U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EaSI - Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

Deadline

Code

VP/2018/007

Inleiding

De Europese Commissie wil in het kader van EaSI en EURES intra-Europese arbeidsmobiliteit in grensgebieden voor grensarbeiders en sociale partners verbeteren en promoten.

Doelstellingen

De doelstellingen van deze call zijn: 

 • intra-europese mobiliteit van werknemers promoten
 • opportuniteiten in werkgelegenheid boosten
 • de implementatie van EURES regelgeving ondersteunen. 

De call bestaat uit vier doelstellingen in lijn met het het subsidies en procedures uit het werkprogramma van 2018 van EaSI. 

 1. Eerlijke mobiliteit van grensarbeiders in grensstreken ondersteunen
 2. Nieuwe grensoverschrijdende partnerschappen en activiteiten rond grensarbeid ontwikkelen
 3. Intra-europese arbeidsmobiliteit in de EEA landen ondersteunen
 4. Coördinatie van activiteiten van de sociale partners in het EURES netwerk door het Europees niveau van Sociale partners. 

 

Budget

Het totale bedrag dat werd vrijgemaakt voor deze call bedraagt €6,923,523

 

Het budget wordt volgens de verschillende onderdelen opgebouwd (dit zijn indicatieve cijfers):

 1. Grensoverschrijdende partnerschappen: €6,123,523
 2. Ondersteuning en ontwikkeling van nieuwe grensoverschrijdende partnerschappen: 300,000
 3. Ondersteuning aan samenwerkingsverbanden rond intra-europese arbeidsmobiliteit in EEA landen: €  200,000
 4. Ondersteuning aan samenwerkingsverbanden rond intra-europese mobiliteit voor sociale partners. €300 000

 

Begunstigden

Een aanvraag moet vallen onder één van de onderdelen. Indien men het voorstel onder meerdere onderdelen wil indienen, moet dit voor elk onderdeel afzonderlijk gebeuren.

 

Er kunnen acties ingediend worden in het kader van

 1. Grensoverschrijdende partnerschappen
 2. Ondersteuning en ontwikkeling van nieuwe grensoverschrijdende partnerschappen
 3. Ondersteuning aan samenwerkingsverbanden rond intra-europese arbeidsmobiliteit in EEA landen
 4. Ondersteuning aan samenwerkingsverbanden rond intra-europese mobiliteit voor sociale partners.

Maatregelen die onder deze call kunnen gefinancierd worden moeten:

 • concreet zijn
 • actiegericht zijn
 • een duidelijke toegevoegde waarde betekenen

 

Info & contact

Voor meer info over deze call, klik hier

Voor vragen: 

Mail naar: EMPL-VP-2018-007@ec.europa.eu

Of contacteer Ria Schoofs: ria.schoofs@werk.belgie.be of 02 233 40 46

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Lees meer
Volg ons