U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Enhancing access and uptake of education to reverse inequalities

Deadline

Code

TRANSFORMATIONS-22-2020

Inleiding

Ongelijkheden zijn de afgelopen decennia toegenomen in Europa, ondanks de toegenomen welvaart en overheidsuitgaven als percentage van het BBP. Toenemende ongelijkheid vormt een bedreiging voor economische groei, democratie en gelijke kansen voor toekomstige generaties. Sociale nadelen en onzekerheden zijn grotendeels geërfd, waarbij een laag opleidingsniveau van zowel ouders als kinderen een sleutelrol speelt. Er is voldoende bewijs dat kinderen uit minder bevoorrechte sociale achtergronden achterlopen in toegang tot en gebruik van onderwijs. Vaak worden nadelen zoals laaggeschoolde ouders, eenoudergezinnen, beperkte toegang tot sociale voorzieningen (bijvoorbeeld gezondheidszorg en huisvesting) en culturele bronnen, en met een migratieachtergrond cumulatief, gecombineerd. De uitdaging is om deze trend te keren en opwaartse sociale mobiliteit te vergroten door de toegang tot en het gebruik van onderwijs in Europa aanzienlijk te verbeteren, in overeenstemming met de Europese pijler van sociale rechten.

Doelstellingen

a) Onderzoeks- en innovatieactie:

Het onderzoek zal gericht zijn op toegang tot en gebruik van onderwijs vanaf de vroege kinderjaren tot volwasseneneducatie met behulp van de meest geschikte methoden en benaderingen. Onderwijs moet volledig worden begrepen, inclusief formeel en informeel onderwijs dat openbaar of privé wordt gegeven. Elk middel voor het verwerven van kennis, vaardigheden en competenties moet worden overwogen. Het onderzoek moet rekening houden met de toenemende diversiteit in Europa en het complexe samenspel van de sociaal-economische status van ouders, gezinsconfiguratie, geografische locatie, etniciteit, religie, taal, tradities, culturele waarden, geslacht, handicaps, speciale onderwijsbehoeften, evenals als verschillen tussen stedelijke en landelijke omgevingen. De diversiteit vereist de overgang van standaardisatie naar maatwerk en sectoroverschrijdend beleid, evenals de betrokkenheid van meerdere belanghebbenden. Onderzoek zal de noodzakelijke kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verfijnen en ontwikkelen, lessen trekken uit bestaand beleid om ongelijkheden op een aantal beleidsterreinen te bestrijden en waar nodig nieuw of gedifferentieerd beleid voorstellen. Voorstellen moeten voortbouwen op het bewijs van de succesvolle contexten waarin praktijken effectief blijken te zijn, rekening houdend met de diversiteit van structuren en middelen die de toegang tot en het gebruik van onderwijs beïnvloeden.

De Commissie is van mening dat met voorstellen om een ​​bijdrage van de EU in de orde van grootte van 3,5 miljoen EUR deze specifieke uitdaging naar behoren kan worden aangepakt. Dit sluit de indiening en selectie van voorstellen die om andere bedragen verzoeken, niet uit.

b) Coördinatie- en ondersteuningsactie

De coördinatie- en ondersteuningsactie zal parallel lopen aan de onderzoeks- en innovatieacties en met hen samenwerken om synergieën en samenwerking tussen hen en tussen de relevante belanghebbenden (inclusief beleidsmakers op alle niveaus op de relevante beleidsgebieden) te verbeteren en het beleid op een beslissende manier te promoten opname van het onderzoek om ongelijkheden te overwinnen. Het zal netwerken genereren voor onderzoek en beleidsontwikkeling en concrete beleidsrichtsnoeren bevorderen en volgen voor systeembrede, geïntegreerde en - waar nodig - beleidsoverschrijdende strategieën voor effectieve interventie.

Budget

3,5 miljoen euro voor de onderzoeks- en innovatieacties

3 miljoen euro voor de coördinatie en ondersteuningsactie

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Nationaal contactpunt

NCP Flanders

manhei.to@fwo.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons