U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

CERV: Citizens’ engagement and participation - 2023

Deadline

Code

CERV-2023-CITIZENS-CIV

Inleiding

Deze oproep beoogt de ondersteuning van projecten die worden bevorderd door transnationale partnerschappen en netwerken waarbij de burgers rechtstreeks betrokken zijn. Deze projecten zullen een verscheidenheid aan mensen met verschillende achtergronden samenbrengen in activiteiten die rechtstreeks verband houden met het EU-beleid, waardoor zij de kans krijgen actief deel te nemen aan het EU-beleidsvormingsproces en aldus bij te dragen aan het democratische en burgerlijke leven van de Unie. De projecten zullen het inzicht van de burgers, waaronder jongeren, in het beleidsvormingsproces bevorderen, in de praktijk laten zien hoe zij zich kunnen inzetten voor het democratische leven van de EU en hen in staat stellen hun standpunten op alle gebieden van het optreden van de Unie kenbaar te maken en daarover publiekelijk van gedachten te wisselen.

De oproep biedt de mogelijkheid om een breed scala aan beleidsterreinen te bestrijken en bij te dragen tot de bevordering van de waarden van de EU, de rechtsstaat, de grondrechten en de democratie.

De projecten moeten de democratische participatie ondersteunen, onder meer door het stimuleren en organiseren van reflectie, debatten of andere activiteiten. Zij moeten ook praktische oplossingen voorstellen die via samenwerking of coördinatie op Europees niveau kunnen worden uitgevoerd, de uitwisseling van goede praktijken ondersteunen en zorgen voor een praktische band met het beleidsvormingsproces.

Met behoud van een bottom-up benadering zal er specifieke aandacht zijn voor de hieronder geschetste prioriteiten:

1. Bevordering van democratische participatie door middel van een debat over de toekomst van Europa

2. Burgers en gemeenschappen betrekken bij discussies en maatregelen met betrekking tot ons klimaat en milieu.

3. Burgers en gemeenschappen betrekken bij discussies en acties in verband met solidariteit

4. Tegengaan van desinformatie en andere vormen van inmenging in het democratisch debat en bevorderen van mediageletterdheid.

Deze lijst van prioriteiten is niet volledig. Aanvragers kunnen andere prioriteiten op alle actieterreinen van de Unie behandelen, zolang deze prioriteiten in overeenstemming zijn met de doelstelling van de oproep om de betrokkenheid en participatie van burgers te bevorderen.

Doelstellingen

De deelname van burgers en representatieve organisaties aan en hun bijdrage tot het democratische en burgerlijke leven van de Unie bevorderen door hun standpunten op alle gebieden van het optreden van de Unie kenbaar te maken en in het openbaar uit te wisselen.

Verwacht effect:

 • burgers bewuster maken van hun rechten en EU-waarden en hun betrokkenheid bij de samenleving en de EU vergroten;
 • mensen in staat stellen hun kennis van de EU-instellingen en het EU-beleid te verdiepen en de verwezenlijkingen en voordelen van de EU beter te begrijpen;
 • de democratische participatie versterken, met speciale aandacht voor de inclusie van jongeren en ouderen, vrouwen in al hun diversiteit, mobiele EU-burgers en mensen met een handicap;
 • burgers bereiken die niet actief zijn in burgerparticipatie in hun dagelijks leven;
 • burgers in staat stellen hun standpunten en zorgen aan beleidsmakers op alle niveaus kenbaar te maken.

Budget

EUR 25.4 million

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Acties

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming.

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 90%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 2 jaar.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

CERV is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/692 inzake de vaststelling van het Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV)

Bekijk hier een korte video over het programma

Budget

Budget 2021-2027: € 1,55 miljard

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid

Info & contact

 • Website fonds

 Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

 • Nationaal contactpunt

Er is geen nationaal/Vlaams contactpunt voor CERV.

Voor meer informatie:

Lees meer
Volg ons