U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Easi: Exploitatiesubsidies voor netwerken op EU-niveau die actief zijn op het gebied van sociale inclusie en armoede reductie, microfinanciering en financiering van sociale ondernemingen

Deadline

Code

VP/2018/016

Inleiding

Call voor exploitatiesubsidies voor netwerken op EU - niveau die een partnerschapsovereenkomst hebben ondertekend voor de periode 2018-2021 en actief zijn op het gebied van sociale inclusie en armoede reductie, microfinanciering en financiering van sociale ondernemingen. Call in het kader van het werkprogramma 2019.

Doelstellingen

De oproep is gericht op het verlenen van specifieke jaarlijkse exploitatiesubsidies aan netwerken van organisaties die actief zijn op het gebied van de bevordering van sociale inclusie en armoedebestrijding en eerder een vierjarige kaderpartnerschapsovereenkomst (FPA) met de Commissie hebben ondertekend.

De netwerken ondersteunen de Commissie in haar outreach-activiteiten op twee gebieden:

 1. Europese netwerken die sociale inclusie en armoedereductie aanmoedigen

 2. Europese netwerken die actief zijn op het gebied van de bevordering van toegang tot financiering op de vraag- en aanbodzijde van microfinancierings- of social enterprise-financieringsmarkten

Per gebied werden 5 hoofdprioriteiten voor acties vastgelegd, die vind je terug in de call.

 

Budget

Het budget voor deze call bedraagt:

 • 9.500.000 (met subsidies tussen 100 000 en 1 000 000 euro) voor het gebied sociale inclusie en armoedereductie aanmoedigen 
 • 1.500.000 (met subsidies tussen 100 000 en 600 000 euro) voor het gebied bevordering van toegang tot financiering op de vraag- en aanbodzijde van microfinancierings- of social enterprise-financieringsmarkten 

 

Begunstigden

Type van acties die in aanmerking komen voor deze call:

Analytische activiteiten zoals

 1. het verzamelen van gegevens en statistieken;

 2. de ontwikkeling van gemeenschappelijke methodologieën en, waar passend, beleidsanalyses en
  aanbevelingen;

 3. het monitoren en beoordelen van relevante wetgeving, beleid en werkwijzen, inclusief de ontwikkeling van statistieken en indicatoren of benchmarks;

 4. studies, onderzoeken, analyses en enquêtes;

 5. mapping van projecten, evaluaties;

 6. de uitwerking en publicatie van handleidingen, rapporten en educatief materiaal;

 7. workshops, seminaries, vergaderingen van deskundigen en conferenties.

Trainingsactiviteiten zoals

 1. personeelsuitwisselingen

 2. workshops

 3. seminaries

 4. capaciteitsopbouwacties,

 5. train-de-trainer-evenementen

 6. de ontwikkeling van online trainingstools of anderetrainingsmodules.

Acties gericht op het creëren en verbeteren van netwerken, wederzijds leren, activiteiten op het gebied van samenwerking, bewustmaking en verspreiding zoals

 1. de identificatie van en uitwisseling van goede praktijken, innovatieve benaderingen en ervaringen;

 2. de organisatie van peer reviews en wederzijds leren;

 3. de organisatie van conferenties, seminars, mediacampagnes, ook in de online media, voorlichtingscampagnes, waaronder institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de EU voorzover deze betrekking hebben op de doelstellingen van het programma EaSI;

 4. de compilatie en publicatie van materialen om informatie over de programma EaSI en de resultaten ervan;

 5. regelmatige informatie over sociale voorzieningen en werkgelegenheid in de EU beleidskwesties (bijvoorbeeld nieuwsbrieven en mailings), de ontwikkeling, de werking en onderhoud van systemen en hulpmiddelen met behulp van informatie- en communicatietechnologieën; ontwikkeling van webpagina's of een helpdesk voor leden.

Info & contact

Voor meer informatie over deze call VP/2018/016 , klik hier.

Met vragen over deze call kan u terecht op het emailadres:  empl-vp-2018-016@ec.europa.eu

of contacteer het Vlaams contactpunt voor EaSI:

Ria Schoofs, FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, E: ria.schoofs@werk.belgie.be, T: 02 233 40 46

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Lees meer
Volg ons