U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ON HOLD - ESF Doorstroom sociale economie

Deadline

Doelstellingen

BELANGRIJK BERICHT: Op 26 januari 2016 heeft de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling geschorst. Dit betekent concreet dat voorlopig de oude regelgeving sociale en beschutte werkplaatsen opnieuw van kracht wordt. 

Ook voor de ESF oproep 333 – doorstroom Sociale Economie heeft deze schorsing gevolgen. Aangezien de bepalingen in de oproep gebaseerd zijn op de uitvoeringsbesluiten heeft ook de ESF oproep geen rechtsgrond meer. Daarnaast wordt eveneens het uitgeven van mandateringen door VDAB stopgezet wegens het ontbreken van een rechtsgrond. Dit wil automatisch zeggen dat ESF aanvraag niet meer mogelijk is en de oproep ‘on hold’ wordt gezet.

Wanneer wij meer duidelijkheid hebben over wat de concrete gevolgen zijn qua vervolg en timing  voor de oproep zullen wij dit zo snel mogelijk communiceren. De gevolgen voor LDE, wat mee opgenomen was in de oproep, zijn voorlopig nog niet duidelijk. Ook hierover zullen wij zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen.

Bron: ESF-Agentschap

   De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor doelgroepwerknemers uit de Sociale Economie een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie. We willen een 1.190-tal deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Normaal Economisch Circuit te zetten door de acties te doorlopen zoals aangegeven in het Maatwerkdecreet en het decreet LDE. We willen hen laten doorstromen naar werk en hebben daarbij een minimum doorstroomresultaat van 75% voor ogen. Deze doorstroombegeleiding wordt voorzien in het Maatwerkdecreet en het decreet LDE voor doelgroepwerknemers die na evaluatie door VDAB geschikt worden bevonden voor het opstarten van een doorstroomtraject naar het Normaal Economisch Circuit.  De acties die gevraagd worden binnen deze oproep zijn vastgelegd door het Maatwerkdecreet en het decreet LDE. 

Budget

Er is een budget voorzien van 5.000.000 euro voor een periode van maximaal 2 jaar en 5 maanden. Er wordt 2.000.000 euro subsidiëring vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds, wat overeenstemt met 40% van het budget. De overige 60% betreft Vlaamse cofinanciering ten bedrage van 3.000.000 euro. Deze oproep kent een standaardkost per begeleiding van 4.200 euro. De standaardkost wordt opgebouwd in het Maatwerkdecreet en het decreet LDE. De vereiste acties hiervoor werden er vastgelegd in 4 fases en overgenomen in deze oproep. Hier wordt een gepaste registratie ter controle op toegepast.De promotor moet voor de uitbetaling van deze subsidiëring de uitvoering van de begeleidingen aantonen. Deze uitvoering zal gemonitord worden door ESF Vlaanderen. De controle zal per fase gebeuren: indien fases niet volledig of onvoldoende zijn uitgevoerd zal dan ook een korting worden doorgevoerd.

Begunstigden

 Deze oproep richt zich slechts tot door VDAB gemandateerde organisaties of consortia in het bezit van het specifiek mandaat doorstroom sociale economie. 

Info & contact

U leest de details van deze subsidieoproep op de website van het ESF-Agentschap en in de oproepfiche

Contact

ESF-Agentschap, Karel Vanderpoorten, T. 02 546 22 42 of E. karel.vanderpoorten@esf.vlaanderen.be

Op 17 augustus 2015, van 14 tot 17 uur vindt er een infosessie plaats over deze subsidieoproep. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons