U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call EaSI Preparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35s

Deadline

Code

VP/2018/014

Inleiding

Call voor voorbereidende acties voor het 'Reactivate' systeem voor ondersteuning van arbeidsmobiliteit voor mensen boven 35 jaar.

Doelstellingen

Deze call wil de continuïteit van voorbereidende acties voor het derde jaar op rij verzekeren. Het doel van de actie is om de haalbaarheid van schema ‘Reactivate’ voor intra-EU job mobiliteit voor mensen boven 35 jaar te bekijken. ‘Reactivate’ wil volwassenen helpen bij hun zoektocht naar een job of een stage in andere EU landen en hun volledige integratie in de arbeidsmarkt. Dit schema is een activeringsmaatregel voor de Europese arbeidsmarkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van financiële stimulansen, recrutering op maat, jobmatching, training en arbeidsbemiddeling.

Budget

Het budget dat vrijgemaakt is voor deze call bedraagt EUR 5,000,000

De Commissie wil 2 tot 6 projecten ondersteunen en daarbij minstens EUR 500 000 geven per project. 

Begunstigden

Alle projecten onder deze call moeten ‘Reactivate’ noemen.

De acties die ondersteund worden door de projecten moeten:

 • stimulerende en informatieve activiteiten zijn naar doelgroepen en vooral naar werkgevers en andere belanghebbende organisaties die geïnteresseerd zijn in het delen van opportuniteiten en vacatures met het consortium.

 • informatie geven over het jobopportuniteiten in ‘Reactivate’ en het ondersteunen van alle burgers die ter beschikking zijn van de Europese arbeidsmarkt.

 • samenwerkingen met andere organisaties tot stand brengen die willen dienst doen als informatieverdelers over Reactivate (bijvoorbeeld vakbonden, werkgeversorganisaties,...)

 • het ontwikkelen en aanleveren van een duidelijk, op maat gemaakt pakket van mobiliteitsdiensten met aangepaste activeringsmaatregelen met een directe financiële steun voor zowel de doelgroep van 35plussers als werkgevers.

 • informatie en ondersteuning bevatten met aanbiedingen en vacatures die gematcht worden aan kandidaten.

 • minstens één of meer middelen van directe financiële ondersteuning bieden aan zowel de doelgroep als aan de werkgevers

 • de haalbaarheid van de hierboven genoemde diensten en ondersteuningsmaatregelen testen

De focus voor deze acties moet liggen op arbeidsbemiddeling en stages.

Info & contact

Voor alle informatie over deze Call VP/2018/014, klik hier. 

De volledige call vindt u alvast in bijlage terug. 

Bij vragen over deze call contacteer:

empl-vp-2018-014@ec.europa.eu

 

of contacteer het Vlaams contactpunt voor EaSI:

Ria Schoofs, FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, E: ria.schoofs@werk.belgie.be, T: 02 233 40 46

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Lees meer
Volg ons