U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF+-onderhandelingen van start in 2020

19 december 2019 - door Maarten Libeer

Volgend jaar beginnen de onderhandelingen over het ESF+-programma. Wat weten we hier al over? 

 • Op 10 december 2019 zaten het Europees Parlement en de Raad samen om de trilogen aan te vatten
 • Vijf bestaande programma's zullen nu onder de paraplu van ESF+ vallen
 • Het budget hangt nog af van het volgende MFK 
ESF+-onderhandelingen van start in 2020

Voorstel van de Europese Commissie: 

Ook in de nieuwe programmaperiode (2021-2027) zal het ESF het belangrijkste EU-instrument zijn om mobiliteits- en tewerkstellingskansen voor werknemers te verbeteren, sociale cohesie te versterken, de sociale rechtvaardigheid bij te schaven en de Europese competitiviteit te vergroten. Er wordt ook extra ingezet op de verdere uitwerking van de Europese Pijler van Sociale Rechten.

De belangrijkste nieuwigheid van het ESF+-programma is dat vijf bestaande programma’s onderdak zullen vinden onder ESF+. De Europese Commissie wil zo een ‘one-stop-shop’ creëren voor alles wat met sociaal beleid te maken heeft, administratieve lasten verminderen en sneller kunnen inspelen op actuele uitdagingen. De volgende vijf programma's worden samen gezet: 

 1. Het originele ESF-programma

Het ESF is Europa's belangrijkste instrument bij jobcreatie, voor hulp in de zoektocht naar werk en de garantie op betere en eerlijkere banen voor alle EU-burgers. Het ESF investeert in Europa's menselijk kapitaal en is gericht op  werknemers, jonge mensen en iedereen die een baan zoekt.

 1. Het Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EaSI)

Het programma Werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) is een financieringsinstrument om een ​​hoog niveau van kwaliteit en duurzame werkgelegenheid te bevorderen, adequate en fatsoenlijke sociale bescherming te waarborgen, sociale uitsluiting en armoede te bestrijden en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het zet in op modernisering van het werkgelegenheids- en sociaal beleid, beroepsmobiliteit en de toegang tot microfinanciering.

 1. Het EU-gezondheidsprogramma

Het EU-gezondheidsprogramma schetst de Europese strategie om een goede gezondheid en gezondheidszorg te waarborgen. Het past in de algemene Europa 2020-strategie. Deze heeft als doel om van de EU een slimme, duurzame en inclusieve economie te maken die groei voor iedereen bevordert. Een van de voorwaarden daarvoor is uiteraard een goede gezondheid. Het doel is om de innovatie in de gezondheidszorg te verhogen en om grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen aan te pakken.

 1. Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) ondersteunt de acties van EU-landen om voedsel en/of fundamentele materiële hulp te bieden aan de meest behoeftigen. Het omvat voedsel, kleding en andere essentiële items voor persoonlijk gebruik zoals schoenen, zeep en shampoo. Materiële hulp moet hand in hand gaan met maatregelen voor sociale integratie, zoals begeleiding en ondersteuning om mensen uit de armoede te helpen.

 1. Het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI)

Het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief ondersteunt uitsluitend jongeren die geen onderwijs, werk of opleiding volgen (NEET's), inclusief langdurig werklozen of personen die niet als werkzoekende geregistreerd zijn. Het zorgt ervoor dat in delen van Europa, waar de uitdagingen het grootst zijn, jongeren gerichte steun kunnen krijgen.


Met welk budget?

Gecombineerd zou dit fonds zo’n 101 miljard euro bedragen in het voorstel van de Commissie. 100 miljard euro is voorzien voor gedeeld beheer met de lidstaten, die dan elk hun eigen prioriteiten kunnen leggen. 1,2 miljard euro zou onder direct beheer van de Europese Commissie vallen. Maar de precieze budgetten hangen natuurlijk nog af van het volgende MFK. 

Positie van de Raad:

De positie van de raad wijzigt niets fundamenteels aan het Commissie-voorstel. Toch zijn er enkele zaken die belangrijk zijn: 

 • De verschillende doelen zijn simpelere gemaakt, omdat de voorstellen van de Commissie te complex en precies waren en zouden zorgen voor een te grote rigiditeit
 • Enkele procedurele wijzigingen 
 • Over het budget nam de Raad nog geen standpunt in, omdat ze de resultaten van de MFK-onderhandelingen willen afwachten


Positie van het Europees Parlement:

Het Parlement wijzigde het voorstel ingrijpend: 

 • Ten eerste willen ze een veel groter budget, tot wel 120 miljard
 • Ook de creatie van een child guarantee wordt voorzien
 • De hoofdfocus van het programma moet jeugdwerkgelegenheid en gelijke kansen voor kinderen met armoederisico. Dit houdt in dat er meer geld naar sociale inclusie en gelijke kansen gaat en ook een verhoogde steun voor NEETs wordt voorzien. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons