het consortium moet zijn samengesteld uit ten minste één universiteit of onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk als hoofd- of mede-aanvrager. Deze vereiste is niet van toepassing als de hoofdaanvrager een internationale organisatie is.
- Als de hoofdaanvrager geen Europese of internationale organisatie is, moet hij in consortium zijn met ten minste één organisatie (mede-aanvrager) uit een ander in aanmerking komend land dan de hoofdaanvrager.

Als de individuele of hoofdaanvrager niet in aanmerking komt, wordt de aanvraag afgewezen.

Als een mede-aanvrager niet in aanmerking komt, wordt deze organisatie uit het consortium verwijderd; de kosten die zijn toegewezen aan een niet-medegerechtigde medeaanvrager worden ook uit de begroting verwijderd en de geschiktheid van het gewijzigde consortium zal zonder deze opnieuw worden geëvalueerd. Als de aanvraag wordt aanvaard voor financiering, moet het werkplan mogelijk worden aangepast.

d) Verbonden entiteiten

Rechtspersonen met een juridische of kapitaalrelatie met aanvragers, die niet beperkt is tot de actie of die uitsluitend is opgezet met het oog op de uitvoering ervan en die voldoen aan de subsidiabiliteitscriteria, kan als gelieerde entiteiten aan de actie deelnemen en kan de in aanmerking komende kosten declareren.

e) Associate-organisaties

Geassocieerde organisaties hebben het recht om deel te nemen, op voorwaarde dat hun rol en toegevoegde waarde duidelijk worden gespecificeerd en aangetoond in het technische voorstel. Zij mogen geen in aanmerking komende kosten declareren.

 

Info & contact

Alle vragen moeten per e-mail worden gedaan aan: empl-vp-industrial-relations@ec.europa.eu

Voor technische problemen kunt u contact opnemen met: empl-swim-support@ec.europa.eu

Meer informatie hier of in de bijlage. 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons