U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Transnationaliteit

Deadline

Code

481

Inleiding

Deze oproep heeft als doel dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken door het opzetten van Vlaamse en transnationale partnerschappen waarin minimaal aan ‘mutual learning’ wordt gedaan en aan implementatiemogelijkheden voor de Vlaamse arbeidsmarkt wordt gewerkt.

We zijn op zoek naar uitdagende arbeidsmarktgerelateerde ideeën waarrond een transnationale samenwerking een meerwaarde zou betekenen. De promotor (M/V/X) dient hiervoor een inhoudelijk projectvoorstel in.

Bij goedkeuring is het de bedoeling dat men binnen het partnerschap acties opzet om met deze gedeelde uitdaging aan de slag te gaan. De beroepsbevolking (M/V/X/ - niet-beroepsactieven, werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen) moet dankzij deze samenwerking op directe of indirecte manier beter bediend worden, er moet een hogere mate van werkzekerheid worden gerealiseerd.

Doelstellingen

De projecten binnen deze oproep kunnen vertrekken van een bestaande praktijk die men wil verbeteren of een uitdaging die bestaat op de Vlaamse arbeidsmarkt en zullen aan de hand daarvan een transnationaal en Vlaams netwerk opbouwen. Wanneer men werkt rond een uitdaging is het daarbij mogelijk om een bestaande dienstverlening te verbeteren of nieuwe instrumenten aan te bieden. Het is vooral van belang de knelpunten van de uitdaging bloot te leggen en verbeterpunten aan te reiken, deze zullen samen met het lerend netwerk worden gecapteerd.

Vanuit de afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen zijn enkele minimale vereisten opgesteld om te garanderen dat de projecten een relevante output kunnen opleveren als eindproduct. Binnen deze oproep werden 6 thema’s bepaald, per thema zullen maximaal 4 projecten worden goedgekeurd. Idealiter zullen de vier goedgekeurde projecten binnen elk thema complementair aan elkaar zijn en zullen ze gevraagd worden om met elkaar samen te werken. Om dit proces te begeleiden zal een netwerk worden opgericht die de verschillende promotoren zal begeleiden in de samenwerking en de promotoren mee zal ondersteunen om tot relevante output te komen. In concreto zal het netwerk er voor zorgen dat per voorgesteld thema (zes in totaal, cfr infra) de goedgekeurde promotoren constructief samenwerken en tot gedragen beleidsaanbevelingen komen die de verschillende projecten overstijgt en waaronder de output van elk project kan onder gebracht worden.

De projecten worden uitgevoerd in een voorbereidende fase en een uitvoerende fase.

Budget

Het oproepbudget voor de oproep ‘Transnationaliteit’ bedraagt 6.780.000,00 EUR, waarvan 4.068.000,00 EUR middelen uit het Europees Sociaal Fonds en 2.712.000,00 EUR middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.
Er is een maximale subsidie voorzien van 275.000,00 EUR per project met volgende verdeling:

 • Maximaal 165.000,00 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
 • Maximaal 110.000,00  EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

Dit wordt als volgt onderverdeeld:

1) Voor de voorbereidende fase wordt een budget van maximaal 15.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:

 • Maximaal 9.000 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
 • Maximaal 6.000 EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams Cofinancieringsfonds)

2) Voor het effectief goedgekeurde project wordt een budget van maximaal 260.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:

 • Maximaal 156.000 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
 • Maximaal 104.000 EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

Begunstigden

De oproep richt zich naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de sociale partners en de entiteiten binnen de Vlaamse overheid.
Concreet betreft het in deze oproep dus alle arbeidsmarktactoren en organisaties die een rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt.
Het is voor ieder verplicht een relevant Vlaams en transnationaal partnerschap op te richten.

Info & contact

Alle info kan je hier vinden. De contactpersonen voor deze call zijn: 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons