U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF: GTI West-Vlaanderen

Deadline

Doelstellingen

Vanuit de uitdagingen waarvoor de provincie West-Vlaanderen op economisch gebied staat, formuleert West Deal; het economisch transformatieplan voor de provincie, duidelijke ambities, geschraagd door een sterk maatschappelijk draagvlak en door een samenwerking met actoren in volwaardige triple helix-configuratie.

West Deal schetst een globaal beleidskader voor de economische ontwikkeling van de regio in Vlaams en internationaal perspectief (inzonderheid in relatie tot de diverse buurregio’s die West-Vlaanderen rijk is). Opgevat vanuit een transversale, geïntegreerde visie vormt West Deal een rechtstreekse vertaling van de GTI-logica zoals Europees beoogd en waarbij het belang van het interdisciplinaire karakter centraal staat.

De acties binnen deze oproep richten zich op de realisatie van concrete tewerkstellingsbevorderende initiatieven, met focus op instroom naar en retentie in de speerpuntsectoren van de West-Vlaamse economie.

Acties?Het gaat om bijzondere acties en/of trajecten die worden opgezet voor kansengroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en voor wie een regulier traject geen (voldoende) duurzame oplossing biedt.

Budget

Het totale oproepbudget bedraagt 2.609.703 euro. Hiervan is een subsidiëring van 1.043.881 euro ESF middelen voorzien. Deze subsidiëring uit het Europees Sociaal Fonds stemt overeen met maximaal 40% van de middelen. De minimaal resterende 60% dient als cofinanciering te worden gerapporteerd door de indiener.De ESF subsidiëring wordt als volgt uitgesplitst over de 4 centrumsteden:

 • Brugge: 303.189,61 euro ESF
 • Kortrijk: 206.405,99 euro ESF
 • Oostende: 394.047,51 euro ESF
 • Roeselare: 140.237,46 euro ESF

Begunstigden

Deze oproep is gericht aan de intermediaire dienstverleners naar werkzoekenden (incl. opleidingsverstrekkers), OCMW's en organisaties actief op het vlak van sociale inclusie en in West-Vlaanderen, meer specifiek in Brugge, Oostende, Kortrijk en Roeselare.

Info & contact

Meer informatie vindt u op de ESF-website

Contact: Marjorie Jonckers, T 02 552 83 21, marjorie.jonckers@wse.vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
 • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
 • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
 • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

 • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
 • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
 • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

 • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons