U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > stage > eu nieuws >

Hoe de ESF-ervaring verbeteren?

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De EMPL commissie van het Europees Parlement gaf opdracht tot een studie over het verbeteren van de ESF-ervaring.

Hoe de ESF-ervaring verbeteren?

In een studie over de ervaring van begunstigden van het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt beoordeeld hoe en in hoeverre de in 2013 geïntroduceerde wijzigingen de ervaring van de begunstigden bij de uitvoering van het ESF verbeterd hebben. Gebaseerd op desk research, individuele interviews en een gerichte webenquête, presenteert de studie:

 • de belangrijkste wijzigingen geïntroduceerd in gemeenschappelijke en specifieke regelgeving voor de financieringsperiode 2014-2020, met name die welke van direct belang zijn voor de begunstigden;
 • een analyse van hoe de veranderingen op de begunstigden invloed hebben op de activiteiten geïmplementeerd door begunstigde organisaties in alle EU-lidstaten, waarbij mogelijke probleemgebieden en manieren om deze te overwinnen, en goede praktijken werden geïdentificeerd;
 • een lijst met aanbevelingen voor verdere aanpassing van de operationele procedures om interventie-effectiviteit na 2020 te verbeteren.

 

Belangrijkste bevindingen van de studie

De vereenvoudigingsmaatregelen die zijn ingevoerd in de programmaperiode 2014-2020, hoewel door de meerderheid van de respondenten en geïnterviewden als positief ervaren, veranderen niets aan het algemene percepties van een regelgevend kader dat nog steeds erg complex is.

 

Volgens de ondervraagde belanghebbenden zijn de meest problematische aspecten van het aanvraagproces en de projectvoorbereiding monitoring, rapportage en archivering, en het administratieve en financiële beheer van de activiteiten.

 

Toegang tot ESF-financiering wordt als bijzonder moeilijk beschouwd voor ngo's en lokale publieke administraties die de grootste groep ESF-begunstigden zijn bij de thematische doelstelling sociale inclusie. Dit komt vooral door het gebrek aan communicatie over de financieringskansen en het ontbreken van richtlijnen met duidelijke parameters en instructies over financiële en prestatierapporteringsvereisten.

 

Bovendien zijn webgebaseerde applicaties en managementsystemen niet goed ontworpen en maken ze de toegang vaak moeilijk omdat de regels niet altijd duidelijk zijn en richtlijnen vaak worden bijgewerkt in de loop van het proces. Aandacht voor deze kwesties en het gebruik van technologieën en e-learning

bij de ESF-levering kan de transparantie, toegang en interesse van de begunstigden doen toenemen.

 

Uitdagingen voor de ESF-ervaring

De studie identificeert enkele uitdagingen voor de programmaperiode na 2020, die bijzonder relevant zijn voor ESF-begunstigden:

 • Administratieve lasten blijven een belangrijke uitdaging voor het ESF-begunstigden. Er wordt sterk gepleit voor lagere administratieve lasten en vereenvoudiging van processen, ook om vertragingen bij het betalen te verminderen, om de toegang tot en deelname aan ESF te ondersteunen voor de programmaperiode na 2020.
 • Sociale innovatie wordt door iedereen beschouwd als een andere belangrijke uitdaging voor de periode na 2020. De implementatie van sociale innovatieprojecten botst echter vaak met regels en administratieve systemen die zijn ontworpen voor 'traditionele' beroepsopleidingsacties.
 • Het risico van substantiële bezuinigingen na 2020, door brexit en de opkomst van nieuwe prioriteiten zoals defensie en externe veiligheid.

 

Aanbevelingen uit de studie voor een betere ESF-ervaring

 • Eenvoudigere beheersstructuren, een lager aantal bemiddelende instanties en een duidelijkere definitie van rollen over institutionele niveaus heen;
 • Versterking van het partnerschap en overleg tussen overheidsinstanties, begunstigden, deskundigen en actoren uit het maatschappelijk middenveld die bij het ESF zijn betrokken;
 • Minder, duidelijke en stabiele regels;
 • Verhoogd gebruik van vereenvoudigingsopties;
 • Verbeterde capaciteitsopbouw op nationaal en lokaal niveau voor zowel programmabeheersinstanties als begunstigden met opleidingsmaatregelen, technische bijstand en uitwisseling van ervaringen in gerichte bijeenkomsten en workshops, zoals gebruikt wordt in het ESF-thematisch netwerk over vereenvoudiging.

 

Lees de studie over het verbeteren van de ESF-ervaring.

Maak een account aan

Volg ons