U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EMPL akkoord met voorlopige overeenkomst over de richtlijn detachering van werknemers

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

De EMPL-commissie van het Europees Parlement keurt de voorlopige overeenkomst over het voorstel voor een richtlijn over de detachering van werknemers goed.De EMPL-commissie van het Europees Parlement keurt de voorlopige overeenkomst over het voorstel voor een richtlijn over de detachering van werknemers goed.

EMPL akkoord met voorlopige overeenkomst over de richtlijn detachering van werknemers

Op 25 april hebben de EP-leden van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) van het Europees Parlement de voorlopige overeenkomst die het resultaat is van trialoogonderhandelingen over het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de detachering van werknemers goedgekeurd.

 

38 stemmen voor, 14 tegen en 2 onthoudingen

Co-rapporteur Agnes Jongerius (S&D, Nederland) zei dat de nieuwe regels sociale dumping tegengaan, het misbruik van gedetacheerde werknemers beëindigen door hen vanaf de eerste dag te beschermen en de race naar de bodem van salarissen en arbeidsomstandigheden te stoppenCo-rapporteur Elisabeth Morin-Chartier (EPP, Frankrijk) zei dat de tekst de juiste bescherming voor bedrijven garandeert.

EP-leden van de ECR en ENF stemden unaniem tegen het voorstel. Drie EP-leden van de ALDE-delegaties in Midden- en Oost-Europa hebben ook tegengestemd, waaronder de schaduwrapporteur Martina Dlabajová (Tsjechische Republiek). Drie Poolse EPP-leden hebben ook tegen gestemd, waaronder Danuta Jazłowiecka, de voormalige rapporteur voor de uitvoeringsrichtlijn betreffende de detachering van werknemers. João Pimenta Lopes (GUE/NGL, Portugal) stemde ook tegen.

 

Belangrijkste elementen van de richtlijn detachering van werknemers

De belangrijkste elementen van de voorlopige overeenkomst over de richtlijn detachering van werknemers zijn de volgende:

 

1. Duur van de detachering

De overeenkomst bepaalt dat de duur van de plaatsing wordt vastgesteld op 12 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 maanden. Het compromisakkoord vermeldt ook dat indien de detachering langer dan 12 maanden duurt, het gastland ervoor moet zorgen dat de ondernemingen die werknemers op hun grondgebied detacheren een aanvullende reeks voorwaarden en condities garanderen die verplicht van toepassing zijn op werknemers in de lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd.

 

2. Gelijke verloning voor gelijk werk

De compromisovereenkomst heeft tot doel de betaling van gedetacheerde werknemers eerlijker te laten verlopen. Volgens de overeengekomen tekst moeten alle wettelijke regels of collectieve arbeidsovereenkomsten van de gastlidstaat van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers. De overeenkomst bepaalt ook dat specifieke toelagen voor de detachering als een deel van de bezoldiging moeten worden beschouwd, tenzij het uitgaven dekt die zijn gemaakt als gevolg van de detachering (reizen, kost en inwoning).

 

3. Arbeidsomstandigheden van de gedetacheerde werknemers

Het compromisakkoord geeft aan dat de reis-, bestuurs- en verblijfkosten moeten worden betaald door de werkgever en niet moeten worden afgetrokken van de salarissen van gedetacheerde werknemers. Het bepaalt verder dat werkgevers er ook voor moeten zorgen dat de huisvestingsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers fatsoenlijk zijn en dat het de verantwoordelijkheid van de bevoegde nationale autoriteiten is om te controleren of de verblijfsvoorwaarden overeenstemmen met de nationale regels die van kracht zijn in de gastlidstaat.

 

4. Internationaal wegvervoer

De nieuwe elementen van de herziene richtlijn zijn van toepassing op het wegvervoer vanaf de datum van toepassing van een wetgevingsbesluit tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft handhavingsvereisten en specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor het detacheren van chauffeurs in de wegvervoersector.

 

5. Toepassing van richtlijn detachering van werknemers

De lidstaten moeten de richtlijn twee jaar na de inwerkingtreding ervan omzetten in nationaal recht.

 

6. Herzieningsclausule

5 jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn dient de Commissie een verslag in over de toepassing en uitvoering van deze wetgevingsmaatregel en stelt zij waar nodig wijzigingen en wijzigingen van deze richtlijn voor.

 

Volgende stappen in het dossier van de richtlijn detachering van werknemers

Naar verwachting zal het Europees Parlement de compromistekst over de richtlijn detachering van werknemers tijdens de plenaire vergadering in mei of juni formeel aannemen. Na goedkeuring van het compromisakkoord in de plenaire vergadering wordt de Raad geacht de definitieve wetgevingshandeling zonder debat formeel aan te nemen. De richtlijn wordt dan gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU voordat deze 20 dagen na publicatie ervan in werking treedt.

 

 

Bijlage(n)

Maak een account aan

DOSSIER

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer
Volg ons