U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF: Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen Limburg

Deadline

Code

(oproep 431)

Inleiding

ESF Vlaanderen lanceert deze call om opleidingen voor werkzoekende en werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen in Limburg te promoten en ondersteunen.

Doelstellingen

ESF Vlaanderen lanceert binnen Prioriteit 1 curatief loopbaanbeleid van het Operationeel Programma 2014- 2020, een oproep “Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen – Limburg” (oproep 431).

Via deze projecten wordt ernaar gestreefd de competenties van de deelnemers te bevorderen zodat ze toegeleid kunnen worden naar knelpuntberoepen (deze moet volledig passen binnen het traject naar werk).

Als minimaal resultaat wordt ingesteld dat 60% van de deelnemers naar werk uitstroomt zes maanden na afloop van de actie.

Budget

Het oproepbudget voor de oproep ‘Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen’ bedraagt  2.344.336,17 euro. Hiervan wordt er  937.734,47 euro ESF middelen voorzien (40% van de totale subsiabele kost- TSK) en 703.300,85 euro middelen uit het Vlaams Cofinancieringfonds (30% van TSK), aangevuld met 703.300,85 euro middelen van de provincie Limburg (30% van TSK).

Begunstigden

Deze oproep subsidieert beroepsopleidingen die leiden tot het invullen

van knelpuntberoepen.

De acties die in aanmerking komen moeten voldoen aan de volgende

kenmerken:

 • De opleidingen zijn arbeidsmarktgericht en beroepstechnisch van aard en leiden rechtstreeks naar een knelpuntberoep. Het kan niet gaan om generieke opleidingen. De aangeboden opleidingen dienen als knelpuntberoep erkend te zijn door de VDAB. Een volledige lijst hiervan vindt u in bijlage van deze oproep (Limburgspecifiek).
 • De promotor moet kunnen aantonen dat het om een knelpuntberoep gaan. Ofwel wordt deze opgenomen in de lijst knelpuntberoepen van de VDAB (zie bijlage), ofwel moet kunnen worden aangetoond dat het een knelpuntberoep betreft aan de hand van de Limburgse  economische situatie. Het is de VDAB die hier als regiseur zal optreden.
 • De aangeboden opleidingen dienen additioneel te zijn aan de reguliere VDAB programma’s en opleidingen. VDAB kan deelnemers toeleiden, indien zij de gepaste opleiding zelf niet organiseren.
 • De aangeboden opleidingen dienen gelinkt te zijn aan duidelijke vacatures, bij prioriteit bij Limburgse werkgevers
 • Het betreft vaktechnische opleidingen die gebaseerd zijn op een duidelijke analyse van de vraag tot deze competenties op de arbeidsmartkt, die onderbouwd zijn met een op een analyse van de vereiste competenties gebaseerd opleidingsprogramma en uitgevoerd worden door een deskundige opleidingsinstantie
 • De opleidingen zijn uitgeschreven in de vorm van een competentiematrix.
 • De cursisten Kunnen worden toegeleid door VDAB of de organisatie kan zelf deelnemers rekruteren en selecteren.
 • De cursisten ontvangen een attest met een vermelding van de verworven competenties, de inhoud van de opleiding en de duurtijd van de opleiding.
 • Duur opleiding: de aangeboden opleidingen moeten ten minste 4 weken duren én omvatten minstens 20u/week én vinden overdag plaats. Dit conform de bepalingen van de RVA ikv vrijstelling voor een werkloze werkzoekend. Let wel: opleidingen van minder dan 20 uur per week, geven geen vrijstelling RVA. Opleidingen van 20 uur per week enkel een deeltijdse vrijstelling. Opleidingen van minstens 35 uur geven wel een vrijstelling.
 • De lesgevers hebben ervaring in het beroep. Ze kennen de dagelijkse praktijk en zijn op de hoogte van de nieuwe tendensen.
 • Deze opleidingen kunnen indien gewenst gecombineerd worden met training in arbeidsattitudes en begeleiding naar de jobs.
 • Let op: In functie van een optimaal beheer van de middelen door ESF en Vlaamse cofinanciering, en in functie van een realistische en werkbare cursistenbegeleiding, wordt een maximale omkadering aanvaard van 1 uur voorbereiding/begeleiding/opleiding ten opzichte van 3 cursisturen. Deze 1/3 norm geldt voor de som van de interne en externe lesgeversuren.

Info & contact

Voor de volledige call, klik hier.

Nog vragen over deze call? Contacteer onderstaande personen: 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
 • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
 • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
 • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

 • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
 • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
 • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

 • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons