U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Derde revisie mutagene en kankerverwekkende stoffen op het werk

26 november 2018 - door Hanne De Roo

Europarlementsleden van de commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement (EMPL) hebben bijna unaniem het rapport over de derde herziening van de richtlijn over de bescherming van werknemers tegen mutagene en kankerverwekkende stoffen op het werk goedgekeurd (43 stemmen voor, 2 onthoudingen).

Derde revisie mutagene en kankerverwekkende stoffen op het werk

"This third revision should improve the long­term working conditions of more than a million EU workers, preventing more than 22 000 cases of work­-related ill­-health", zei de rapporteur tijdens de stemming. Het Europarlementslid wees echter op de moeilijkheden die deze nieuwe normen met zich meebrengen voor kmo's, wat via een aanmoedigingsmechanismen en digitale hulpmiddelen zouden kunnen worden aangepakt.

In essentie onderschreven de Europarlementsleden het voorstel van de Europese Commissie om grenswaarden en huidnotaties voor vijf nieuwe stoffen vast te stellen:

  • cadmium en zijn anorganische verbindingen die onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen;
  • beryllium en zijn anorganische beryllium verbindingen die onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen;
  • arseenzuur en zouten daarvan, net als anorganische arseenverbindingen die onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen;
  • formaldehyde; en
  • 4,4'-methyleenbis (2-chlooraniline) ("MOCA").

Ter herinnering, de grenswaarden hebben betrekking op blootstelling door inademing en komen overeen met de maximale concentratie van een chemische stof in de lucht. Deze metingen worden aangevuld door huidobservatie voor MOCA, voor formaldehyde en waarneming van huid- en ademhalingssensibilisatie voor beryllium en zijn anorganische verbindingen.

De EMPL-commissie vraagt ​​de Europese Commissie om in het vierde kwartaal van 2019 de mogelijkheid te beoordelen om het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden tot een lijst van mogelijk kankerverwekkende of mutagene geneesmiddelen en, indien nodig, andere wettelijke instrumenten voor te stellen om werknemers die met deze geneesmiddelen omgaan te beschermen.

Onlangs zijn het Europees Parlement en de Raad overeengekomen om een ​​grenswaarde in te voeren voor dieseldampen. De Commissie verlaat geleidelijk de idee van een vierde herziening van de richtlijn door tijdsdruk.

Maak een account aan

Volg ons