U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werkenden en kwalificerende trajecten

Deadline

Code

472

Inleiding

Met deze oproep willen we proeftuinen financieren die de mogelijkheden en randvoorwaarden van de deelname van werkenden aan beroeps- en onderwijskwalificerende trajecten verkennen, met het oog op zowel scholing, bijscholing en omscholing. De opleidingen moeten passen binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) en leiden tot een onderwijs- of beroepskwalificatie. 

De opzet van de proeftuinen verloopt in co-creatie en in partnerschap tussen werkgevers, werkgevers- en sectororganisaties en de onderwijs- of opleidingsverstrekkers, met een uitvoeringsfase in het opleidingsjaar 2020-2021 en/of 2021-2022 waarin er met werkenden een onderwijs- of opleidingstraject wordt doorlopen. 

Met de proeftuinen worden er tijdens de projectuitvoering antwoorden en (beleids)-adviezen geformuleerd op meerdere onderzoeksvragen. 

De proeftuinen zijn complementair of versterkend ten aanzien van de bestaande maatregelen en  praktijken van werkstudenten of de combinatie van het statuut van werkende met opleiding.

Budget

Er is een oproepbudget van 5.000.000 euro, goed voor 20 projecten op basis van een budget van maximaal 250.000 euro per project.

Projecten kunnen maximaal 100.000 euro ESF steun (40%) en 75.000 euro Vlaamse cofinanciering (30%) ontvangen. De overige financiering wordt door andere publieke middelen of private financiering ingebracht. 

Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de brutolonen van de medewerkers in het project. De projectadministratie beperkt zich in grote lijnen tot het bewijzen van de gepresteerde tijd (in uren of met een door de medewerker toegewezen percentage van zijn arbeidsduur aan het project) en het aanleveren van één loonfiche per medewerker. 

Begunstigden

Zowel koepelorganisaties, associaties, hogescholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs, sectororganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, federaties,
werkgevers, onderwijsverstrekkers, opleidingsverstrekkers (inclusief VDAB), .. komen in aanmerking om een projectvoorstel in te dienen.

Voorwaarde is dat de deelname van werkenden aan minimaal één kwalificerend opleidings- of onderwijstraject wordt voorbereid en geïmplementeerd in een proeftuinsetting.

Brusselse organisaties mogen ook indienen op deze oproep.

Info & contact

Vind alle informatie over de call hier. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Type projecten

Werkingskosten

Europese partners nodig?

Neen

 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons