U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF-oproep: Erkennen van verworven competenties

Deadline

Doelstellingen

Doel van deze oproep is het versterken van EVC-beleid (Erkennen van verworven competenties) in Vlaanderen door middel van het financieren van begeleidingen en beoordelingen ter erkenning van verworven competenties. Binnen deze oproep kunnen organisaties middelen ontvangen om begeleidingen en beoordelingen uit te voeren die leiden tot het behalen van gecertificeerde bewijzen gealigneerd met de Vlaamse kwalificatiestructuur. Om deze acties te laten aansluiten bij het huidige EVC-beleid moeten de gebruikte standaarden gealigneerd zijn met de ontwikkelde beroepskwalificaties binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur bij aanvang van het project of moet er aangegeven worden hoever men staat bij deze afstemming. Ook voor nieuwe beroepen kan een dienstverlening opgestart worden eens er een EVC-standaard is op basis van een beroepskwalificatie en een test ontwikkeld werd conform deze EVC-standaard. De oproep staat open vanaf 1 december 2015. Aangezien dit een open oproep is waarbij op elk moment kan ingediend worden kan een project van start gaan de maand volgend op de goedkeuring van het eerstvolgende managementcomité. De uiterste indieningsdatum is 31 juli 2017. De einddatum van deze projecten is 31 maart 2018. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk. Volgende acties vallen binnen deze oproep:In de Europese aanbeveling over EVC worden vier stappen onderscheiden in een EVC-traject : .- Identificatie’ is het bewust worden en benoemen van competenties.- ‘Documentatie’ is het aandragen van informatie en (bewijs)materiaal om de competenties te illustreren en zichtbaar te maken.- ‘Beoordeling’ is het evalueren van de competenties op basis van een erkende standaard.- ‘Certificering’ is het formeel erkennen van de competenties, op basis van de resultaten van beoordeling van de competenties. Deze vier stappen worden per kandidaat in deze oproep doorlopen: (1) begeleiding bij het oplijsten van competenties in een portfolio (identificatie en documentatie) (2) beoordeling van de kandidaat tot het behalen van een ervaringsbewijs/bewijs van competenties waarbij bekeken wordt of iemand de competenties bezit om een bepaald beroep succesvol uit te oefenen. (beoordeling en certificering). Om deze acties te laten aansluiten bij het huidige EVC beleid moeten de gebruikte standaarden gealigneerd zijn met de ontwikkelde beroepskwalificaties binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur bij aanvang van het project of moet er aangegeven worden hoever men staat bij deze afstemming. Ook voor nieuwe beroepen kan een dienstverlening opgestart worden eens er een EVC-standaard is op basisvan een beroepskwalificatie en een test ontwikkeld werd conform deze EVC-standaard.Beroepskwalificaties geven aan wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen en kaderen binnen de Vlaamse Kwalificatiestructuur. EVC-standaarden geven aan welke kerncompetenties uit beroepskwalificaties getest moeten worden in een assessment en welke hiervoor de meest aangewezen assessmentmethoden zijn.. Daarenboven geven ze richtlijnen voor het assessment zelf (bv. kunnen werken op hoogte wordt getest op min. 10 meter hoogte). EVC-standaarden worden (op basis van beroepskwalificaties) ontwikkeld in een werkgroep met onderwijs- en opleidingsverstrekkers en sectoren, onder begeleiding van AHOVOKS. Het testcentrum ontwikkelt op basis van de EVC-standaard een proef die valide en betrouwbaar moet zijn. De beoordeling van de portfolio maakt deel uit van deze proef. Het resultaat van de beoordeling wordt met de kandidaat besproken en er wordt feedback gegeven. De kandidaten krijgen hiervan een schriftelijk overzicht met de bewezen competenties en eventueel advies. Het ervaringsbewijs/bewijs van competenties is vraaggericht/maatschappelijk relevant. De testcentra engageren zich om een voldoende groot aantal werkzoekenden en werknemers te begeleiden en assessen in het project. De promotor beoogt ook minimaal 7% migranten te bereiken waaronder eveneens vluchtelingen, alsook 20% ouderen. Dit in lijn met zowel de indicatoren van het operationeel programma 2014-2020 en met de verzuchtingen geformuleerd in de conceptnota EVC ter bereik van kwetsbare groepen:Het is echter ook wenselijk om als overheid zelf initiatieven voor EVC te nemen om ook meer kwetsbare groepen in de samenleving te bereiken voor EVC. Denken we hierbij bv. aan personen in het tweedekansonderwijs, ongekwalificeerde werkzoekenden, ontslagen werknemers in het kader van herstructureringen of nieuwkomers met buitenlandse kwalificatiebewijzen en competenties.

Budget

Meer concreet richt deze oproep zich tot organisaties die begeleidingen en beoordelingen uitvoeren ter uitreiking van een ervaringsbewijs/bewijs van competenties dat gealigneerd is met de Vlaamse kwalificatiestructuur met als einddoel het versterken van de positie van de werknemer, lerende of werkzoekende op de arbeidsmarkt.

Begunstigden

Er zal een bedrag van 3.000.000,00 (1.800.000,00 VCF en 1.200.000,00 ESF) uitgetrokken worden voor deze oproep.

Info & contact

Meer lezen: http://www.esf-agentschap.be/nl/oproepen/oproep-353-evc-ii Uw contactpersonen bij het ESF-agentschap: Simon Swennen, 02 546 22 32, simon.swennen@esf.vlaanderen.beJoeri Colson, 02 546.22.55, joeri.colson@esf.vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons