U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > calls >

Erasmus+ - Allianties voor innovatie - perceel allianties voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden (implementing the ‘Blueprint')

Deadline

Code

ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT

Inleiding

Allianties voor innovatie zijn erop gericht het innovatievermogen van Europa te versterken door innovatie te stimuleren via samenwerking en kennisoverdracht tussen het hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding (zowel initieel als postinitieel) en de bredere sociaaleconomische context, waaronder het onderzoek. Zij zijn ook bedoeld om het aanbieden van nieuwe vaardigheden te stimuleren en discrepanties tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden aan te pakken door nieuwe curricula te ontwerpen en te ontwikkelen voor het hoger onderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding, om zo de ontwikkeling van zin voor initiatief en ondernemersgeest in de EU te ondersteunen.

Doelstellingen

Deze partnerschappen voeren een samenhangend, alomvattend geheel van sectorale of sectoroverschrijdende activiteiten uit, die moeten kunnen worden aangepast aan toekomstige kennisontwikkelingen in de gehele EU. Om innovatie te stimuleren, zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van talent en vaardigheden. Ten eerste zijn digitale vaardigheden steeds belangrijker geworden in alle beroepsprofielen binnen de gehele arbeidsmarkt. Ten tweede moet de overgang naar een circulaire en groenere economie worden ondersteund door kwalificaties en nationale onderwijs- en opleidingscurricula aan te passen aan de opkomende behoefte aan groene vaardigheden en duurzame ontwikkeling. Ten derde vereist de dubbele digitale en groene transitie een versnelde invoering van nieuwe technologieën, met name op het gebied van zeer innovatieve deeptech-domeinen, in alle sectoren van onze economie en samenleving. De doelstellingen van allianties voor innovatie kunnen worden verwezenlijkt door een of meer van de volgende percelen toe te passen (een organisatie kan bij meerdere voorstellen betrokken zijn).

Allianties voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden zijn erop gericht nieuwe strategische benaderingen en samenwerking tot stand te brengen voor concrete oplossingen om vaardigheden te ontwikkelen — zowel op de korte als op de middellange termijn — op gebieden waarop een belangrijke actie van de Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht, het pact voor vaardigheden, wordt uitgevoerd. De belangrijkste doelstelling van het pact is het mobiliseren en stimuleren van alle relevante belanghebbenden om concrete maatregelen te nemen voor de bijscholing en omscholing van werknemers, door de krachten te bundelen en partnerschappen op te zetten, ook op EU-niveau, die tegemoetkomen aan de behoeften van de arbeidsmarkt en de groene en de digitale transitie en de nationale, regionale en plaatselijke strategieën voor vaardigheden en groei ondersteunen. De beoogde resultaten van de allianties voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden, te weten inzichten in sectorale vaardigheden, vaardighedenstrategieën, beroepsprofielen, opleidingsprogramma’s en langetermijnplanning, zullen dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de werkzaamheden van op ecosystemen gebaseerde grootschalige partnerschappen die zich bij het pact voor vaardigheden hebben aangesloten. Allianties voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden moeten vaardighedentekorten op de arbeidsmarkt aanpakken die de groei, de innovatie en het concurrentievermogen in specifieke sectoren of gebieden belemmeren, waarbij zowel moet worden gekeken naar ingrepen op de korte termijn als strategieën op de lange termijn. Deze allianties zullen worden uitgevoerd in de 14 industriële ecosystemen die zijn geïdentificeerd in de nieuwe industriestrategie voor Europa.

Met de op ecosystemen gebaseerde grootschalige partnerschappen in het kader van het pact voor vaardigheden zal worden voortgebouwd op de blauwdruk voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden. Allianties in het kader van perceel 2 zullen derhalve de uitvoering van de verbintenissen in het kader van dat pact ondersteunen door sectorspecifieke vaardigheidsstrategieën te ontwikkelen. Deze strategieën moeten de tekorten aan vaardigheden, lacunes en discrepanties tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden stelselmatig en structureel verminderen en tevens zorgen voor vaardigheden van voldoende kwaliteit en niveau. De sectorspecifieke vaardigheidsstrategieën moeten een duidelijke reeks activiteiten, mijlpalen en welomschreven doelstellingen bevatten met het doel vraag en aanbod van vaardigheden op elkaar af te stemmen en op die manier de algehele uitvoering van op ecosystemen gebaseerde grootschalige vaardighedenpartnerschappen in het kader van het pact voor vaardigheden te ondersteunen. De allianties moeten de basis vormen voor deze vaardighedenpartnerschappen en het traject uitstippelen dat moet worden voortgezet nadat de projecten zijn voltooid. Blauwdrukallianties putten uit feiten met betrekking tot de behoeften aan vaardigheden voor bepaalde beroepsprofielen en ondersteunen de ontwikkeling en het aanbod van transnationale onderwijs- en opleidingsinhoud en onderwijs- en opleidingsmethoden met het oog op een snelle aanvaarding op het regionale en lokale niveau en voor nieuwe beroepen die ontstaan. Voorstellen moeten het ontwerp van programma’s voor voortgezet beroepsonderwijs omvatten om dringende behoeften aan vaardigheden bij mensen in de werkende leeftijd aan te pakken. Voorstellen moeten ook de ontwikkeling van nieuwe beroepsprofielen omvatten, met de bijbehorende kwalificaties, die het hogere en postsecundaire niveau van beroepsonderwijs en -opleiding (EQF-niveaus 3 tot en met 5) en het tertiaire niveau (EQFniveaus 6 tot en met 8) moeten bestrijken. Voorts moeten de voorstellen de opzet omvatten van de bijbehorende kerncurricula en onderwijs- en opleidingsprogramma’s die tot die kwalificaties leiden. Aan elk project moeten zowel organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding en voor hoger onderwijs als actoren uit de arbeidsmarkt als partner deelnemen. Idealiter zijn er ook beleidsorganen, certificerende instanties en Europese sectorverenigingen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bij het project betrokken..

Budget

4 miljoen EUR (project van 4 jaar) — er kan slechts één voorstel per industrieel ecosysteem worden geselecteerd voor financiering. Bij voorstellen van gelijke kwaliteit, worden voorstellen die betrekking hebben op een ecosysteem waarvoor helemaal nog geen blauwdrukalliantie loopt als relevanter beschouwd dan een voorstel dat betrekking heeft op een deel van een ecosysteem waarvoor reeds een blauwdruk loopt.

Begunstigden

Mits zij partners zijn in grootschalige partnerschappen op het gebied van vaardigheden in het kader van het pact voor vaardigheden, kunnen de volgende organisaties als volwaardige partner, gelieerde entiteit of geassocieerde partner deelnemen aan perceel 2 — allianties voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden (blauwdruk). Het kan gaan om openbare of particuliere organisaties die wettelijk gevestigd zijn in een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land:

 • Instellingen voor hoger onderwijs
 • Aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding
 • Netwerken van aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding
 • Kleine en middelgrote of grote ondernemingen (waaronder sociale ondernemingen)
 • Onderzoeksinstellingen  Niet-gouvernementele organisaties
 • Publieke organen op lokaal, regionaal of nationaal niveau
 • Organisaties die werkzaam zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken
 • Intermediaire organisaties die onderwijs-, opleidings- of jongerenorganisaties of ondernemingen vertegenwoordigen
 • Instanties die verantwoordelijk zijn voor accreditatie, certificatie, erkenning of kwalificatie  Kamers van koophandel, van industrie, van arbeid of van ambachten
 • Europese of nationale sociale partners
 • Ziekenhuizen of andere zorginstellingen, waaronder instellingen voor langdurige zorg
 • Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor onderwijs, opleiding of werkgelegenheid op regionaal of nationaal niveau  Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Nationale bureaus voor de statistiek
 • Agentschappen voor economische ontwikkeling
 • Sector- of beroepsverenigingen
 • Raden voor sectorspecifieke vaardigheden
 • Organisaties die loopbaanadvies, beroepsadvies, informatiediensten of diensten op het gebied van arbeidsbemiddeling verlenen

Daarnaast moet de coördinator een op een ecosysteem gebaseerd grootschalig vaardighedenpartnerschap coördineren in het kader van het pact voor vaardigheden. Instellingen voor hoger onderwijs die zijn gevestigd in een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerde derde land moeten houder zijn van een geldig Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE).

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je in het Funding and Tenders portal 

Meer informatie in de Erasmus+ programmagids 2023 (p. 305)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Acties

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs

 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

 • mobiliteit van scholieren en personeel

 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie

 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma

 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 

 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties

 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 

 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma

 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie

 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van EPOS Vlaanderen.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe

 

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons