U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werkbaar werk - Opleidingen in de dienstencheque- en gezinszorgsector

Deadline

Code

505

Inleiding

Met het lanceren van deze oproep willen we organisaties uit de dienstenchequesector en de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg ondersteunen en versterken om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Het doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen ter bevordering van werkbaar werk in de bedrijven van deze sectoren in Vlaanderen.

Doelstellingen

Deze oproep stimuleert het financieren van opleidingen ter bevordering van werkbaar werk voor dienstenchequewerknemers (over huishoudhulpen en leidinggevenden) van bedrijven en organisaties uit de hierboven vermelde sectoren met vestiging(en) in het Vlaams Gewest.

Budget

Het oproepbudget voor deze oproep bedraagt 1.575.000,00 EUR waarvan 630.000,00 EUR ESF en 945.000,00 EUR Vlaamse cofinancieringsmiddelen.

Het aantal ingediende dienstencheques op jaarbasis (2019), is een weerspiegeling van het aantal gewerkte uren en dus ook van de grootte-orde van het aantal werknemers per PC. Op basis van deze gegevens werd de verhouding van het aantal ingediende dienstencheques tussen beide vastgesteld op 6% voor de Gezinszorg (PC 318) en 94% voor de private dienstenchequebedrijven (PC 322.01).

Deze verhouding wordt als volgt doorgetrokken naar het toe te wijzen budget.

Er is per project een maximale subsidie voorzien van 1.480.500 EUR voor de sectorale vormingsfondsen van PC 322.01 met volgende verdeling

 • Maximaal 592.200 EUR ESF
 • Maximaal 888.300 EUR VCF

Er is per project een maximale subsidie voorzien van 94.500 EUR voor de sectorale vormingsfondsen va PC 318.met volgende verdeling

 • Maximaal 37.800 EUR ESF
 • Maximaal 56.700 EUR VCF

Er is een maximale subsidie voorzien van 160.000 EUR per project indien een projectvoorstel wordt ingediend door een individueel bedrijf uit de dienstenchequesector of door een de erkende dienstencheque-onderneming uit de gezinszorg met volgende verdeling:

 • Maximaal 64.000 EUR ESF
 • Maximaal 96.000 EUR VCF

De promotor moet een minimale eigen cofinanciering voorzien van 50% van de totale subsidiabele kosten.

Begunstigden

Met deze oproep richten we ons op alle organisaties uit de dienstenchequesector en op de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg (zowel grote organisaties als KMO’s) alsook het sectoraal vormingsfonds van de dienstencheques en het opleidingsinstituut voor de social profit om als promotor een project in te dienen.

Uitgesloten van deelname zijn de opleidingsverstrekkers behoudens het sectoraal vormingsfonds van de dienstencheques en het opleidingsinstituut voor de social profit. Ook overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau komen niet in aanmerking voor deze oproep.

Info & contact

Alle info vind je hier en voor vragen kan je terecht bij: 

Monique De Smedt

T: 02 553 10 61

E: monique.desmedt@vlaanderen.be

Anke De Craemer

T: 02 552 83 24

E: anke.decraemer@vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
 • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
 • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
 • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

 • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
 • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
 • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons